Abenduko kanta: Belenen jaio jaku

martes, 15 de octubre de 2019

Urtean zeharreko 29. domekea C urtea

Domeka honetarako liturgia lagungarriak euskeraz.
Subsidios litúrgicos bilingües para este domingo.

Irakurgaiak euskeraz.

                                                        URTEAN ZEHARREKO XXIX. DOMEKEA - C
                                                              DOMUND 2019    

SARRERAKO OHARKIZUNA

            Egun on, Jaunaren Eguna ospatzera etorri zaren guztioi
            Gaurko ebanjelioan Jesusek otoitzaren indarari buruz hitz egingo deusku. Ezinbestekoa da otoitza kristau baten bizitzan.

Gaur, Misinoen Munduko Eguna ospatzen dogu. Domund berezia da, 2019ko urria dan Ezohiko Hilebete Misiolariaren barruan ospatzen dana, Frantzisko Aita Santuaren deiari erantzunez: “Bateatuak eta bialduak: Kristoren Eleiza misiolari munduan”.
Pozik eta esker onez beterik, ospatu dagigun, Eukaristia

            "Jesusen Eliza misiolaria gara.."

           
            DAMU-OTOITZA

            Senideok, damutasunez autortu dagigun geure pekatua eta eskatu dagigun Jaunaren parkamena:

            - Jesus Jauna, alkar maitatzera eta alkarri laguntzera dei egiten deuskuzuna. E. J.

            - Jesus Jauna, herri bakar batean alkartu  nahi gaituzuna. KRISTO, ERRUKI.

- Jesus Jauna, zeure salbamenaren grazia gizon-emakume guztiei eskeintzen deutsezuna. ERRUKI, JAUNA.

HITZAREN LITURGIA

Ex 17, 8-13:

            Jaungoikoak beti entzuten ditu gure otoitzak, nahiz eta batzuetan ez-entzun egiten deuskula guk uste izan. Moises, Jaungoikoaren bitarteko eta testigu dogu.

Erantzun-Salmoa:  120. Salmoa

            Salmo hau abestukeran, barritu dagigun Jainkoaganako uste osoa, Bera bai dogu gure lagun  ta  zaintzailea

"Zeru ta lurren Egilea dogu lagun  ta  zaintzailea"

2 Tm 3, 14 - 4, 2:

            San Paulok Barri Ona zabaltze lanetan lagun dauan Timoteori idazten deutso, fedean sendo iraun dagiala esanez eta Ebanjelioa adore haundiz zabaldu dagiala eskatuz. Horixe bera egiten dabe misiolariek: hartu eta bizi daben fedea zabaldu.Lk 18, 1-8:

            Daukagun guztia Jaungoikoagandik hartu dogu; horregaitik da hain beharrezkoa otoitza fededunen bizitzan.
            Goratu dagigun berba egingo deuskun Jesus:   "Aleluia".


JAINKO HERRIAREN OTOITZA

            Jaunaren inguruan alkartuta, otoitz egin deiogun Jaungoiko Aitari:

·        Munduko kristinauon alde; hitzez eta egitez, autortzen dogun fedearen lekuko izan gaitezan. Eskatu deiogun Jaunari.
·        Misinoko herrialdeetako Elizen alde, itxaropenaren argi eta barritasunaren iturri izan daitezan. Eskatu deiogun Jaunari.
·        Mundu guztiko herrietan Ebanjelioa iragarten diharduen misiolarien alde, Jaungoikoaren bakea eta sendotasuna lagun izan daiezan beti. Eskatu deiogun Jaunari.
·        Gu guztion alde. Ezohiko Hilebete Misiolaria ospatzeak “Bateatuak eta bialduak: Kristoren Eleiza, misiolari munduan” konpromisora bultzatu gaizala. Eskatu deiogun Jaunari.

            Begiratu, Jauna, zeurea dozun herri honi eta emon egiozuz bere betebeharrak zuzen egiteko behar dituan adorea eta kemena. Jesukristo gure Jaunaren bitartez. Amen.

AZKEN AGURRA
DOMUND eguneko eukaristian parte hartzeak gure kristinau izatea misiolari ikuspuntutik bizitzera garoaz. Misiolari sentitu gaitezan eta bat egin daigun, munduan Ebanjelioa bizitzara eroaten ahalegintzen diran gizon eta emakume guztiekin. 

            "Lurreko pobreenak"


URTEAN ZEHARREKO XXVIII. DOMEKEA - C
DOMUND 2019

SARRERAKO OHARKIZUNA     

            Egun on, Jaunaren Eguna ospatzera etorri zaren guztioi
            Gaurko ebanjelioan Jesusek otoitzaren indarari buruz hitz egingo deusku. Ezinbestekoa da otoitza kristau baten bizitzan.

Hoy es la Jornada Mundial de las Misiones. Es un Domund muy especial, enmarcado en este Mes Misionero Extraordinario de octubre de 2019, al que nos ha convocado el papa Francisco bajo el lema "Bautizados y enviados: la Iglesia de Cristo en misión en el mundo".
Pozik eta esker onez beterik, ospatu dagigun, Eukaristia

            "Jesusen Eliza misiolaria gara.."

DAMU-OTOITZA

            Senideok, damutasunez autortu dagigun geure pekatua eta eskatu dagigun Jaunaren parkamena:

            - Jesus Jauna, alkar maitatzera eta alkarri laguntzera dei egiten deuskuzuna. E. J.

            - Jesus Jauna, herri bakar batean alkartu  nahi gaituzuna. KRISTO, ERRUKI.

- Jesus Jauna, zeure salbamenaren grazia gizon-emakume guztiei eskeintzen deutsezuna. ERRUKI, JAUNA.

HITZAREN LITURGIA

Ex 17, 8-13:
            Jaungoikoak beti entzuten ditu gure otoitzak, nahiz eta batzuetan ez-entzun egiten deuskula guk uste izan. Moises Jaungoikoaren bitarteko eta testigu dogu.
            La vida de la Iglesia y de cada uno de nosotros a veces es difícil, como le sucedió al pueblo de Israel. Pero la oración de Moisés salvó a este pueblo. La oración de los cristianos contribuirá sin duda a hacer un mundo mejor.

Erantzun-Salmoa:  120. Salmoa

            Salmo hau abestukeran, barritu dagigun Jainkoaganako uste osoa , Bera bai dogu gure lagun  ta  zaintzailea
            Cantemos el salmo, poniendo nuestra confianza en el Señor
"Zeru ta lurren Egilea dogu lagun  ta  zaintzailea"

2 Tm 3, 14 - 4, 2:
            San Paulok Barri Ona zabaltze lanetan lagun dauan Timoteori idazten deutso, fedean sendo iraun dagiala esanez eta Ebanjelioa adore haundiz zabaldu dagiala eskatuz. Horixe bera egiten dabe misiolariek: hartu eta bizi daben fedea zabaldu.
            San Pablo recomienda a su discípulo y amigo Timoteo que proclame la Palabra de Dios por todas partes.
Lk 18, 1-8:
            Daukagun guztia Jaungoikoagandik hartu dogu; horregaitik da hain beharrezkoa otoitza fededunen bizitzan.
            Cristo oró y nos enseñó a orar. En este relato de Evangelio de San Lucas el Señor nos invita a ser perseverantes en la oración, convencidos de que Dios nos oye y atiende colmadamente nuestras peticiones.
             Goratu dagigun berba egingo deuskun Jesus:  "Aleluia".

JAINKO HERRIAREN OTOITZA

            Senideok, zuzendu deioguzan gure eskariak uste osoz Jaungoiko Aitari:

·        Munduko kristinauon alde; hitzez eta egitez, autortzen dogun fedearen lekuko izan gaitezan. Eskatu deiogun Jaunari.
·        Misinoko herrialdeetako Elizen alde, itxaropenaren argi eta barritasunaren iturri izan daitezan. Eskatu deiogun Jaunari.
·        Por los misioneros y misioneras, que en todas las partes del mundo anuncian el Evangelio, para que sientan la paz y la fortaleza de Dios que les bendice y les acompaña en su labor. Eskatu deiogun Jaunari.
·        Por todos nosotros, para que la celebración de este Mes Misionero Extraordinario nos impulse al compromiso de ser "Bautizados y enviados: Iglesia de Cristo en misión en el mundo".  Eskatu deiogun Jaunari.

            Begiratu, Jauna, zeurea dozun herri honi eta emon egiozuz bere betebeharrak zuzen egiteko behar dituan adorea eta kemena. Jesukristo gure Jaunaren bitartez. Amen.


AZKEN AGURRA
DOMUND eguneko eukaristian parte hartzeak gure kristinau izatea misiolari ikuspuntutik bizitzera garoaz. Eguneroko bizitzan, misiolari sentitu eta izan gaitezan.  .
Que nuestra labor misionera no se reduzca a un mero recuerdo de los misioneros el día del Domund, sino que nos unamos a todos ellos con nuestra oración constante y nuestra ayuda permanente.

“Lurreko pobreenak”
URTEAN ZEHARREKO XXIX. DOMEKEA

            Urteera liburutik (Ur 17 8‑13)

     Egun hareetan, etorri zan Amalek, eta borrokan egin eutsen Rafidinen israeldarrei. Moisesek esan eutson Josueri: «Aukeratu egizuz mutilak, eta zoaz Amaleken kontra borrokara. Ni bihar mendi gailurrean izango naz, makila mirarigilea eskuan dodala.
     Egin eban Josuek Moisesek esana, eta Amaleken kontra joan zan borrokara. Moises, Aaron eta Urek barriz, mendi gailurrera igo eben.
     Moisesek, eskuak gora eukazanean, Israel zan irabazle; eta eskuak beheratzean, Amal. Moisesen besoak nekatu egin ziran eta, horregaitik, harri bat hartu eta azpian jarri eutsoen, eta bera gainean jesarri zan. Aaronek eta Urek besoei eusten eutsoen, batak alde batetik, eta besteak bestetik; eta holan, haren besoak jasota iraun eben iluntzeraino. Eta Josuek ezpataz hondatu zituan Amalek eta honen herria.

Erantzun-salmoa       Sal 120, 1-8


Jauna dot argi eta salbamen

     Begiok mendietara jasoten nik:
laguntza niri nondik?
Jaunagandik nire laguntza,
Harek egin ditu zeru‑lurrak.
     Ez deutsu oina kili-kolo itziko,
zure zaintzaileak ez dau lozorrorik egingo.
Israel zaintzen dagoana,
ez dau lozorroak hartuko, ez loak.
     Jauna da zure zaintzaile,
Jauna dozu eskumaldetik kerizpe.
Ez zaitu joko egunez eguzkiak,
ez gauez ere ilargiak.
     Jaunak zainduko zaitu gatx guztitik,
zainduko zure bizia heriotzatik.
Zure sartu‑urtenak Jaunak zainduko ditu,
oraindanik betiko.

            San Paulo Apostoluak Timoteori (2 Timoteo 3,14‑4,2)

     Anaia maite hori: Zagoz sendo, ikasi eta sinistu dozun guztian, norengandik ikasi dozuzan gogoan harturik, eta gainera umetatik ezagutzen dozuzala Liburu Santuak. Eurok emon deikezue, Kristo Jesusegan sinistuz, salbamenera daroan jakituria. Liburu Santu guztiak Jaungoikoaren argiz eratuak dira‑ta; eta irakasteko, egia argitzeko, zuzentzeko eta zuzentasunean hezteko egokiak dira; holan, Jaungoikoaren gizona edozein eginbehar onerako bikain moldatuta aurkitzen da.
     Jaungoikoaren aurrean agintzen deutsut, eta biziak eta hilak epaitu behar dituan Jesukristoren aurrean, Honen etorrera eta erregetzagaitik: zabaldu egizu berbea; ekin, egoki danean eta ez danean; gogor egin, estu hartu, eskatu pazientzia haundiz eta irakatsi nahiez.      

Jesukristoren Ebanjelioa San Lukasen liburutik (Lk 18,1‑8)     Aldi haretan, Jesusek parabola hau esan eutsen bere ikasleei, beti otoitz egin behar dala eta ez dala etsi behar adierazoteko: «Bazan herri baten epaile bat; ez eukan, ez Jaungoikoaren bildurrik, ez gizonen begirunerik.


     Herri haretan bertan, bazan alargun bat ere, eta han joaten jakon, esanez: "Egidazu zuzenbidea nire arerioaren aurka". Eta luzaroan ez eutson jaramonik egin nahi izan.

     Baina gero, esan eban bere barrurako: "Ez daukat, ez Jaungoikoaren bildurrik, ez gizonen begirunerik; baina alargun hau gogaikarri jat, eta egingo deutsat zuzenbidea, azkenean betondoko bat emon ez deis­tan"».

     Eta Jaunak holan esan eban gainera: «Begira zer dinoan epaile okerrak. Eta Jaungoikoak ez ete deutse zuzenbidea egingo, gau eta egun otoitzean dabilkozan bere aukeratuei? Luzapena emongo ete deutse? Hara zer dinotsuedan Nik: behingoan egingo deutse zuzenbidea; baina Gizonaren Semeak, datorrenean, aurkituko ete dau holako sinismenik lurrean?». 
 

No hay comentarios: