Jesusen hitza

martes, 2 de mayo de 2023

Pazkoako 5. domekea A

Domeka honetarako liturgia lagungarriak euskeraz.
Subsidios litúrgicos bilingües para este domingo.
Irakurgaiak euskeraz.  
 

V. PAZKO‑DOMEKEA - A

BETIKO ZORIONA 

 

SARRERAKO OHARKIZUNA

 

            Egun on, fedearen ospakizun hau, alkarte honetara opatzera etorri zareen guztioi:

            Gaurko ebanjelioan Jesusek esango deusku: «Neu naz bidea, egia eta bizia. Ezin da inor Aitagana joan, nire bidez izan ezik. Kristo da egin behar dogun Bidea, sakontasunez bizitzeko, Egia aurkitzeko eta Bizia bete-betean lortzeko bide zuzen bakarra.

            Gure barruan eragina daben berbak dira. Pertsona asko noraezean bizi da, beti bardina eginez, batzuetan aurrera eta besteetan atzera. Gure artean BIZI dan Jesusengan konfiantza osoz jo dagigun.

 

            Guztiok bat eginik hasi dagigun Eukaristia, abestuz

 

Bizi da Jauna, bizi da.

 

BATZARRA UR BEDEINKATUAZ TXIPRIZTINTZEA

 

            Eukaristia honen hasieran eta geure pekatuen parkamena eskatuz, barriztau daigun Kristo berbiztuagaz bat egin ginduzan Bateoa.

 

            (Ur bedeinkatuaz txipriztindu)

 

            Jaungoiko ahalguztidunak garbitu gagizala pekatutik

            eta, Eukaristia honen bidez,

            bere erreinuko mahaian jarteko gai egin gagizala. Amen.

 

HITZAREN LITURGIA

 

Ap Eg 6, 1‑7:

 

            Irakurgai honetan esango jaku zelan erantzuten deutsen lehenengo Elizeak sortzen jakozan arazoei: Apostoluen egitekoa batez ere Ebanjelioa iragartea izango da; eta behartsuei laguntzea zazpi gizon aukeraturen esku geldituko da.

 

 

Erantzun‑Salmoa: 32.salmoa  

 

            Salmisteak pozez beterik Jainkoa goresten dau, Bera bai da gure ondasuna

 

"Zu zaitut, Jauna, ondasuna".

  

1 Pe 2, 4‑9:

 

            San Pedrok gogoratuko deusku, Bateoari esker, ahalmen berezi bat daukagula: Jaungoiko Aitari benetako opariak eskeintzeko ahalmena. Jesukristogandik hartu dogun bizitza barriak bere abade egin gaitu guztiok.

 

Jn 14, 1‑12:

 

            Ebanjelioan Jesusek esango deusku: "Neu naz bidea, egia eta bizia". Onartu daiguzan berba horreek. Eta abestu daigun, zutunik, ziurtasun honek emoten deuskun poza:

 

            "Aleluia".

 

 

JAINKO HERRIAREN OTOITZA

 

            Jesusen Espirituak eraginda, aurkeztu deioguzan Jaungoikoari Elizearen eta gizartearen beharrizanak:

             - Elizearen alde eta bereziki Bizkaiko eleizearen alde:” Kristauok ez dogu biderik asmatu beharrik. Jesusen atzean jarri eta Beragaz batera aurrera egin gura dogu, bera da-eta bidea, egia eta bizia” Guztiok bat eginik  Jesusen  bide beretik jarraitu dagigun. Egin dagigun otoitz

                                    - Sakramentuak hartuko dabezanen alde. Bateoa, sendotza edo lehengo aldiz jauna hartuko dabenek Espiritu Santuaren graziaz beteta bizi daitezan. Egin dagigun otoitz

             - Alkarren artean aitu‑ezinda eta gerran dabizan herrialde eta nazinoen alde: askatasuna zuzentasunaz eta ondo izatea solidaritzaz lortzeko bideak aurkitu dagiezan. Egin dagigun otoitz

             - Geure alde eta hurkoenak ditugun pertsonen alde: Jesus izan daitela gure bidea, gure egia eta gure bizia. Egin dagigun otoitz

             Entzun, Aita ona, eskari honeek; eta entzun, baita ere, gutariko bakotxak bere bihotzeko isiltasunean egiten deutsuzanak. Zure errukia heldu daitela gugana, Zugan geure itxaropen osoa jarrita daukagun ezkero. Jesukristo gure Jaunaren bitartez. Amen.

 


 JAUNARTZE ONDORENGO OTOITZA

Jesus Jauna, Zeure izate osoa eskaini deuskuzu eta bidea, egia eta bizia erakusten

jarraitu gura dozu. Gure bizitzak Zeugaz baino ez dauka zentzua. Emoiguzu grazia

Zugan sinesten jarraitzeko, unerik ilunenetan ere, gure senide nagusi zaran ezkero. Zure

bidez, egiaz ezagutarazi deuskuzu Aita eta Ha maitatzen irakatsi. Zure ikasleen moduan,

bizia, alaitasuna eta indarra izan nahi ditugu. Zugaz hurreko harremana izateak erakutsi

deidala zu nor zaran eta, horri esker, aldarrikatu daidala Zure barri inguruan eta mundu

osoan. AMEN

OHARRAAZKEN AGURRA

 

            Jesus izan daitela gure bidea, gure egia eta gure bizia. Eta Haren Ama eta gure Ama dan Mariak lagundu deigula Jesusen testigu izaten.

 

            "Zeru lurren Erregina."
                                                   V. PAZKO‑DOMEKEA

                                                 BETIKO  ZORIONA

 

SARRERAKO OHARKIZUNA

            Egun on, fedearen ospakizun hau, alkarte honetara opatzera etorri zareen guztioi:

            Gaurko ebanjelioan Jesusek esango deusku: «Neu naz bidea, egia eta bizia. Ezin da inor Aitagana joan, nire bidez izan ezik.

Cristo es el Camino que hay que recorrer, el único camino acertado para vivir intensamente, para encontrar la Verdad y para acoger la Vida.

            A través de estos domingos, estamos viviendo la Pascua de Jesús. Fortalecemos nuestra fe en el Resucitado y llenamos de paz nuestros corazones, porque Él vive entre nosotros..

 

            Guztiok bat eginik hasi dagigun Eukaristia, abestuz

 

Bizi da Jauna, bizi da

 

BATZARRA UR BEDEINKATUAZ TXIPRIZTINTZEA

 

            Eukaristia honen hasieran eta geure pekatuen parkamena eskatuz, barriztau daigun Kristo berbiztuagaz bat egin ginduzan Bateoa.

 

            (Ur bedeinkatuaz txipriztindu)

 

            Jaungoiko ahalguztidunak garbitu gagizala pekatutik

            eta, Eukaristia honen bidez,

            bere erreinuko mahaian jarteko gai egin gagizala. Amen.

 

HITZAREN LITURGIA

 

Ap Eg 6, 1‑7:

 

            Irakurgai honetan esango jaku zelan erantzuten deutsen lehenengo Elizeak sortzen jakozan arazoei: Apostoluen egitekoa batez ere Ebanjelioa iragartea izango da; eta behartsuei laguntzea zazpi gizon aukeraturen esku geldituko da.

            En la primitiva Iglesia hubo conflictos. No nos prometió Cristo la ausencia de problemas. El nos dio la fuerza para superarlos. La comunidad se reune y trata de resolver los problemas que surgen

 

Erantzun‑Salmoa: 32.salmoa  

 

            Salmisteak pozez beterik Jainkoa goresten dau, Bera bai da gure ondasuna

            El salmista ha descubierto que Dios es misericordioso, por eso le alaba sin cesar.

"Zu zaitut, Jauna, ondasuna".

 

 1 Pe 2, 4‑9:

 

            San Pedrok gogoratuko deusku, Bateoari esker, ahalmen berezi bat daukagula: Jaungoiko Aitari benetako opariak eskeintzeko ahalmena. Jesukristogandik hartu dogun bizitza barriak bere abade egin gaitu guztiok.

            El apóstol Pedro nos hará ver en esta lectura, que somos piedras vivas, para construir entre todos la iglesia de Jesús.

 

Jn 14, 1‑12:

 

            Ebanjelioan Jesusek esango deusku: "Neu naz bidea, egia eta bizia". Onartu daiguzan berba horreek

            ".Los cristianos hemos vivido preocupados por el más allá. Jesús, ya nos ha construido la casa. A nosotros sólo se nos ha dado recorrer el camino sabiendo que Él camina con nosotros.

            Abestu daigun  “aleluia”, ziurtasun honek emoten deuskun pozaz

 

JAINKO HERRIAREN OTOITZA

 

            Jesusen Espirituak eraginda, aurkeztu deioguzan Jaungoikoari Elizearen eta gizartearen beharrizanak:

 

            - Elizearen alde eta bereziki Bizkaiko eleizearen alde:” Kristauok ez dogu biderik asmatu beharrik. Jesusen atzean jarri eta Beragaz batera aurrera egin gura dogu, bera da-eta bidea, egia eta bizia” Guztiok bat eginik  Jesusen  bide beretik jarraitu dagigun. Egin dagigun otoitz

                         

            - Sakramentuak hartuko dabezanen alde. Bateoa, sendotza edo lehengo aldiz jauna hartuko dabenek Espiritu Santuaren graziaz beteta bizi daitezan. Egin dagigun otoitz

 

            - Para que la luz de Cristo ilumine a los pueblos y a los que vivimos en ellos, para que podamos hacer de la vida un espacio y un lugar de paz, de amor, de fraternidad.. Egin dagigun otoitz

 

            -  Por quienes convivimos en el día a día, para que la persona de Jesús sea el guía de nuestro caminar, y el centro de nuestras vidas.   Egin dagigun otoitz

 

            Entzun, Aita ona, eskari honeek; eta entzun, baita ere, gutariko bakotxak bere bihotzeko isiltasunean egiten deutsuzanak. Zure errukia heldu daitela gugana, Zugan geure itxaropen osoa jarrita daukagun ezkero. Jesukristo gure Jaunaren bitartez. Amen.

 


 OHARRA

AZKEN AGURRA

 

            Jesus izan daitela gure bidea, gure egia eta gure bizia. Eta Haren Ama eta gure Ama dan Mariak lagundu  deigula Jesusen testigu izaten.

            Hemos celebrado la eucaristía, misterio de amor. Nos unimos a Jesús, que es el camino que nos lleva al Padre. Hagamos de nuestra vida de cada día un testimonio de nuestra fe y amor.

            "Zeru-lurren Erregina"


PAZKOALDIKO V. DOMEKEA

Zazpi gizon aukeratu ebezan,
Espiritu Santuaz beteak.

Apostoluen Eginak liburutik (Eg 6, 1-7)

            Egun hareetan, ikasleak ugaritu zirala, marmarra sortu zan greko hizkuntzakoen artean hebreera hizkuntzakoen aurka, hareen andra alargunak eguneroko janari-banaketan bazterturik izten ebezelako.
            Hamabiek, ikasleen batzar orokorra baturik, esan eben: «Ez da bidezko guk Jainkoaren berbearen predikua alde batera iztea, janari-banaketaz arduratzeko. Beraz, senideok, aukeratu egizuez zeuen artean izen oneko zazpi gizon Espiritu Santuaz eta jakituriaz beteak, eta hareei emongo deutsegu egiteko hori; guk, holan, otoitzean eta berbearen zerbitzuan jardungo dogu».
            Batzar osoak ontzat emon eban proposamena, eta honeek aukeratu ebezan: Esteban —sinismenez eta Espiritu Santuaz beterik egoan gizona—, Felipe, Prokoro, Nikanor, Timon, Parmenas eta Nikolas, Antiokiako judu barria; aurkeztu eutseezan apostoluei, eta honeek, otoitz eginez, eskuak buruan ezarri eutseezan.
            Jainkoaren berbea zabaltzen ziharduan; ikasleen taldea geroago eta gehiago ugarituz joian Jerusalemen, eta abade asko ere sinistedun egiten zan.

Erantzun-salmoa Sal 32, 1-2. 4-5. 18-19

Betor gugana, Jauna, zure maitasuna,
Zugan gogu-eta gure uste ona

Poztu zaiteze, zintzoak, Jaunagan,
zuzenak direnei jagoke Ha goratzea.
Ospatu egizue Jauna kitaraz,
egiozue soinu hamar hariko salterioaz.

Zuzena da-eta Jaunaren berbea,
leiala Harek egin dauan guztia.
Zuzen eta bidezko dana dau maite,
Haren graziaz lurra dago bete.

Hara, Jaunaren begiak bildur deutsoenakana,
Haren maitasuna itxaron dabenakana;
hareek ditu-eta heriotzatik atarako,
eta gosetean aseko.


Zuek jatorri hautatua zaree eta errege-abadetza.

San Pedro Apostoluaren lehenengo epistolatik (1 P 2, 4-9)

            Senide maiteok: Harri bizia da Jauna, gizakiek baztertua, baina Jainkoaren begietarako aukeratua eta bikaina; Haregana hurreratzen zareela, zuek ere, harri bizi lez, espirituzko tenpluaren eregintzan parte hartzen dozue eta abadetza santu zaree, Jainkoari atsegin jakozan espirituzko opariak Jesu Kristoren bitartez eskeintzeko.
            Hau dino, izan ere, Liburu Santuak:
«Hona Nik Sionen harria ipini,
giltzarri aukeratu eta bikaina.
Horretan sinisten dauanik
ez da lotsaturik geldituko».
            Zuentzat, beraz, sinisten dozuenentzat, harri hori aintzagarri da; sinisten ez dabenentzat, barriz, «etxegileek baztertutako harria giltzarri bihurtu da, eta baita oztopo-harri ere, jausiarazoteko harkaitz». Berbea onartzen ez dabenek egiten dabe oztopo: hori da ezarri jaken zoria.
            Zuek, ostera, jatorri hautatua zaree, errege-abadetza, nazino santua, Jainkoak beretzat eskuratutako herria, ilunpetatik bere argi zoragarrira deitu deutsuen Jainkoaren egintza bikainak iragarri dagizuezan.Neu naz bidea, egia eta bizia.

Jesu Kristoren Ebanjelioa San Joanen liburutik (Jn 14, 1-12)

            Aldi haretan, Jesusek esan eutsen ikasleei: «Ez izan kezkarik: sinistu Jainkoagan eta sinistu Nigan ere. Nire Aitarenean bizitoki asko dago; holan izan ez balitz, esango neuskizuen. Orain zuentzat tokia atontzera noa. Joan eta tokia atondu ondoren, barriro etorri eta Neugaz eroango zaituet, Ni nagoan tokian zuek ere egon zaitezen. Zuek badakizue Ni noan tokirako bidea».
            Tomasek esan eutson: «Jauna, ez dakigu nora zoazen, eta zelan jakin bidea?» Jesusek erantzun: «Neu naz bidea, egia eta bizia. Ezin da inor Aitagana joan, nire bidez izan ezik.
«Ni benetan ezagutuko baninduzue, nire Aita ere ezagutuko zeunkee. Are gehiago, ezagutzen dozue dagoaneko, eta ikusi ere ikusi dozue».
            Orduan, Felipek esan eutson : «Jauna, erakutsi eiguzu Aita, eta nahikoa dogu».
            Jesusek erantzun: «Hainbeste denbora zuekin, Felipe, eta ez nozu ezagutzen? Ni ikusten nauanak Aita ere ikusten dau. Zelan dinozu: "Erakutsi eiguzu Aita"? Ez al dozu sinisten Ni Aitagan nagoala eta Aita Nigan? Nik esaten deutsuedana ez deutsuet neure kabuz esaten. Nigan bizi dan Aita da bere egintzak burutzen diharduana. Sinistu egidazue: Ni Aitagan nago eta Aita Nigan. Besterik ez bada ere, sinistu egintzakaitik.
            Bene-benetan dinotsuet: Nigan sinisten dauanak Nik egiten ditudan egintzak burutuko ditu berak ere, eta are handiagoak, Ni Aitagana noa-eta. Nire izenean eskatu dagizuen guztia emongo deutsuet, Aitaren aintza Semeagan azaldu daiten. Nire izenean zeredozer eskatzen badozue, emongo deutsuet Nik».


 

No hay comentarios: