Jesusen hitza

martes, 1 de mayo de 2018

Indarrak batuz por un trabajo decenteINDARRAK BATUZ GIZALEGEZKO LANAREN ALDE

SUMANDO FUERZAS POR UN TRABAJO DECENTE


‘Eleiza Gizalegezko Lanaren alde’ (EGL) ekimena suspertzen dogun erakundeok –Caritas; Espainiako Erlijiosoen Batzordea (CONFER); Ekintza Katolikuko Langile Ermandadea (HOAC); Zuzentasuna eta Bakea; Gazteria Ikasle Katolikua (JEC) eta Gazteria Langile Kristaua (JOC)- gure ahots eta indarrak batu gura doguz maiatzaren lehenengo honetan, langileen eta San Jose Langilearen egunean, alde batetik, garapen gizatiar, osoko eta solidariorako funtsezkoa dan lanaren sen sortzailea ospatzeko eta, bestetik, gure gizartean guztiontzako gizalegezko lanik ez egotea salatzeko. 
Las entidades promotoras de la Iniciativa Iglesia por el Trabajo Decente (ITD) –Cáritas, Conferencia Española de Religiosos (CONFER), Hermandad Obrera de Acción Católica (HOAC), Justicia y Paz, Juventud Estudiante Católica (JEC) y Juventud Obrera Cristiana (JOC)— unimos nuestras voces y fuerzas en este 1º de Mayo, fiesta de los trabajadores y de San José obrero, para celebrar el sentido creador del trabajo, clave para el desarrollo humano, integral y solidario, y para denunciar la falta del trabajo decente para todas y todos en nuestra sociedad.
 

Gure munduan barri on izan gura dauan Eleiza izanda, gizon eta emakumeen duintasuna erasotzen daben egoeretan agertu eta horreen aurkako jarrera erakutsi gura dogu.
Sistema honen araberako gizartean, lana ez da bizitzarako ondasuna, gizakiaren gainetik jarten dan kapitalaren esanetara dagoan bitartekoa baino; horrezaz gainera, lanaren gizatasunik ezak egoera oso ahulean eta gizarte bazterketara kondenatuta izten dau gizon-emakumea.
Indarrean dan sistema ekonomikoa honako lan-merkatuan oinarritzen da: Langabezia-tasa altua (3,7 milioi langabetu baino gehiago azken EPAren arabera; behin-behinekotasuna; langile askoren pobretasuna; gizarte babeserako sareen eskastasuna (batez be langabezia-prestazinoei eta pentsinoen zenbatekoari dagokienez); soldata baxuak; laneko segurtasunik ezaren gehikuntza; ordezkaritza eta partaidetza sindikal urria eta lan eta familia bizitza buztartzeko zailtasunak.
Lan eta gizarte eremu bidegabe honen atzean istorio pertsonal dramatikoak ezkutatzen dira, etsipenez, segurtasunik ezaz eta zapalketaz betetako istorioak; eta horreen lekuko zuzen gara, sufritzen dabezan personakaz bizi garalako edo makina bat bider guk geuk jasaten doguzalako.
Milioika gizon eta emakume langilerengan eragina dauan desbardintasun eta bazterketazko egoera hau dala-eta, ‘Eleiza Gizalegezko Lanaren alde’ ekimenean parte hartzen dogun erakundeok, zera gogoratu gura dogu: «politika ekonomikoak lan duinaren esanetara egon behar dau. Ezinbestekoa da guztion lankidetza, batez be enpresari, sindikatu eta politikoena, lan duin eta egonkorra sortzeko eta gizabanakoen eta gizartearen garapenean laguntzeko. Karidade eta gizarte zuzentasunerako bide nabarmena da» (Espainiako Gotzainen Batzarra, Eleiza, behartsuen zerbitzari, 32).
Espainiako gotzainek dinoenez, «gizarte integrazino eta kohesinoa lortzeko politikarik eraginkorrena lana sortzea da, hain zuzen be. Baina, lanak personaren osotasuna ekarriko badau, bere oinarrizko beharrizanak asetzeaz gainera, lan duin eta egonkorra izan behar dau». Aurrerago dinoenez, Benedikto XVI.ak «egin eban “gizalegezko lanaren aldeko munduko koalizinoa” egiteko deialdia, eta holako lanaren alde egitea danek euren gaitasunak besteen zerbitzura jarteko gizarte ahalegina dala. Lan duina izan ezkero, geure talentuak garatu daikeguz, beste batzukaz bat egin daikegu eta autoestimua eta gizarte autorpena emoten deuskuz».

Maiatzaren lehenengoaren ospakizuna dala-eta, hauxe defendatzen eta aldarrikatzen dogu:
-  Persona bizitza politikoaren, laneko hartu-emonen eta lanaren erdian jarri.
-  Gizalegezko lana izateko eskubidearen alde egiteak personaren osoko garapena ahalbideratu daiala, lana bizitzarako duintasunaren sortzaile bihurtuz.
-  Aukera eta tratu bera gizon eta emakume guztientzat.
-  Lanak gure bokazinoa garatzeko eta guztien onetik gizartea eraikitzeko gure doeak eskaintzeko bidea emon deigula.
-  Ugalketa-lana autortu, bizia ahalbideratzen eta zaintzen daben lanari dagokion balioa emon.
-  Segurtasuna eta osasuna, personaren osotasun fisiko eta psikikoari erasotzen ez deutsen eta langilearen gizarte babesa bermatzen daben lan baldintzakaz.
-  Askatasuna enpresan, persona lez, geure eretxiak adierazo daiguzan, kolektiboki antolatzeko dogun eskubidea gauzatu eta gure bizitzetan eragina daben erabagietan parte hartu daigun.
-  Lana eta familia benetan buztartu, lan, familia, kultura eta espiritual eremuetan personaren osoko garapena ahalbideratuko daben erritmo eta mekanismoak sortuz.
-  Bizimodu duinerako eskubideez gozatu, esate baterako: osasuna, etxebizitza, hezkuntza edo gizarte babesaz eta eskubide hori ez daitela lana izatearen edo ez izatearen menpe egon.
Munduan da Eleiza lez, gure mobimentu eta erakundeek gizarte errealidade honetako parte dira eta gizatasuna galtzea dakarren eraginak jasaten doguz. Egoera hori, beraz, ohartarazpen da guretzat, Nazareteko Jesusen bizimoduaren argitan, gure bizimoduak zalantzan jarri daiguzan eta euren koherentzia aztertu daigun.
Salaketa profetiko izango bagara, aukera izan behar dogu; Ebanjeliora hurreratuko gara eta Barri Onagaz leial jokatuko dogu, aldarrikatzen dogunaren lekuko bagara. Jabetzen gara misinoaz, badakigu orean legamia izateko konpromisoa dogula eta guztiz preminazkoa dala guztiontzako bizimodu eta lan duina ahalbideratuko dabezan mekanismo eta giza hartu-emon barriak sortzea.
Zeinu profetiko lez, deialdia egiten dogu maiatzaren lehenengoan Eukaristia ospatu daiten kristau alkarteetan, giza lanaren doeagaitik eskerrak emoteko eta lanaren gizatasunik eza jasaten dabenei alkartasuna adierazoteko.
Aldi berean, persona ororen eta persona guztien duintasunagaz bat datorren gizalegezko lana eskatzeko erakunde sindikalek deitutako jardueretan parte hartzeko deialdia egin gura dogu.
MANIFIESTO ANTE EL PRIMERO DE MAYO

SUMANDO FUERZAS POR UN TRABAJO DECENTE


Las entidades promotoras de la Iniciativa Iglesia por el Trabajo Decente (ITD) –Cáritas, Conferencia Española de Religiosos (CONFER), Hermandad Obrera de Acción Católica (HOAC), Justicia y Paz, Juventud Estudiante Católica (JEC) y Juventud Obrera Cristiana (JOC)— unimos nuestras voces y fuerzas en este 1º de Mayo, fiesta de los trabajadores y de San José obrero, para celebrar el sentido creador del trabajo, clave para el desarrollo humano, integral y solidario, y para denunciar la falta del trabajo decente para todas y todos en nuestra sociedad.
Como Iglesia, que quiere ser buena noticia en nuestro mundo, nos hacemos presentes y nos posicionamos en contra de aquellas situaciones que atentan contra la dignidad de las personas.
El sistema configura una sociedad donde el trabajo no es un bien para la vida sino un instrumento al servicio del capital por encima de la persona. La deshumanización del trabajo sitúa a la persona en una peligrosa situación de vulnerabilidad y exclusión social.
Nuestro actual sistema económico se apoya en un mercado laboral caracterizado por los elevados índices de desempleo (más de 3,7 millones de parados según  la última EPA) y de la temporalidad, la pobreza de muchos trabajadores, la precariedad de las redes de protección social (especialmente en lo que se refiere a las coberturas por desempleo y la cuantía de las pensiones), los bajos salarios, el incremento de la inseguridad laboral, la reducida representación y participación sindical, y las dificultades para conciliar vida laboral y familiar.
Detrás de este injusto marco laboral y social se esconden dramáticas historias personales de frustración, inseguridad y explotación, de las que somos testigos directos porque compartimos la vida con las personas que las sufren y las padecemos, también con frecuencia, en nuestras propias vidas.
Ante esta realidad de desigualdad y exclusión que afecta a millones de trabajadores y trabajadoras, las entidades que participamos en la iniciativa Iglesia por el Trabajo Decente recordamos que «la política económica debe estar al servicio del trabajo digno. Es imprescindible la colaboración de todos, especialmente de empresarios, sindicatos y políticos, para generar ese empleo digno y estable, y contribuir con él al desarrollo de las personas y de la sociedad. Es una destacada forma de caridad y justicia social» (Conferencia Episcopal Española, Iglesia, servidora de los pobres, 32).
Como señalan los obispos españoles, «la política más eficaz para lograr la integración y la cohesión social es, ciertamente, la creación de empleo. Pero, para que el trabajo sirva para realizar a la persona, además de satisfacer sus necesidades básicas, ha de ser un trabajo digno y estable». Y añaden que fue el propio Benedicto XVI quien «lanzó un llamamiento para “una coalición mundial a favor del trabajo decente” y que la apuesta por esta clase de trabajo es el empeño social por que todos puedan poner sus capacidades al servicio de los demás. Un empleo digno nos permite desarrollar los propios talentos, nos facilita su encuentro con otros y nos aporta autoestima y reconocimiento social».

Con motivo de la celebración de este Primero de Mayo, defendemos y reivindicamos:
-  Situar a la persona en el centro de la vida política, de las relaciones laborales y del trabajo.
-  Proteger el derecho al trabajo decente para posibilitar un desarrollo integral de la persona, donde el trabajo sea generador de dignidad para la vida.
-  Lograr la igualdad de oportunidades y trato para todos los hombres y todas las mujeres.
-  Garantizar que el trabajo permita desarrollar nuestra vocación y sirva para aportar nuestros dones a la construcción de la sociedad desde el bien común.
-  Reconocer social y jurídicamente el trabajo reproductivo, para poner en valor aquellos trabajos de cuidados que posibilitan y sostienen la vida.
-  Afirmar la seguridad y la salud en nuestro ámbito de trabajo, bajo unas condiciones laborales que no atenten contra la integridad física y psíquica de la persona, y que garanticen la protección social del trabajador.
-  Alcanzar libertad en la empresa para que, como personas expresemos nuestras opiniones, podamos ejercer nuestro derecho a organizarnos colectivamente y participemos de las decisiones que afectan a nuestras vidas.
-  Promover la conciliación real laboral y familiar, mediante la creación de ritmos y mecanismos que posibiliten el desarrollo integral de la persona en la esfera laboral, familiar, cultural y espiritual.
-  Lograr que el acceso a los derechos para una vida digna, como sanidad, vivienda o educación, entre otros, no estén condicionados a tener o no un trabajo.
Como Iglesia en medio del mundo, nuestros movimientos y entidades participan en esta realidad social y sufrimos sus efectos deshumanizadores, lo que nos pone en alerta para cuestionar nuestros estilos de vida y revisar su coherencia a la luz del estilo de vida de Jesús de Nazaret.
Somos denuncia profética mientras somos alternativa; y nos acercamos y somos fieles al Evangelio si somos testigos de aquello que reivindicamos. Tenemos conciencia de la misión y el compromiso de ser levadura en la masa, y de la urgencia de crear nuevos mecanismos y relaciones humanas que posibiliten una vida y un trabajo digno para todos.
Como gesto profético, en este 1º de Mayo invitamos a las distintas comunidades cristianas a celebrar la Eucaristía en acción de gracias por el don del trabajo humano y como signo de solidaridad con quienes sufren la deshumanización del trabajo.
Invitamos, igualmente, a participar en aquellas actividades que convoquen las organizaciones sindicales para exigir un trabajo decente acorde con la dignidad de toda persona y de todas las personas.

No hay comentarios: