Jose Angel Agirre Camerundik

martes, 19 de enero de 2021

Alkartasun maleteagaz Arratiko tranbian

 


Urtarrila: Alkartasunaren maleta

 

Orain arte: Tranbian goaz, indarra Jesusengandik jasoten dogu otoitzean eta sakramentuetan, eta aurrera egiteko errail bi behar doguz: esperantza eta… alkartasuna!

 

Urtarrilean:

 

1.- Tranbian alkartasuna

 

Gure bizitza bidai bat da, tranbian goaz eta maletan zer hartuko dogu? Bizitzan zer hartuko dugu? Garrantzitsua baloreak dira bizitza eder bat izateko, Jesusen ondoan bizitzeko.

Tranbian bentanatan pertsonaia batzuk ipini genduzan. Gurasoak, etab. Ze balore eder daukiez pertsonaia horreek?

 

1.-………………..

2.-……………….

 

Idatzi edo marraztu balore horreek maleta honetan eta ekarri ospakizunera:

 

2.- Etxean alkartasuna

 

Etxean be holan jokatu behar dogu.

Ikusi bideotxo hau:


 

https://youtu.be/muFoHkQmXH4

 

Ume horreek zelan laguntzen dabe etxean?

…………………………….

Zuk zelan lagunduko dozu?

…………………………..

 

Kantaren letra:

 

Gure Jainkoa aita-ama da maitatzen daki bakarrik

Ez izan inoiz Haren bildurrik, maitatzen baino ez daki

Gure Jainkoa aita-ama da maitatzen daki bakarrik

Haren aurrean Zure bihotza mantendu beti zabalik

 

 


 

                         Enero: la maleta del a solidaridad

 

Hasta ahora: vamos en tranvía, recibimos fuerza de Jesús en la oración y en los sacramentos, y necesitamos dos raíiles para avanzar: la esperanza y … la solidaridad.

 

En enero:

 

1.- solidaridad en el tranvía

 

Nuestra vida es un viaje, vamos en tranvía y en la maleta ¿qué llevamos? ¿Qué vamos a llevar en la vida? Para tener una vida hermosa, para vivir junto a Jesús los valores son importantes.

En las ventanas del tranvía pusimos unas personas importantes para nosotros: los padres, etc. ¿Qué valores tienen esas personas?

 

1……………….

2……………….

 

Escribe o dibuja esos valores en esta maleta y tráela a la celebración:

 

 

2.- solidaridad en el hogar

 

Tenemos que vivir esos valores también en casa.

Vemos este video:


 

https://youtu.be/muFoHkQmXH4

 

¿Cómo ayudan esos niños en casa?

………………………….

¿Cómo vas a ayudar tú en tu casa?

……………………………

 

Letra de la canción:

 

Nuestro Dios es padre y madre sólo sabe amar

No tengas miedo de ella, sólo sabe amar

Nuestro Dios es padre y madre sólo sabe amar

Ante él mantén tu corazón siempre abierto.

 

Gurasoentzat    Para los padres


 

63. Jesusek dio gizon bat zaurituta zegoela, bidean botata, eta eraso egin ziotela. Haren ondotik igaro ziren batzuk, baina ihes egin zuten, ez ziren gelditu. Gizartean eginkizun garrantzitsuak zituzten pertsonak ziren, bihotzean guztion onerako maitasuna ez zutenak. Ez ziren gai izan minutu batzuk galtzeko zauritua artatzeko edo gutxienez laguntza bilatzeko. Bat gelditu egin zen, hurbiltasuna oparitu zion, bere eskuekin sendatu zuen, poltsikotik dirua ere jarri zuen eta hartaz arduratu zen. Batez ere, mundu irrikatsu honetan hain gutxi ematen dugun zerbait eman zion: bere denbora eman zion. Seguraski berak bere planak zituen egun hura bere beharren, konpromisoen edo nahien arabera aprobetxatzeko. Baina zaurituaren aurrean dena alde batera uzteko gai izan zen, eta, ezagutu gabe, bere denbora eskaintzeko duintzat jo zuen.

 

69. Narrazioa xumea eta lineala da, baina gure nortasuna lantzean ematen den barne borroka horren dinamika osoa dauka, giza anaitasuna egiteko bidera bultzaturiko existentzia orotan. Bidean ginela, gizon zaurituarekin talka egin genuen, ezinbestean. Gaur, eta gero eta gehiago, zaurituak daude. Bidean sufritzen duen pertsonaren inklusioak edo baztertzeak definitzen ditu proiektu ekonomiko, politiko, sozial eta erlijioso guztiak. Egunero, samariar onak edo bidaide axolagabeak izateko aukerari aurre egin behar diogu. Eta begirada gure historia osora eta munduaren zabalera eta luzera zabaltzen badugu, denok gara edo izan gara pertsonaia hauek bezalakoak: denok dugu zaurituaren zerbait, bidelapurraren zerbait, aurrera pasatzen direnen zerbait eta samariar onaren zerbait.

 

86 (…) Horretarako, garrantzitsua da katekesiak eta predikazioak modu zuzenagoan eta argiago batean barneratzea existentziaren zentzu soziala, espiritualtasunaren senidetasun dimentsioa, pertsona bakoitzaren duintasun besterenezinaren gaineko uste osoa eta guztiak maitatzeko eta onartzeko motibazioak.

 

 

 

63. Jesús cuenta que había un hombre herido, tirado en el camino, que había sido asaltado. Pasaron varios a su lado pero huyeron, no se detuvieron. Eran personas con funciones importantes en la sociedad, que no tenían en el corazón el amor por el bien común. No fueron capaces de perder unos minutos para atender al herido o al menos para buscar ayuda. Uno se detuvo, le regaló cercanía, lo curó con sus propias manos, puso también dinero de su bolsillo y se ocupó de él. Sobre todo, le dio algo que en este mundo ansioso retaceamos tanto: le dio su tiempo. Seguramente él tenía sus planes para aprovechar aquel día según sus necesidades, compromisos o deseos. Pero fue capaz de dejar todo a un lado ante el herido, y sin conocerlo lo consideró digno de dedicarle su tiempo.

 

 

69. La narración es sencilla y lineal, pero tiene toda la dinámica de esa lucha interna que se da en la elaboración de nuestra identidad, en toda existencia lanzada al camino para realizar la fraternidad humana. Puestos en camino nos chocamos, indefectiblemente, con el hombre herido. Hoy, y cada vez más, hay heridos. La inclusión o la exclusión de la persona que sufre al costado del camino define todos los proyectos económicos, políticos, sociales y religiosos. Enfrentamos cada día la opción de ser buenos samaritanos o indiferentes viajantes que pasan de largo. Y si extendemos la mirada a la totalidad de nuestra historia y a lo ancho y largo del mundo, todos somos o hemos sido como estos personajes: todos tenemos algo de herido, algo de salteador, algo de los que pasan de largo y algo del buen samaritano.

 

 

86 (…) Para ello es importante que la catequesis y la predicación incluyan de modo más directo y claro el sentido social de la existencia, la dimensión fraterna de la espiritualidad, la convicción sobre la inalienable dignidad de cada persona y las motivaciones para amar y acoger a todos.

 

 

No hay comentarios: