Jesusen hitza

martes, 17 de mayo de 2022

Pazkoako 6. domekea C urtea

Domeka honetarako liturgia lagungarriak euskeraz.

 
Subsidios litúrgicos bilingües para este domingo. 

 
Irakurgaiak euskeraz.
 

PAZKOKO VI. DOMEKEA (C)

GAIXOAREN PAZKOA: «Sufrimentuan lagun egin»

 

 

SARRERAKO OHARRA

          Egun on eleizkizun honetara etorri zareen guztioi:

          Pazko aldiko ibilbide honen azken txanpan gagoz. Asteotan, fedea bizitasunez  ospatzeko eta Berbiztuagazko hartuemona sendotzeko aukerea izan dogu. Orain, Jaunak prestatu egin gura gaitu, bere Espiritu Santua jaso dagigun, bere presentziaren testigu izan gaitezan munduan.

            Gaixoaren Pazkoa ospatzen dogu gaurko egunez,  Aita lez errukitsu izanik, “sufrimentuan lagun egin” goiburuaren haritik. Mariaren eta bere bitartekotzaren esku itzi gura doguz gaixoak, euren senide eta laguntzaileak. Holan, Jesukristoren kurutzea besarkatuta, zentzuna, kontsolamendua eta itxaropena aurkituko dabez.

 

Abestuz ekingo deutsagu ospakizunari.

 

SARRERAKO ABESTIA:  “ Biztu da Kristo”

 

ABADEAREN AGURRA

 

          Jesus berbiztuaren grazia, maitasuna eta bakea egon beitez zuekin.

 

OHARRA uraz bedeinkatu aurretik

 

          Bateoko uraren bitartez, Espirituaren bizi barrira jaio ginan. Eukaristia hastean, une erabakigarri ha dakargu gogora. Jaso dagigun fedez ur bedeinkatua.

 

URAZ bedeINkATZEA

Hartuko dogu ura...... Azkenean, abadeak dino:

          Jaungoiko Ahalguztidunak pekatutik garbitu gaizala eta, Eukaristia honen bitartez, bere Erreinuko mahaian parte hartzeko aukerea emon daigula. Amen.

 

 

HITZAREN LITURGIA

 

Ap Eg 15, 1-2. 22-29:

            Irakurgai honetan entzungo dogunez, lehenengo aldiko Elizea judutarren eta jentilen artean zabaltzen doa. Euren artean eztabaidak eta burrukak sortzen dira, baina batasuna ez da apurtzen.

 

Erantzun-Salmoa:  66. Salmoa

            Gu bezala mundu osoan batzen diren kristauekin, gure abotsak bat eginik, kanta deiogun Jaunari

 

 "Jaunari kanta, ona da-ta..."

 

Apk 21, 10-14. 22-23:

 

            Irakurgai honetan, Jerusalen barriaren irudiagaz, Jesusek sortutako Elizearen aintza gogoratzen deusku. Alkarte honek Jaungoikoaren eta Kristoren distiraz argitzen gaitu.

 

 

 

Jn 14, 23-29:

            Prestau gaitezan Jesusek, zerura igon aurretik, esango deuskuzan azken berbak entzuteko.

                        "Aleluia".

 

Erropak biluziari

Bisitatu gaixoari

Barri onaren erruki hori

ekintzaz ageri.

Hildakoa lurperatu

etxekoari lagundu

asmo hutsetan ez geratzeko

berbok gogoratu.

 

JAINKO HERRIAREN OTOITZA

 

          Jaungoikoari gure munduaren beharrizanak aurkeztean, gogoan izan daiguzan batez ere gaixoak, gaur euren Pazkoa ospatzen dogu-ta.

 

·        Egin daigun otoitz Eleiza osoaren alde, Jainkoak gaixoei deutsen errukiaren lekuko izan gaitezan. Eskatu deiogun Jaunari.

 

·         Egin daigun otoitz agintarien alde, gaixoek bertan behera itzi ez daiezan eta alkartasunez eta ezinbesteko laguntza emonez jardun daien. Eskatu deiogun Jaunari.

 

·        Egin daigun otoitz ospatzen dihardugun Gaixoaren Pazkoak hazkundea ekarri deigun Osasun Pastoraltzan eta gertutasuna gaixo eta senideakazko. Eskatu deiogun Jaunari.

 

·         Egin daigun otoitz gure alde eta pandemiaren, indarkeriaren, gerren edo gosearen eraginez hil diran nebarreba guztien alde, Jainkoaren bakean atseden hartu daien. Eskatu deiogun Jaunari.

 

Entzun, Aita, gure otoitza eta emon Mariarena lako bihotz errukitsua adi egon gaitezan sufritzen dagozanen beharrizanen aurrean eta bildur barik konprometitu gaitezan eurei laguntzeko. Jesukristo gure Jaunaren bitartez.

 

 

OHARRAK

Errogatibea

AZKEN AGURRA

 

            Gure ospakizuna amaitzean, gogoratu dagiguzan barriro gaixorik dagozanak eta euren etxekoak. Gure beharrizana daukenak beti laguntzeko prest aurkitu gagiezala.

 

            "Zeru lurren Erregina."PAZKOKO VI. DOMEKEA (C)

PASCUA DEL ENFERMO: «Acompañar en el sufrimiento»

 

SARRERAKO OHARRA

    Egun on eleizkizun honetara etorri zareen guztioi:

          Pazko aldiko ibilbide honen azken txanpan gagoz. Asteotan, fedea bizitasunez  ospatzeko eta Berbiztuagazko hartuemona sendotzeko aukerea izan dogu. Orain, Jaunak prestatu egin gura gaitu, bere Espiritu Santua jaso dagigun, bere presentziaren testigu izan gaitezan munduan.

            Este domingo es la Pascua del Enfermo. El lema de esta Jornada es “acompañar en el sufrimiento”, siendo misericordiosos como el Padre es misericordioso. Encomendamos a las personas enfermas, a sus familiares y acompañantes a la intercesión de María, Salud de los enfermos. De este modo, abrazados a la cruz de Jesucristo, encontrarán sentido, consuelo y esperanza.

            Abestuz ekingo deutsagu ospakizunari.

 

SARRERAKO ABESTIA:  “Biztu da Kristo….”

 

ABADEAREN AGURRA

          Jesus berbiztuaren grazia, maitasuna eta bakea egon beitez zuekin.

 

OHARRA uraz bedeinkatu aurretik

          Bateoko uraren bitartez, Espirituaren bizi barrira jaio ginan. Eukaristia hastean, une erabakigarri ha dakargu gogora. Jaso dagigun fedez ur bedeinkatua.

URAZ bedeINkATZEA

Hartuko dogu ura...... Azkenean, abadeak dino:

          Que Dios todopoderoso nos purifique del pecado y, por la celebración de esta Eucaristía, nos haga dignos de participar del banquete de su Reino. Amén.

 

HITZAREN LITURGIA

 

Ap Eg 15, 1-2. 22-29:

 

            Irakurgai honetan entzungo dogunez, lehenengo aldiko Elizea judutarren eta jentilen artean zabaltzen doa. Euren artean eztabaidak eta burrukak sortzen dira, baina batasuna ez da apurtzen.

            La ley del Espíritu es libertad. Dios no carga nuestras espaldas con fardos insoportables... lo que Él nos pide, antes nos lo ha dado ya. Nunca adelantamos a Dios en el amor.

 

Erantzun-Salmoa: 66. Salmoa

 

Gu bezala mundu osoan batzen diren kristauekin, gure abotsak bat eginik, kanta deiogun Jaunari

            Este salmo expresa sentimientos de alegría. En Jesús el Padre nos ha bendecido con toda clase de bendiciones celestiales.

 

 "Jaunari kanta, ona da-ta..."

 

Apk 21, 10-14. 22-23:

 

            Irakurgai honetan, Jerusalen barriaren irudiagaz, Jesusek sortutako Elizearen aintza gogoratzen deusku. Alkarte honek Jaungoikoaren eta Kristoren distiraz argitzen gaitu.

            Lo sagrado ha roto todos los límites y todo lo llena. Toda la tierra es templo de Dios. La Nueva Ciudad es obra suya y la única luz que la ilumina es el Cordero.

 

 

Jn 14, 23-29:

            Vivir a la luz del Cordero es escuchar la Palabra. Escuchar es ya un don de Dios y es imposible sin la ayuda del Espíritu. Con su ayuda, sin miedo, abramos nuestro corazón. Jesús es la paz.

            Prestau gaitezan Jesusek, zerura igon aurretik, esango deuskuzan azken berbak entzuteko.   "Aleluia".

 

Erropak biluziari

Bisitatu gaixoari

Barri onaren erruki hori

ekintzaz ageri.

Hildakoa lurperatu

etxekoari lagundu

asmo hutsetan ez geratzeko

berbok gogoratu.

 

JAINKO HERRIAREN OTOITZA

 

          Jaungoikoari gure munduaren beharrizanak aurkeztean, gogoan izan daiguzan batez ere gaixoak, gaur euren Pazkoa ospatzen dogu-ta.

 

·        Egin daigun otoitz Eleiza osoaren alde, Jainkoak gaixoei deutsen errukiaren lekuko izan gaitezan. Eskatu deiogun Jaunari.

 

·        Hay países en los que muchas personas mueren por falta de atención sanitaria. Oremos para que quienes gobiernan no abandonen a los enfermos y la solidaridad les proporcione los medios necesarios para su asistencia.  Eskatu deiogun Jaunari.

 

·         Visitar a los enfermos —dice el Papa— es una invitación que Cristo hace a todos sus discípulos. Oremos para que la Pascua del Enfermo que celebramos nos ayude a crecer en la Pastoral de la Salud y en la cercanía a las personas enfermas y a sus familias.  Eskatu deiogun Jaunari.

 

·         Egin daigun otoitz gure alde eta pandemiaren, indarkeriaren, gerren edo gosearen eraginez hil diran nebarreba guztien alde, Jainkoaren bakean atseden hartu daien. Eskatu deiogun Jaunari.

 

          Aita Jaungoikoa, zeuk maitatu gaituzu lehenengo, zeure Semea bialdu deuskuzulako, Haren bitartez gu bizi gaitezan; entzun gure otoitza eta, Espiritu Santuaz beteta, alkar maite dagigula, Kristok maite izan gaituan lez. Errege bizi da-ta gizaldi eta gizaldi guztietan.

 

OHARRA

Errogatibea

AZKEN AGURRA

 

            Gure ospakizuna amaitzean, gogoratu dagiguzan barriro geisorik dagozanak eta euren etxekoak. Gure beharrizana daukenak beti laguntzeko prest aurkitu gagiezala.

            Que María, Madre y modelo de salud, nos ayude a vivir en solidaridad con los enfermos y necesitados, prestándoles nuestra ayuda y consuelo.

 

            "Zeru lurren Erregina.."
PAZKOKO VI. DOMEKEA


            Apostoluen Eginetatik (Ap Eg 15, 1‑2. 22‑29)      Egun hareetan, Judeatik jaitsitako batzuk irakaspen hau emoten eutseen senideei: «Moisesen Legearen eraz erdaintzen ez bazaree, ezin zeintekeze salbatu». Hortik nahaste eta eztabaida itzelak sortu ziran, Paulo eta Bernaberen aurka. Eta Paulo, Bernabe eta beste batzuk Jerusalenera igo egiela erabagi eben, apostolu eta arduradunekin auzia garbitzeko.

      Apostoluak eta arduradunak, alkarte osoagaz ba­tera, euren arteko batzuk aukeratzea erabagi eben, eta Paulo eta Bernabegaz Antiokiara bialtzea: Barsaba eritxon Judas eta Silas aukeratu ebezan, biak lotsa handiko gizonak senideen artean. Eta honeen bidez eskutitz hau bialdu eben:

      «Apostoluak, arduradunak eta senideak, Antiokian, Sirian eta Zilizian zagozen jentil izandako senideoi, agur! Jakin dogu, gutariko batzuk, guk agindu barik zuokana joanda, euren berbaz kezkatan jarri eta nahas­tatu egin zaituela. Horregaitik gogo batez erabagi dogu, gizon batzuk aukeratu eta zuokana bialtzea, gure Paulo eta Bernabe maiteakaz, Jesukristo gure Jaunaren izenagaitik euren biziak eskeini dabezanokaz. Beraz, Judas eta Silas bialtzen deutsueguz, eta eurok esango deutsuez berbaz gauza berberok.

      Espiritu Santuak eta guk erabagi dogu, behar­‑beharrezko dana baino beste kargarik zuoi ez ezartea ez zaitezela lohitu sasi‑jainkoak zerbitzatuz, ez dagizuela jan ez odolik, ez itotako abererik, eta itzi dagizuela lohikeria. Ondo egingo dozue, holakoetatik alde eginez. Ondo izan».Erantzun-salmoa        Sal 66, 2-8
Jaunari kanta, ona da‑ta,
hain da haundia bere betiko errukia.      Erruki bekigu Jainkoa, bedeinkatu gaizala,

agertu deigula aurpegi alaia;

ezagutu dagien lurrean zure bidea,

herri guztietan Zugandiko salbamena.

      Poztu beitez kantari atzerriak,

zuzenbidez daroazulako izadia;

zintzo dozuzalako gidatzen herriak,

eta zaintzen lurrean atzerriak.

      Ene Jainko, ospatu zagiezala herriek,

ospatu zagiezala herri guztiek.

Jainkoak bedeinkatu gaizala,

lur bazter guztiak bildur izan deioela.Apokalipsis liburutik (Apk 21, 10-23)      Ni, Joan, hartu ninduan aingeruak, eta espirituz mendi handi goi batera eroan ninduan, eta Jerusalen huri santua erakutsi eustan, zerutik Jainkoagandik jaisten, Jainkoaren aintza beragaz ebala. Haren diztira harribitxiaren antzekoa zan, kristal-argizko jaspe-harriaren antzekoa.

      Harresi handi eta goi bat eukan, hamabi ategaz, eta ateetan hamabi aingeru eta hamabi izen idatzita: Israeldarren leinuen izenak. Sortaldean hiru ate; iparraldean hiru ate; hegoaldean hiru ate; eta sartaldean hiru ate. Huriaren harresiak hamabi oinarri zituan, eta eurotan hamabi izen: Bildotsaren hamabi apostoluenak.

      Ez neban han jauretxerik ikusi; Jauna, Jaungoiko ahalguztiduna, eta Bildotsa ditu bere jauretxe. Huriak ez dauko ez eguzki, ez iretargi-beharrik, argitan egoteko; Jaungoikoaren aintzak argitzen dau, eta Bildotsa dau bere argi-ontzi.

Jesukristoren Ebanjelioa San Joanen liburutik (Jn 14, 23‑29)      Aldi haretan, Jesusek honan esan eutsen bere ikasleei: «Ni maite nauanak, beteko dau nire berbea; nire Aitak maite izango dau, eta harengana etorriko gara, eta beragan egingo dogu bizilekua. Ni maite ez nauanak, ez ditu beteten nire berbak. Eta entzuten dozuen berbea, ez da neurea, Ni bialdu ninduan Aitarena baino.

      Oraindino zuen artean nagoala esan deutsuet hau. Baina Aitak nire izenean bialduko deutsuen lagun­tzaileak, Espiritu Santuak, Berak irakatsiko deutsue dana, eta gomutauazoko Nik esan deutsuedan guztia.

      Bakea izten deutsuet, neure bakea emoten; ez deutsuet emoten munduak lez. Ez izan bildurrik zuen bihotzetan; ez larritu. Entzun dozue Nik esana "Banoa, baina barriro etorriko naiatzue". Maite izango baninduzue, poztu egingo zintzatekeze, Aitagana noalako, Aita Ni baino handiagoa da‑ta. Orain esan deutsuet, hori jazo aurretik; jazotean, sinistu dagizuen».    
No hay comentarios: