Welcome to Gernikaldea 2023/24

martes, 22 de octubre de 2019

Amazoniako Sinodoan "Katakonbetako Itun" barri bat

La Croix argazkia

Amazoniari buruzko Sinodoko kideak domekan, urriak 20, barriztatu egin dabe "Katakonbetako Ituna", Vatikanoko berrogei bat partaideek 1965. urtean izenpetua. Kontzilioko gurasoen norabidea jarraituz, pobrezian sakondu dabe eta gehitu danon etxea jagotearen urgentzia.

Des participants au Synode sur l’Amazonie ont renouvelé, dimanche 20 octobre, le « Pacte des catacombes » signé en 1965 par une quarantaine de participants à Vatican II.Dans la lignée des pères conciliaires qui insistaient sur la pauvreté, ils y ajoutent l’urgence de défendre la maison commune. 

Pacto de las Catacumbas por la Casa Común
Por una Iglesia con rostro amazónico, pobre y servidora, profética y samaritana

Katakonbetako Ituna Etxe Komunaren alde
Aurpegi amazoniar, behartsu eta zerbitzari,
profetiko eta samariardun Elizaren alde

Guk, Sinodo Pan-Amazoniarreko partaideok, poz hau partekatu nahi dugu: Planetako lurralde erraldoi honetako herri indigena askoren, kilonbolen, ribereinoen, migratzaileen, berorien aldiriko elkarteen artean bizitzearen poza, alegia. Beroriekin esperimentatu dugu txikiengan diharduen Ebanjelioaren indarra. Herri horiekin topo egitea erronka gertatu zaigu, eta biziera sinpleago eta doakoa bizitzera gonbidatu gaitu. Berorien intziri eta malkoak entzuteak eraginik, bihotzez onartzen ditugu Frantzisko aita santuaren hitz hauek:

«Anai-arreba asko ari dira jasaten Amazonian
gurutze astunak,
eta Ebanjelioaren kontsolamendu askatzailea
eta Elizaren fereka edo musu maitekorra
espero dute.
Bide egin dezagun elkarrekin
beroriengatik, beroriekin ».

Esker onez gogoratu nahi ditugu gotzain haiek: [Erromako] Santa Domitilaren Katakonbetan, Vatikano II.a kontzilioa bukatzean, Eliza zerbitzari eta behartsu baten alde Ituna sinatu zutenak. Begirunez gogoratu nahi ditugu martiri haiek guztiak: oinarriko eliz elkarteetako kideak, elkarte pastoraletako eta mugimendu herrikoietakoak, lider indigenak, misiolariak (gizon eta emakume), laikoak, apaizak eta gotzainak: beren odola isuri zutenak aukera hau egin zutelako: pobreen aldekoa, bizia defenditzea eta geure Etxe Komuna salbatzeko borroka egitea. Berauen heroismoa eskertzeari, geure erabaki hau gehitu nahi diogu: berauen borrokari jarraipena ematea, irmo eta adoretsu. Premiazko sentimendua da, gaur egun amazoniar lurraldea sarraskitzen ari diren erasoek eskatzen ari diren sentimendua da, sistema ekonomiko harrapatzaile eta kontsumistaren indarkeriaren mehatxua eskatzen ari den sentimendua da.

Hirutasun Santu-santuaren aurrean, Espiritu Santuari dei egin nahi diogu eta segidako konpromiso pertsonal eta elkarteko hau hartzen dugu, Pedro eta Paulo apostoluen oinetan eta Erromako, Amerika Latindarreko eta, bereziki, geure Amazoniako martirien oinetan, Pedroren ondorengoarekin elkartasun sakonean, geure lekuko Elizek, Amerika Latindarreko eta Karibe Elizek eta Afrikan, Asian, Ozeanian, Europan eta amerikar kontinentearen iparraldean solidario diren Elizek:

1.-Konpromiso hau hartzea, berotze globalaren mutur-muturreko mehatxuaren eta berezko baliabideak ahitzearen aurrean: defenditzea geure lurraldeetan eta geure jarreraz, zutik, amazoniar oihana. Beronetik datoz, bai ur-emaitzak Hego Amerikako lurralde-zati handi batentzat, bai ekarpen handia karbono zikloarentzat eta klima globala erregulatzeko, bai giza askotarikotasun aberatsa gizadiarentzat eta Lur osoarentzat.
2.-Aitortzea, ez garela ama lurraren jabe, baizik eta beraren seme-alaba, lurreko hautsez eratuak (Hasiera 2,7-8), apopilo eta erromes (1 Pedro 1,17b eta 2,11), bera arduraz zaintzera deituak (Hasiera 1,26). Horrenbestez, konpromisoa hartzen dugu ekologia integral baten alde, zeinetan dena baitago korapilatua, nola gizadia hala kreazio osoa, izaki guztiak lurraren seme-alaba baitira eta zeinen gainean Jainkoaren Espiritu baitabil (Hasiera, 1,2).
3.-Onartzea eta berritzea egunero, Jainkoak kreazio guztiarekin egina duen ituna: «Ituna egiten dut zuekin eta zuen ondorengoekin, baita zeuekin dituzuen bizidun guztiekin ere: hegazti, abere eta piztiekin, ontzitik atera diren guztiekin» (Hasiera 9,9-10; ikus 9,12-17 ere).
4.-Berriztatzea geure elizetan behartsuekiko lehentasun-aukera, bereziki jatorrizko herriekiko, eta bermatzea, beroriekin batean, gizartean eta Elizan protagonista izateko eskubidea.
Laguntzea beroriei gordetzen beren lurrak, kulturak, hizkuntzak, historiak, nortasuna eta espiritualtasuna.
Haztea kontzientzia eta ustea ezen errespetua zor zaiela, bai lekuan berean, bai mundu osoan eta, ondorioz, hauspotzea, eskura ditugun baliabide guztiez, onartuak izan daitezen pare-pareko bezala beste herrien eta kulturen mundu-abenikoan.
5.-Alde batera uztea, ondorio gisa, geure parrokietan, elizbarrutietan eta taldeetan mentalitate eta jarrera kolonizatzaileen mota guztiak, askotarikotasunari harrera eginez eta balioa aitortuz, mundu kultural, etniko eta hizkuntzakoan, errespetuzko elkarrizketan tradizio espiritual guztiekin.
6.-Salatzea herri indigenen autonomiaren eta eskubideen, berorien nortasunaren, lurraldetasunaren eta bizieraren aurkako indarkeria eta eraso guztiak.
7.-Hots egitea Jesu Kristoren ebanjelioaren berritasun askatzailea, bestea eta desberdina onartzeari dagokionez, Pedrorekin gertatu zen bezala Kornelioren etxean: «Dakizuen bezala, judu batek debekatua du atzerritarrekin inolako harremanik izatea nahiz haien etxean sartzea. Baina niri Jainkoak erakutsi dit ez dudala inor lohi edo kutsatutzat hartu behar» (Eginak 10,28).
8.-Bide egitea, modu ekumenikoan, beste kristau-elkarteekin ebanjelioa era inkulturatuan eta askatzailean hots egitekoan; baita beste erlijioekin eta gogo oneko jendearekin ere, solidario jokatuz jatorrizko herriekin, herri behartsu eta txikiekin, berorien eskubideak babeste aldera eta Etxe Komuna zaintze aldera.
9.-Ezartzea gure lekuko elizetan sinodo-biziera, zeinetan jatorrizko herrien ordezkariek, misiolariek, laikoek, hartua duten bataioa dela bide zor zaienez eta berorien artzainekin bat eginik, ahotsa eta botoa izango baitute elizbarrutiko batzarretan, kontzeju pastoraletan eta parrokietan; hitz batean esateko, elkarteen gobernuan dagozkien guztietan.
10.-Konpromisoa hartzen dugu, eragile pastoralek, katekista indigenek, Hitzaren zerbitzariek gauzaturik, elkarteetan jada existitzen diren eliz ministerioak premiatasunez onartzeko, lehentasuna zaurgarrienak eta baztertuak direnei emango zaielarik.
11.-Gauzatzea edo efektibo bihurtzea, gomendatu zaizkigun elkarteetan bisita pastoraletik presentzia pastoralera pasatzea, segurtatuz Hitzaren Mahairako eta Eukaristiaren Mahairako eskubidea izatezkoa izan dadin elkarte guztietan.
12.-Aitortzea Amazonian gaur egun elkarteak gidatzen dituzten emakume-kopuru handi baten zerbitzuak eta izatezko diakonia, eta halakoak nola sendoagotu saiatzea elkarteetako emakume liderri dagokien ministerio egokia aitortuz.
13.-Ekintza pastoralerako bide berriak bilatzea lan egiten dugun hirietan, laikoen eta gazteen protagonismoaz, arreta bizia eskainiz bertako aldiriei eta migratzaileei, langileei eta langabetuei, ikasleei, hezitzaileei, ikertzaileei eta kulturaren eta komunikazioaren munduari.
14.-Aurre egitea kontsumismoaren oldarrari pozezko biziera soil eta laua biziz, eta gutxi edo ezer ez dutenekin solidario izanez; murriztea, bai zaborraren ekoizpena, bai plastikoen erabilera; faboratzea produktu nekazari eta ekologikoen ekoizpena eta merkaturatzea; garraioa publikoa erabiltzea ahal den guztietan.
15.-Pertsegituak direnen alde ateratzea, dela salaketaren zerbitzu profetikoa eginez, dela zuzengabekerien kalte-ordaina bideratuz; lurraren defentsa eta txikienen eskubideak zaintzea; migratzaileei eta aterpetuei harrera eta sostengua eskaintzea.

Erronka hain galant eta larri hauen aurrean geure ahuldadea, geure pobretasuna eta txikitasuna gogoan ditugularik, Elizaren otoitzari gomendatzen gatzaizkio. Geure eliz elkarteek, bereziki, lagundu gaitzatela beren erreguaz, Jaunaganako txeraz eta, behar izango denean, anai-arreba arteko zentzarazpen maitetsuaz.

Bihotza zabal onartzen dugu Hummes kardinalaren gonbita, Sinodoaren egun hauetan eta geure elizetara itzuliko garenean Espiritu Santuak gida gaitzan uztea:

«Utzi,
Jainkoaren Amaren
eta Amazoniako Erreginaren mantuak
bil-bil zaitzaten.
Ez dezagun utzi,
buru-erreferentzialitateak
(nor bere zilborrari begira egoteak)
garaitu gaitzan,
baizik eta errukiak
pobreen eta lurraren garrasiaren aurrean.
Otoitz asko egin beharko dugu,
gogoeta eta bereizmena beharko ditugu,
baita eliz elkartasuna eta sinodo-espiritua
zehazki praktikatzea ere.
Sinodo hau mahaia-edo da,
Jainkoak pobreentzat prestatua,
eta mahai-zerbitzari izan gaitezen
digu eskatzen guri».

Itunaren Eukaristia hau «maitasun kosmikoaren egintza» gisa ari gara ospatzen. Bai, kosmikoa! Zeren-eta herrixka bateko eliza bateko aldare txikian ospatzen denean ere, Eukaristia beti, nolabait esateko, munduaren aldarean ospatzen baita». Eukaristiak bat egiten ditu zerua eta lurra, kreazio osoa besarkatzen du, guztia hartzen du. Eukaristian, Jainkoaren eskuetatik irtena den mundua, Jainkoagana beragana itzultzen da zoriontsu eta adorazioaz blai: Ogi Eukaristikoan «kreazioak bere burua jainkotzera jotzen du, ezkontza santura, Kreatzailearekin bat egitera». «Horrengatik, Eukaristia argi-iturri ere bada, ingurumenaz ditugun geure kezken motibazio ere bai, eta kreazio osoaren zaintzaile edo jagole izatera eragiten digu».

Santa Domitilako Katakonbak. Erroma 2019-10-20
 

(Dionisio Amundarainek bialdua. Eskerrik asko!)

 Gehiago jakiteko:

Helder Camara: 5 otoitz 3 oraciones

 

Pacto de las Catacumbas por la Casa Común
Por una Iglesia con rostro amazónico, pobre y servidora, profética y samaritana

Nosotros, los participantes del Sínodo Pan-Amazónico, compartimos la alegría de vivir entre numerosos pueblos indígenas, quilombolas, ribereños, migrantes, comunidades en la periferia de las ciudades de este inmenso territorio del Planeta. Con ellos hemos experimentado la fuerza del Evangelio que actúa en los pequeños. El encuentro con estos pueblos nos desafía y nos invita a una vida más simple de compartir y gratuidad. Influidos por la escucha de sus gritos y lágrimas, acogemos de corazón las palabras del Papa Francisco:

“Muchos hermanos y hermanas en la Amazonía cargan cruces pesadas y esperan el consuelo liberador del Evangelio, la caricia amorosa de la Iglesia. Por ellos, con ellos, caminemos juntos”.

Recordamos con gratitud a los obispos que, en las Catacumbas de Santa Domitila, al final del Concilio Vaticano II, firmaron el Pacto por una Iglesia servidora y pobre. Recordamos con reverencia a todos los mártires miembros de las comunidades eclesiales de base, de las pastorales y movimientos populares; líderes indígenas, misioneras y misioneros, laicos, sacerdotes y obispos, que derramaron su sangre debido a esta opción por los pobres, por defender la vida y luchar por la salvaguardia de nuestra Casa Común. Al agradecimiento por su heroísmo, unimos nuestra decisión de continuar su lucha con firmeza y valentía. Es un sentimiento de urgencia que se impone ante las agresiones que hoy devastan el territorio amazónico, amenazado por la violencia de un sistema económico depredador y consumista.

Ante la Santísima Trinidad, nuestras Iglesias particulares, las Iglesias de América Latina y el Caribe y de aquellas que son solidarias en África, Asia, Oceanía, Europa y el norte del continente americano, a los pies de los apóstoles Pedro y Pablo y de la multitud de mártires de Roma, América Latina y especialmente de nuestra Amazonía, en profunda comunión con el sucesor de Pedro, invocamos al Espíritu Santo y nos comprometemos personal y comunitariamente a lo siguiente:

Asumir, ante la extrema amenaza del calentamiento global y el agotamiento de los recursos naturales, un compromiso de defender en nuestros territorios y con nuestras actitudes la selva amazónica en pie. De ella provienen las dádivas del agua para gran parte del territorio sudamericano, la contribución al ciclo del carbono y la regulación del clima global, una incalculable biodiversidad y una rica socio diversidad para la humanidad y la Tierra entera.
Reconocer que no somos dueños de la madre tierra, sino sus hijos e hijas, formados del polvo de la tierra (Gen 2, 7-8), huéspedes y peregrinos (1 Ped 1, 17b y 1 Ped 2, 11), llamados a ser sus celosos cuidadores y cuidadores (Gen 1, 26). Por tanto, nos comprometemos a una ecología integral, en la cual todo está interconectado, el género humano y toda la creación porque todos los seres son hijas e hijos de la tierra y sobre ellos flota el Espíritu de Dios (Génesis 1: 2).
Acoger y renovar cada día la alianza de Dios con todo lo creado: "Por mi parte, estableceré mi alianza contigo y tu descendencia, con todos los seres vivos que están contigo, aves, animales domésticos y salvajes, en resumen, con todas las bestias de la tierra que salieron del arca contigo” (Gen 9: 9-10; Gen 9: 12-17).
Renovar en nuestras iglesias la opción preferencial por los pobres, especialmente por los pueblos originarios, y junto con ellos garantizar el derecho a ser protagonistas en la sociedad y en la Iglesia. Ayudarlos a preservar sus tierras, culturas, lenguas, historias, identidades y espiritualidades. Crecer en la conciencia de que deben ser respetados local y globalmente y, en consecuencia, alentar, por todos los medios a nuestro alcance, a ser acogidos en pie de igualdad en el concierto mundial de otros pueblos y culturas.
Abandonar, como resultado, en nuestras parroquias, diócesis y grupos toda clase de mentalidad y postura colonialistas, acogiendo y valorando la diversidad cultural, étnica y lingüística en un diálogo respetuoso con todas las tradiciones espirituales.
Denunciar todas las formas de violencia y agresión contra la autonomía y los derechos de los pueblos indígenas, su identidad, sus territorios y sus formas de vida.
Anunciar la novedad liberadora del evangelio de Jesucristo, en la acogida al otro demás y al diferente, como sucedió con Pedro en la casa de Cornelio: “Usted bien sabe que está prohibido que un judío se relacione con un extranjero o que entre en su casa. Ahora, Dios me ha mostrado que no se debe decir que ningún hombre es profano o impuro” (Hechos 10, 28).
Caminar ecuménicamente con otras comunidades cristianas en el anuncio inculturado y liberador del evangelio, y con otras religiones y personas de buena voluntad, en solidaridad con los pueblos originarios, los pobres y los pequeños, en defensa de sus derechos y en la preservación de la Casa. Común
Establecer en nuestras iglesias particulares una forma de vida sinodal, donde los representantes de los pueblos ariginários, misioneros, laicos, en razón de su bautismo y en comunión con sus pastores, tengan voz y voto en las asambleas diocesanas, en los consejos pastorales y parroquiales, en resumen, en todo lo que les cabe en el gobierno de las comunidades.
Comprometernos en el reconocimiento urgente de los ministerios eclesiales ya existentes en las comunidades, llevados a cabo por agentes pastorales, catequistas indígenas, ministras y ministros de la Palabra, valorando especialmente su atención a los más vulnerables y excluidos.
Hacer efectivo en las comunidades que nos han confiado el paso de una pastoral de visita a una pastoral de presencia, asegurando que el derecho a la Mesa de la Palabra y la Mesa de la Eucaristía se haga efectivo en todas las comunidades.
Reconocer los servicios y la real diaconía de la gran cantidad de mujeres que dirigen comunidades en la Amazonía hoy y buscar consolidarlas con un ministerio apropiado de mujeres líderes de comunidad.
Buscar nuevos caminos de acción pastoral en las ciudades donde actuamos, con el protagonismo de laicos y jóvenes, con atención a sus periferias y migrantes, trabajadores y desempleados, los estudiantes, educadores, investigadores y al mundo de la cultura y de la comunicación.
Asumir frente a la avalancha del consumismo con un estilo de vida alegremente sobrio, sencillo y solidario con aquellos que tienen poco o nada; reducir la producción de residuos y el uso de plásticos, favorecer la producción y comercialización de productos agroecológicos y utilizar el transporte público siempre que sea posible.
Ponernos al lado de los que son perseguidos por el servicio profético de denuncia y reparación de injusticias, de defensa de la tierra y de los derechos de los pequeños, de acogida y apoyo a los migrantes y refugiados. Cultivar amistades verdaderas con los pobres, visitar a los más simples y enfermos, ejerciendo el ministerio de la escucha, del consuelo y del apoyo que traen aliento y renuevan la esperanza.
Francisco, durante la procesión de arranque del Sínodo de la Amazonía
Francisco, durante la procesión de arranque del Sínodo de la Amazonía
Conscientes de nuestras debilidades, nuestra pobreza y pequeñez frente a desafíos tan grandes y graves, nos encomendamos a la oración de la Iglesia. Que nuestras comunidades eclesiales, sobre todo, nos ayuden con su intercesión, afecto en el Señor y, cuando sea necesario, con la caridad de la corrección fraterna.

Acogemos de corazón abierto la invitación del cardenal Hummes a ser guiados por el Espíritu Santo en estos días del Sínodo y en nuestro regreso a nuestras iglesias:

“Déjense envolver en el manto de la Madre de Dios y Reina de la Amazonía. No dejemos que nos venza la auto-referencialidad, sino la misericordia ante el grito de los pobres y de la tierra. Se requerirá mucha oración, meditación y discernimiento, así como una práctica concreta de comunión eclesial y espíritu sinodal. Este sínodo es como una mesa que Dios ha preparado para sus pobres y nos pide  nosotros que seamos los que sirven la mesa".

Celebramos esta Eucaristía del Pacto como "un acto de amor cósmico". “¡Sí, cósmico! Porque incluso cuando se lleva a cabo en el pequeño altar de una iglesia de aldea, la Eucaristía siempre se celebra, en cierto modo, en el altar del mundo". La Eucaristía une el cielo y la tierra, abraza y penetra toda la creación. El mundo salido de las manos de Dios regresa a Él en feliz y plena adoración: en el Pan Eucarístico "la creación tiende a la divinización, a las santas nupcias, a la unificación con el mismo Creador". "Por esta razón, la Eucaristía es también fuente de luz y motivación para nuestras preocupaciones por el medio ambiente, y nos lleva a ser guardianes de toda la creación".

Catacumbas de Santa Domitila

Roma, 20 de octubre de 2019
 

No hay comentarios: