Arratiako KT Gabon Jaia Artean Clic en la imagen para + info

martes, 22 de octubre de 2019

Urtean zeharreko 30. domekea C urtea

Domeka honetarako liturgia lagungarriak euskeraz.Subsidios litúrgicos bilingües para este domingo.

Irakurgaiak euskeraz.
                    

                       
                         URTEAN ZEHARREKO XXX. DOMEKEA - C


SARRERAKO OHARKIZUNA

            Senideok, Eukaristia Kristo berbiztuagaz eta geure nebarrabakaz bat egiten gaituan elizkizuna da. Ez da, beraz, bakotxak berak bakarrik egiten dauan otoitza. Bizitzan lagun ditugun beste fededun batzuk alkartuta, ospatu dagigun gure artean dagoan Jauna eta Harek gugaitik egin ebana.
            Hasi gaitezan   abestuz.

Bihotz batez alkarturik

DAMU-OTOITZA

            Senideok, norberaren mugak eta hutsegiteak Jaungoikoaren eta bere anai-arreben aurrean autortzen dakiana baino pertsona apalagorik ez dago. Harroak, ostera, inoren parkamenaren beharrizanik ez dau sentitzen. Zein da gure jarrera? Fariseoarena ala zergalariarena?

            - Jesus Jauna,  behartsuen oihua entzun  eta euren alde  jokatzen dozuna.  E.   J.

            - Jesus Jauna, gure bihotz barruak eta gure fariseokeriak ondo ezagutzen dituzuna.                                  KRISTO, ERRUKI.

            - Jesus Jauna, bihotz apalak eta damutuak osatzen dituzuna. ERRUKI, JAUNA.HITZAREN LITURGIA


Sir 35, 15b-17. 20-22a:

            Jaungoikoak guztiak maite ditu. Eta, inogaz bereizkuntzarik egitekotan,  behartsuak eta zapalduak maitatzen ditu era berezian.

Erantzun-Salmoa:  33. Salmoa

Goratu dagigun,  behartsuak eta zapalduak, era berezian maitatzen dituan, gure Jainkoa.

"Txastau egizue ta ikusi ze samur dan Jauna"


2 Tm 4, 6-8. 16-18:

            Pablo katigu dago Ebanjelioa iragarteagaik. Bere zintzotasun horren barri emoten deutso bere ikasle Timoteori kartzelatik. Uste osoz aitatzen ditu bere itxaropenak eta irabaziak.Lk 18, 9-14:

            Fariseoaren eta zergalariaren ipuina entzungo dogu orain Jesusen ahotik. Onartu dagigun pozik, Jainkoak bere seme-alaba apalei deutsen errukiaren barriona. Zutunduta, "Aleluia" abestu dagigun.


JAINKO HERRIAREN OTOITZA

            Senideok, "behartsuaren otoitzak hodeiak zulatzen ditu eta ez dau onik Jaungoikoagana heldu arte", entzun dogu lehenengo irakurgaian. Ebanjelioko zergalariak lez, apaltasunez otoitz egin dagigun, entzunak izan gaitezan:

- Elizearen alde:  apaltasunez,  maitasunez eta  alkarrizketa giroan  konpondu dagizala          bere barruan sortzen diran arazoak eta etenak. Egin dagigun otoitz

- Gaixo, zahar eta ezinduen alde: Jaungoikoagan eta euren inguruko pertsonakan aurkitu      dagiela behar daben era guztietako laguntza. Egin dagigun otoitz

            - Gure arteko alkar-bizitza hobeagoa izan daiten; alkar entzuteko, alkar parkatzeko eta                       alkarri laguntzeko beti prest egon gaitezan. Egin dagigun otoitz
           
- Eukaristia honetan  otoitzean alkartuta gagozan  guztion alde:  bai  Jaungoikoagazko          hartu-emonetan eta bai gizartekoetan, apalak izaten eta apaltasunez jokatzen ikasi                dagigula. Egin dagigun otoitz

            Apalak eta damutuak onartzen dituzun Jauna: erruki zaitez gugaz eta emoiguzu eskatu deutsuguna. Jesukristo gure Jaunaren bitartez. Amen.


AZKEN AGURRA

            Eukaristia ospatu dogu. Goazen orain eguneroko bizitzara. Eta hemen hartu dogun mezua ekintza bihurtu dagigula.

            "Jainko gizon eginari..."


URTEAN ZEHARREKO XXX. DOMEKEA - C


SARRERAKO OHARKIZUNA

            Senideok, Eukaristia Kristo berbiztuagaz eta geure nebarrabakaz bat egiten gaituan elizkizuna da. Ez da, beraz, bakotxak berak bakarrik egiten dauan otoitza. Bizitzan lagun ditugun beste fededun batzuk alkartuta, ospatu dagigun gure artean dagoan Jauna eta Harek gugaitik egin ebana.
            Eucaristía significa acción de gracias; y esto es lo que vamos a hacer en este encuentro junto al altar.
            Damos gracias, no por nuestros méritos, sino por la misericordia y bondad de Dios, manifestada en Cristo.
            Hasi gaitezan abestuz.
                        Bihotz batez alkarturik...


DAMU-OTOITZA

            Senideok, norberaren mugak eta hutsegiteak Jaungoikoaren eta bere anai-arreben aurrean autortzen dakiana baino pertsona apalagorik ez dago. Harroak, ostera, inoren parkamenaren beharrizanik ez dau sentitzen. Zein da gure jarrera? Fariseoarena ala zergalariarena?

            - Jesus Jauna,  behartsuen oihua entzun  eta euren alde  jokatzen dozuna.  E.  J.

            - Jesus Jauna, gure bihotz barruak eta gure fariseokeriak ondo ezagutzen dituzuna.                                  KRISTO, ERRUKI.

            - Jesus Jauna, bihotz apalak eta damutuak osatzen dituzuna. ERRUKI, JAUNA.HITZAREN LITURGIA

Sir 35, 15b-17. 20-22a:

            Jaungoikoak guztiak maite ditu. Eta, inogaz bereizkuntzarik egitekotan,  behartsuak eta zapalduak maitatzen ditu era berezian.
            Un sabio del antiguo Israel nos explicará, cómo actúa Dios, qué es lo que quiere  y lo que rechaza.

Erantzun-Salmoa:  33. Salmoa

            Goratu dagigun,  behartsuak eta zapalduak, era berezian maitatzen dituan, gure Jainkoa.
            El salmo respira un agradecimiento cordial por el amor que Dios muestra a sus fieles.

“Txastau egizue ta ikusi ze samur dan Jauna"2 Tm 4, 6-8. 16-18:

            Pablo katigu dago Ebanjelioa iragarteagaik. Bere zintzotasun horren barri emoten deutso bere ikasle Timoteori kartzelatik. Uste osoz aitatzen ditu bere itxaropenak eta irabaziak.
            Pablo  apóstol encarcelado en Roma, vuelve los ojos hacia atrás y hace un resumen lleno de fe. Confía en Jesucristo, que le llamó para hacerle apóstol suyo.

Lk 18, 9-14:

            Fariseoaren eta zergalariaren ipuina entzungo dogu orain Jesusen ahotik. Onartu dagigun pozik, Jainkoak bere seme-alaba apalei deutsen errukiaren barriona. Zutunduta, "Aleluia" abestu dagigun.
            El que cree en Dios, sabe que necesita una conversión constante. Sólo Dios es bueno, nosotros necesitamos sentirnos perdonados.

JAINKO HERRIAREN OTOITZA

            Senideok, "behartsuaren otoitzak hodeiak zulatzen ditu eta ez dau onik Jaungoikoagana heldu arte", entzun dogu lehenengo irakurgaian. Ebanjelioko zergalariak lez, apaltasunez otoitz egin dagigun, entzunak izan gaitezan:

- Elizearen alde:  apaltasunez,  maitasunez eta  alkarrizketa giroan  konpondu dagizala bere barruan sortzen diran arazoak eta etenak. Egin dagigun otoitz

- Gaixo, zahar eta ezinduen alde: Jaungoikoagan eta euren inguruko pertsonakan aurkitu   dagiela behar daben era guztietako laguntza. Egin dagigun otoitz

- Para que todos los pueblos del mundo se renueven, creando nuevas formas de vida y se   logre la fraternidad universal. Egin dagigun otoitz

- Por todos nosotros, que nos hemos reunido para compartir esta fiesta, para que cada vez más aprendamos a compartir y a comunicar la alegría de Dios. Egin dagigun otoitz
.

            Apalak eta damutuak onartzen dituzun Jauna: erruki zaitez gugaz eta emoiguzu eskatu deutsuguna. Jesukristo gure Jaunaren bitartez. Amen.


AZKEN AGURRA

            Eukaristia ospatu dogu. Goazen orain eguneroko bizitzara. Eta hemen hartu dogun mezua ekintza bihurtu dagigula.
            Hemos sentido la cercanía de Dios y su amor para con nosotros. Vivamos estas verdades a lo largo de la semana.
            Con la bendición de Dios.

            "Jainko gizon eginari..."


                   

                      URTEAN ZEHARREKO XXX. DOMEKEA

     Siraken liburutik (Sir 35, 15b‑17. 20‑22a)

     Jainko zuzena da Jauna,
inoren bereizkuntzarik egiten ez dauana.
     Ez dau bereizkuntzarik egiten behartsuaren kontra,
eta entzuten dau zapalduaren otoitza.
     Ez dau gitxiesten, ez umezurtzaren eskabiderik,
ez erreguka dabilkon alargunarenik.
     Hareen nahigabeak euren aldera ekarten dabe Jauna,
eta hareen otoitzak hodeietaraino igoten dau.
     Behartsuaren otoitzak hodeiak zulatzen ditu,
eta ez dau onik, Jainkoagana heldu arte;
ez dau etsitzen, Jainkoak entzuten deutson arte,
eta epaile zuzenak zuzenbidea egiten deutson arte.

Erantzun-salmoa       Sal 33, 2-3.17-18.19 eta 23


Jauna, Zure Maitasuna...
edo
Dohakabeak oihu egin eban eta Jaunak entzun.

     Bedeinkatu dagidan aldi oro Jauna,
nire agoan beti Haren gorespena.
Gailendu bekit bihotza Jaunarekin,
poztu beitez apalak hori entzutearekin.
     Gaizkileen aurka Jaunaren aurpegia,
galdu daiten lurrean hareen oroipena.
Zintzoak dei egin eutsoen eta Jaunak entzun,
estualdi guztitik atara zituan bere eskuz.
     Hurrean dabe Jauna bihotz urratuek,
salbatzen ditu gogo atsekabetuak.
Jaunak askatzen ditu bere morroiak,
ez dau izango zigorrik Harengana ihes doanak.

     San Paulo Apostoluak Timoteori (2 Tm. 4, 6‑8. 16‑18)

     Anaia maite hori: Ni neure odola isurtzeko zorian nago; nireak laster egingo dau. Borroka ona egin dot, ibilaldia amaitu dot, gorde dot sinismena. Orain gertatuta dago niretzat zuzentasunaren koroia, Jaunak, epaile zuzenak, egun haretan emongo deustana; ez, ostera, niri bakarrik, baita Haren etorrerea maite daben guztiei ere.
     Zatozkit hainbat arinen. Nire lehenengo auzian, bakarrik itzi ninduen danek; ez eustan inork alde urten. Jainkoak parkatu begie. Baina Jauna nire alde neban, eta Berak indartu ninduan, barri on osoa nire bidez zabaldu eiten, eta herri guztiek entzun egien.    

 Jesukristoren Ebanjelioa San Lukasen liburutik (Lk 18, 9‑14)

     Aldi haretan, parabola hau esan eban Jesusek, euren buruak zintzotzat eta besteak ezereztzat eukezalako harrotuta ebiltzan batzuentzako.
     Gizon bi igo ziran jauretxera, otoitz egiteko: bata farisearra eta bestea zergalaria. Farisearrak, zutunik, honan egiten eban otoitz bere barruan: «Eskerrak emoten deutsudaz, ene Jainko, besteak lakoa ez nazalako: lapur, oker, ezkontza nahasle; ezta zergalari horren modukoa ere. Astean bitan egiten dot barau; eta daukadazan guztien hamarrenak emoten dodaz».
     Zergalaria, barriz, urrun gelditu zan, eta ez eban begirik ere jaso gura zerura; eta bular‑joka, honan esaten eban: "Ene Jainko, erruki zakioz pekatari honi!"
     Benetan dinotsuet: Hau zintzotuta jatsi zan bere etxera; bestea, barriz, ez. Izan ere, bere burua goratzen dauana, beheratua izango da; eta bere burua beheratzen dauana, goratua».  


No hay comentarios: