Jose Angel Agirre Camerundik

martes, 14 de mayo de 2024

Pentekoste

Domeka honetarako liturgia lagungarriak euskeraz.

Subsidios litúrgicos bilingües para este domingo.
 
Irakurgaiak euskeraz.                                          

                                         
       

           MENDEKOSTE EGUNA

Ekintza Katolikoaren eta Laikoen Apostolutzaren Eguna

“Laiko bokazinoz, misinora deituak”

 

SARRERAKO OHARKIZUNA

 

            Egun on  Mendekoste egun honetan eukaristia ospatzera etorri zarenoi:

Fededunontzat jai handia da gaurkoa: MENTEKOSTE jaia, Espirituaren etorrerea, eta pazko aldiaren amaierea Horregaitik alkartzen gaitu Jaunak, bere Espiritua gugan nabaritu daigun. Isilik eta misteriotsu jokatzen dau, baina Bera da gure bizitza-barri sortzaile.

 

Mendekoste egunez, Ekintza Katolikoaren eta Laikoen Apostolutzaren eguna ospatzen dogu, aurten, «laiko bokazinoz, misinora deituak» goiburuaren haritik. Eleiza, «dei» eta «misino» da. Fededun bateatu guztiei egiten jaku dei. Ardurakide gara Eleizaren misino ebanjelizatzailean.

 

Eukaristiak Jainkoaren Espirituaz bete gaizala. Espiritu honek Jesusen eta bere Barri Onaren lekuko lez bizitzera bultzatu gaizala. Abestuz ekingo deutsagu ospakizunari.

 

            "Zeru-lurren Egile zaran..."

 

ABADEAREN    AGURRA

            Jesukristoren grazia salbatzaile eta Espiritu Santuaren su bizia egon beitez zuekin

 

OHARRA uraz bedeinkatu aurretik

 

             Eukaristia honen hasieran, gogora ekarri daigun kristau izaten hasi ginan eguna. Bateoko uraz batera, Jaunaren Espiritua ere gure gainera isuria izan zan.

 

URAz bedeinkatzea

Abestia: Hartuko dogu ura pozik…

Azkenean, abadeak diño:

Jaungoiko ahalguztidunak garbitu gagizala pekatutik

eta, Eukaristia honen bidez,

bere erreinuko mahaian jarteko gai egin gagizala. Amen.

 

AINTZA

Goratu eta eskerrak emon deioguzan Jainko Aita-Amari eta Jesus bere Seme maite eta aintzatuari gure bizitzetan eta bihotzetan isuri dabezan dohai guztiekaitik. Poz hori agertuz abestu dagigun: AINTZA

 

HITZAREN LITURGIA

 

Ap Eg 2, 1‑11:

 

            Maria lagun dogula, otoitzean alkartuta gagoz, lehenengo ikasleak lez. Apostoluakana lez, jatsi bedi gugana ere Espiritu Santua, bihotz‑barritu eta adoretu gagizan.

 

 

Erantzun‑Salmoa: 103. Salmoa

            Bihotz bat eginik, hauxe eskatzen dogu salmo honetan: Jatsi dadila guregana eta gure batzarrera, Jesusen Espiritua

 

"Zure arnasa ..."

 

1 Kor 12, 3b‑7. 12‑13:

 

            San Paulok gogoratuko deusku Espirituak fedea emoten deuskula, Jesus Jauna dala autortzeko. Espirituak besteen laguntzaile izatera eroaten gaitu eta geure artean bat egiten gaitu.

 

Jn 20, 19‑23:

 

            Jesusek agintzen deusku bere Arnasa Santua, bere Espiritua.

Pazkoaldi honetan, gure eliz batzarretan gehien entzun dan abestia "Aleluia" izan da. Kristo biztuaren ezaugarri dogun abestia pozez beterik abestu daigun.

 


JAINKO HERRIAREN OTOITZA

 

            Mendekoste egun honetan, eskatu dagigun behar-beharrezkoa dogun Jaunaren Espiritua. Berak barritu gaizan oihukatu dagigun bihotzez: ZATOZ ESPIRITU SANTUA, BIZI-BARRITU GAIZUZ JAUNA.

 

·         Mundu osoan zabaldurik dagoan Eleizearen alde: hartu dagizala ­betetasunez Espiritu Santuak bakoitzari emoten deutsozan dohaiak, gizaki guztien zerbitzu barritzaile eta salbatzailearen alde ekin dagion. Egin dagigun otoitz

ZATOZ ESPIRITU SANTUA, BIZI-BARRITU GAIZUZ JAUNA.

 


·        Laikoen alde. Laikoen Apostolutzarako mobimentu eta alkarteek, batez be Ekintza Katolikoak, Jaunak misinora bialdu izana eten barik barritu eta Ebanjelioaren poza behin eta barriro iragarri daien. Egin dagigun otoitz

ZATOZ ESPIRITU SANTUA, BIZI-BARRITU GAIZUZ JAUNA.

Sufritzen dagozanen alde. Zapalketaren, indarkeriaren, hondamendi

naturalen, migrazinoaren, bazterketaren biktimen alde, gobernuen

zuzentasunaren aldeko politikek eta giza alkartasunak sufrimentu eta

pertsonen arteko desbardintasun hori arindu daien.

ZATOZ ESPIRITU SANTUA, BIZI-BARRITU GAIZUZ JAUNA.

·        Gu guztion alde. Alkarregaz, eta Espiritu Santuaren laguntzaz, Jainkoak munduarentzat, Eleizarentzat eta gutariko bakotxarentzat dituan ametsak gauzatu daiguzan. Egin dagigun otoitz

ZATOZ ESPIRITU SANTUA, BIZI-BARRITU GAIZUZ JAUNA.

 

            Aita, entzun, ikasleak eta Maria lez Afaltokian batuta dagoan alkarte honen otoitza eta sendotu gure  konpromisoa: Espirituak dakarskuzan gurari onak gure egintzetan gauzatu daitezan. Jesukristo gure Jaunaren bitartez.

 

             

 

AZKEN AGURRA

 

            Senideok: Lehenengo Pentekoste egunean, Espirituak, etxe barruan ezkutatuta egozan apostoluak kalera atara zituan, Barri Ona zabaltzen. Guk ere, Espirituaren dohaia ospatu eta hartu dogunok zeregin berbera daukagu. Izan gaitezan Jesusen testigu.

 

            “ Zeru lurren Erregina"

 

Zoaze Jaunaren bakean, aleluia, aleluia!

Eskerrak Jainkoari, aleluia aleluia!     Día de la Acción Católica y del Apostolado Seglar

“Laicos por vocación, llamados a la misión”

 

SARRERAKO OHARKIZUNA

 

            Egun on  Mendekoste egun honetan eukaristia ospatzera etorri zarenoi:

Fededunontzat jai handia da gaurkoa: MENTEKOSTE jaia, Espirituaren etorrerea, eta pazko aldiaren amaierea Horregaitik alkartzen gaitu Jaunak, bere Espiritua gugan nabaritu daigun. Isilik eta misteriotsu jokatzen dau, baina Bera da gure bizitza-barri sortzaile.

            Hoy es el día de la Acción Católica y del Apostolado Seglar con el lema: «Laicos por vocación, llamados a la misión». La Iglesia es «llamada» y «misión» Esta misión la recibimos como don del Espíritu y como tarea que nos compromete. Somos corresponsables en la misión evangelizadora de la Iglesia

 Eukaristiak Jainkoaren Espirituaz bete gaizala. Espiritu honek Jesusen eta bere Barri Onaren lekuko lez bizitzera bultzatu gaizala.

Abestuz ekingo deutsagu ospakizunari.

 

            "Zeru-lurren Egile zaran..."

 

ABADEAREN    AGURRA

          Jesukristoren grazia salbatzaile eta Espiritu Santuaren su bizia egon beitez zuekin.

 

OHARRA uraz bedeinkatu aurretik

             Eukaristia honen hasieran, gogora ekarri daigun kristau izaten hasi ginan eguna. Bateoko uraz batera, Jaunaren Espiritua ere gure gainera isuria izan zan.

 

URAz bedeinkatzea

Abestia: Hartuko dogu ura pozik…

Azkenean, abadeak diño:

Que Dios todopoderoso nos purifique del pecado y, por la celebración de esta Eucaristía, nos haga dignos de participar del banquete de su Reino. Amén.

 

AINTZA

 Goratu eta eskerrak emon deioguzan Jainko Aita-Amari eta Jesus bere Seme maite eta aintzatuari gure bizitzetan eta bihotzetan isuri dabezan dohai guztiekaitik. Poz hori agertuz abestu dagigun: AINTZA

 

HITZAREN LITURGIA

 

Ap Eg 2, 1‑11:

 

            Maria lagun dogula, otoitzean alkartuta gagoz, lehenengo ikasleak lez. Apostoluakana lez, jatsi bedi gugana ere Espiritu Santua, bihotz‑barritu eta adoretu gagizan.

            El Espíritu llena la casa y hace a los apóstoles testigos. Que nuestra comunidad se transforme con la fuerza del Espíritu y seamos testigos de la Buena Noticia de Dios

 

 

 

Erantzun‑Salmoa: 103. Salmoa

 

                        Ante el espectáculo de la creación, el salmista se dirige a Dios y alaba la gloria que resplandece en sus criaturas

 

"Zure arnasa ..."

 

1 Kor 12, 3b‑7. 12‑13:

 

            San Paulok gogoratuko deusku Espirituak fedea emoten deuskula, Jesus Jauna dala autortzeko. Espirituak besteen laguntzaile izatera eroaten gaitu eta geure artean bat egiten gaitu.

            El Espíritu no unifica por la destrucción; da sus dones para la construcción del Reino. Todos somos iguales ante Dios; pues un mismo espíritu nos unifica a todos.

 

Jn 20, 19‑23:

            Jesusek agintzen deusku bere Arnasa Santua, bere Espiritua.

            El don del Espíritu, que Lucas sitúa en el día de pentecostés. Juan lo anticipa a la tarde de Pascua. Una nueva creación es inaugurada: a imagen de su Padre insuflando la vida al primer hombre, Cristo comunica su vida de resucitado a los primeros discípulos.

 

JAINKO HERRIAREN OTOITZA

 

Mendekoste egun honetan, eskatu dagigun behar-beharrezkoa dogun Jaunaren Espiritua. Berak barritu gaizan oihukatu dagigun bihotzez: ZATOZ ESPIRITU SANTUA, BIZI-BARRITU GAIZUZ JAUNA.

 

·         Mundu osoan zabaldurik dagoan Eleizearen alde: hartu dagizala ­betetasunez Espiritu Santuak bakoitzari emoten deutsozan dohaiak, gizaki guztien zerbitzu barritzaile eta salbatzailearen alde ekin dagion. Egin dagigun otoitz

ZATOZ ESPIRITU SANTUA, BIZI-BARRITU GAIZUZ JAUNA.

 

·        . Por la Acción Católica, los Movimientos y Asociaciones de Apostolado Seglar, para que renueven constantemente el envío a la misión del Señor resucitado en este día de Pentecostés y sepan salir con humildad y entrega a anunciar a todos la alegría del Evangelio. Egin dagigun otoitz

ZATOZ ESPIRITU SANTUA, BIZI-BARRITU GAIZUZ JAUNA

 

·         Por las víctimas de la explotación, de la violencia, de los desastres naturales, de la migración, de la exclusión, para que las políticas de justicia social de los gobiernos y la solidaridad humana ayuden a paliar este sufrimiento y desigualdad entre las personas. Egin dagigun otoitz

ZATOZ ESPIRITU SANTUA, BIZI-BARRITU GAIZUZ JAUNA.

 

·        Gu guztion alde. Alkarregaz, eta Espiritu Santuaren laguntzaz, Jainkoak munduarentzat, Eleizarentzat eta gutariko bakotxarentzat dituan ametsak gauzatu daiguzan. Egin dagigun otoitz

ZATOZ ESPIRITU SANTUA, BIZI-BARRITU GAIZUZ JAUNA.

 

 

            Aita, entzun, ikasleak eta Maria lez Afaltokian batuta dagoan alkarte honen otoitza eta sendotu gure  konpromisoa: Espirituak dakarskuzan gurari onak gure egintzetan gauzatu daitezan. Jesukristo gure Jaunaren bitartez.

             

AZKEN AGURRA

 

            Senideok: Lehenengo Pentekoste egunean, Espirituak, etxe barruan ezkutatuta egozan apostoluak kalera atara zituan, Barri Ona zabaltzen. Guk ere, Espirituaren dohaia ospatu eta hartu dogunok zeregin berbera daukagu. Izan gaitezan Jesusen testigu.

            Hemos celebrado la fiesta que culmina la Pascua. Ahora el Señor nos envía al mundo a ser testigos de cuanto hemos vivido y nos da su Espíritu como el mejor compañero de camino.

 

"Zeru lurren Erregina."

 

Zoaze Jaunaren bakean, aleluia, aleluia!

Eskerrak Jainkoari, aleluia aleluia!
PENTEKOSTE DOMEKEA

            Apostoluen Eginetatik (Ap Eg  2, 1‑11)

      Heldu zan Mendekoste Eguna, eta ikasle guztiak alkarregaz leku berean batuta egozan; bat-batean, ze­rutik hots bat etorri zan, haize bolada indartsu batena langoa, eta hareek egozan etxe dana bete eban.
      Suzkoak lango mihin batzuk agertu jakezan, eta banan‑banan bakoitzaren gainean gelditu. Guztiak Espiritu Santuaz bete ziran, eta hizkuntza arrotzetan berbetan hasi, bakoitzari Espirituak emoten eutson lez.
      Bazan egun hareetan Jerusalenen judegu Jainko­zalerik asko, zerupean diran herri guztietakoak. Hots hori entzun zanean, jentetza handia batu zan, eta harrituta gelditu ziran, bakoitzak norberaren hizkuntzan berba egiten entzuten ebezalako.
      Harri eta zur eginik, honan inoen: Ez ete dira, ba, galilearrak berbetan dabizan guztiok? Zelan entzuten deutsegu, ba, bakoitzak geure jatorrizko hizkuntzan? Gure artean badagoz partiarrak, mediarrak, elamdarrak; badagoz Mesopotamian, Judean, Kapadozian, Ponton, Asian, Frigian, Panfilian, Egipton eta Zirene ondoko Libian bizi diranak; badagoz erromatarrak, judeguak, eta proselitoak, greziarrak eta arabiarrak; eta danei geure hizkuntzan entzuten deutsegu Jaungoikoaren mirariak adierazoten».   


Erantzun-salmoa        Sal 103, l ab eta 21. 29‑30. 31 eta 34


Bialdu egizu, Jauna, zure arnasa,
eta barriztau lur‑azala.
edo aleluia.

      Ene arima, goratu egizu Jauna!
Guztiz haundi zaitut, Jauna, ene Jainkoa!
Bai ugari dirala, Jauna, Zuk eginak,
zuhurtasunez eginak zeharo,
lurra zure sorkariz betea dago.
      Aurpegia gordeten badozu, ikara dira,
arnasea kentzen badeutsezu, hilten,
euren hutsetara bihurtzen.
Zure arnasea bialtzen badozu,
izatea emoten deutsezu;
lur‑azala barriztatzen dozu.
      Izan bedi Jaunaren ospea sekuletan,
 poztu bedi Jauna Berak eginetan.
Atsegin bekio nire olerkia,
nire poza da Jainkoa.

            San Paulo Apostoluak Korintotarrei (1 Kor 12, 3b-7.12-13)

      Senideok: Ezin dau inork esan: “Jauna da Jesus!”, Espiritu Santuaren eraginez izan ezik.
      Era askotakoak dira dohaiak, baina bat-bera Espiritua; era askotakoak, serbitzuak, baina bat-bera Jauna; era askotakoak eginkizunak, baina bat-bera guztiakan dana egiten dauan Jaungoikoa. Bakotxari guztien onerako emoten jako Espirituaren argitasuna.
      Gorputzak, bat izanarren, zati asko dituan lez, eta gorputzeko zatu guztiak, asko izanarren, gorputz bat diran lez, bardin Kristo ere. Gu guztiok –judutar nahiz greziar, mnepeko nahiz askatu- Espiritu berberagan bateatuak izan gara, gorputz bakar bat izateko. Eta guztiok Espiritu bakarretik edan dogu.


Jesukristoren Ebanjelioa San Joanen liburutik (Jn 20, 19‑23)

      Astearen lehenengo egunaren iluntzean, etxe baten batuta egozan ikasleak, ateak itxita, judeguen bildurrez. Sartu zan Jesus, eta euren erdian zutunik, esan eutsen: «Bakea zuekin». Hori esanda, eskuak eta saihetsa erakutsi eutsezan. Eta ikasleak pozez beterik gelditu ziran, Jauna ikustean.
      Jesusek, barriro ere: «Bakea zuekin. Aitak Ni bialdu nauan lez, Neuk ere bialtzen zaituet zuek». Eta hori esanez, hareen gainera arnasa egin eta esan eutsen: «Hartu egizue Espiritu Santua: zuek pekatuak parkatzen deutsazuezanei, parkatuta gelditzen jakez; eta lotzen deutsazuezanei, lotuta gelditzen jakez».          
 

No hay comentarios: