Arratiako Eliza 2021

domingo, 23 de mayo de 2021

Zelako eleizea holako gotzaina Qué Obispo en esta Iglesia


Behar ditugun Gotzain eta Elizaren profilari buruz

Bizkaiko Elizari

Joseba Segura, Gotzain aukeratuari

Nuntzio Apostoliko Jaunari

 

Gure elizbarrutian gotzainik ez zegoenez, gure elizbarrutiaz kezkatuta eta gai honi modu sinodalean aurre egiteko ekimenik ez zegoenez, Bizkaiko abadeen foroak kontsulta ireki bat egin genien gure elizako pertsona eta talde guztiei.

Kontsulta honen web orrirako ehunka sarrerak, 250 pertsona, komunitate eta kontseiluren erantzunak (horietatik % 20 euskaraz izanik), gai honekiko interes bizia bermatzen dute. Apezpikua izendatua izan da, baina uste dugu positiboa dela nuntzioari eta aukeratutako

gotzainari kontsultan jasotakoa anaitasunez adieraztea.

Ezinezkoa da jasotako guztia batzea, ekarpenen aberastasuna itzela da-eta. Baina lerro batzuk behin eta barriro errepikatzen dira:

 

1.- Ebanjelioan oinarritutako fededun sutsua

Fede handiko pertsona; hedabide edo agintariei begira bizi beharrean, ebanjelioari eta pobreei kasu gehiago egiten diena; Frantzisko aita santuarekin sintonian dabilena ahoz eta egitez; gestore baino gehiago pastore dena; zabalik gizarte modernoan eta teologia berrituan bizi den Espirituari.

 

2.- Pertsona apala eta zabala

Harrokeriarik gabea, entzuteko ahalmena daukana, talde batekoak zein bestekoak kontuan hartzen dituana, herriak, parrokiak, pastoral batzordeak sarritan bisitatzen dituana.

 

3.- Elebiduna eta herri hau ezagutu eta maite dauena

Gaztelania jakingo duela ematen da, horregatik erantzun askok euskalduna izatea eskatzen dute.

Hala ere, gure herrian nortasuna eta herri honetako pobreenak ezagutu eta maite dituenak.

 

4.- Eliza pobreago eta inklusiboagoaren alde

Bizkaiko Elizak kontuan hartu azken Elizbarrutiko Batzarrean onartu eta gauzatu gabe geratu zena; emakumearen zeregina eta duintasuna Eliza barruan sustatu; ministeritzak elkartearen zerbitzuan jarri, klerikalismoa alde batera utzita; elizbarrutiko pastoral batzordeak aholkuak emateaz gain erabaki hartzaileak izan daitezela; euskaldun eremuetako parrokia txikiak eraberritzeko plan bat sustatu, Bilbozentrismoa saihestuz.

 

5.- Eliza solidarioa, apala, hartzailea, otoitzean adi

Laiko eta emakumeen papera sustatu eta errespetatu; baztertuen alde agertzen dena hitzez eta egitez; azken aldietako gotzainen kontserbadurismoa gaindituz; bere gotzaina aukeratu eta onartzen dutena; autofinantziazioaren alde pausuak emanez; liturgia berrituz, sakramentalismoan erori gabe, bizitza ospatuz.

 

Bizkaiko Abadeen Foroa, 2021eko maiatzaren 23an, Mendekoste Domekan

 

 

 


 

Sobre el perfil de Obispo e Iglesia que necesitamos

A la Iglesia de Bizkaia

Al Obispo designado, Joseba Segura

Al Nuncio Apostólico

 

Ante la falta de obispo en nuestra diócesis, foro de curas de Bizkaia, preocupado por nuestra diócesis y por la falta de iniciativas para afrontar sinodalmente este tema, realizamos una consulta abierta a todas las personas y grupos de nuestra Iglesia.

Cientos de entradas a la página web de esta consulta, 250 respuestas de personas, comunidades y consejos, de las cuales un 20% han sido en euskera, avalan el interés vivo por este tema. El obispo ya ha sido designado, pero creemos positivo manifestar fraternalmente lo recogido tanto al nuncio como al obispo elegido.

Es imposible resumir todo lo recibido porque la riqueza de las aportaciones es enorme. Pero algunas líneas se repiten:

 

1.- Un ferviente creyente basado en el Evangelio

Persona de gran fe, que en lugar de vivir pendiente de los medios de comunicación o de las autoridades, hace más caso al evangelio y a los pobres, que está en sintonía verbal y de hecho con el Papa Francisco, que es más pastor que gestor, abierto al Espíritu que habita en la sociedad moderna y en la teología renovada.

 

2.- Persona humilde y abierta

Sin vanidad, con capacidad de escucha, teniendo en cuenta a los diferentes grupos, visitando pueblos, parroquias, comisiones pastorales habitualmente.

 

3.- Bilingüe y que conoce y ama este país

Se da por supuesto que va a saber castellano, por eso muchas respuestas exigen que sea

vascoparlante. Que conoce y ama la identidad de nuestro país y a los más pobres.

 

4.- Por una Iglesia más pobre e inclusiva

La Iglesia de Bizkaia tiene que tener en cuenta lo que se aprobó y quedó sin materializar en la última Asamblea Diocesana; promover el papel y la dignidad de la mujer dentro de la Iglesia; poner a los ministerios al servicio de las comunidades, al margen del clericalismo; dejarse asesorar por los consejos pastorales diocesanos, que no sean sólo consultivos, también con poder de decisión; promover un plan para revitalizar las pequeñas parroquias de los ámbitos vascoparlantes, evitando el Bilbocentrismo.

 

5.- Iglesia solidaria, humilde, receptora, atenta en la oración

Fomentar y respetar el papel de laicos y mujeres; que se manifiesta a favor de los marginados de palabra y de obra; superando el conservadurismo de los obispos de los últimos tiempos; que elige y acepta a su obispo; dando pasos a favor de la autofinanciación; renovando la liturgia, sin caer en el sacramentalismo, celebrando la vida.

 

 

Foro de Curas de Bizkaia, 23 de mayo de 2021, Domingo de Pentecostés.


No hay comentarios: