Berrogei egun

jueves, 25 de septiembre de 2014

Caritas Arratia Justiziaren alde lanean

Giza Eskubideak dira pertsona guztientzako gizarte duin bat lortzeko abiapuntua. Ideia hori oinarri hartuta sortuko ditu Cáritas Bizkaiak 2014-2015 ekitaldirako lau kanpainak.
Cáritas Bizkaia abordará las cuatro próximas campañas del curso 2014-2015 con la idea general de los Derechos Humanos como punto de partida de una sociedad más justa donde todas las personas tienen dignidad.


DUINTASUNerako bidea, ESKUBIDEAK!

IKUSI:

Azken urteotan pobrezia, gizarte-bazterkeria, desberdintasun eta langabezia tasak hazi krisi ekonomiko baten ondorioz, baina horrek balioen krisia ere ekarri du. Horren ondotik, mahai gainean jarri da planteamendu hau: pertsonon duintasunak berezko dituela giza eskubideak.

Horrela izanik, enplegu duina, etxebizitza, osasun-zerbitzuak, hezkuntza, bizi-maila egokia eta bizirauteko baliabideak, doako laguntza juridikoa, elkartzeko eskubidea eta bestelako eskubide batzuk zalantzan jartzen dira, nazioarteko eta nazio mailako legeetan aitortuta egon arren.

Gainera, eskubide horiek gauzatzen dituztenen eta ez dituztenen arteko desberdintasuna egoteak gizarte bidezko eta kohesionatua eraikitzeko zailtasun handiak jartzen ditu.

EPAITU:

“Zoriontasunak” (Mt 5,3-12), Jesusen mezuaren ildoetako bat dira, eta honela esaten dute: “Zorionekoak bihotzez
behartsu direnak, haiek baitute Jainkoa errege”. Aldiz, “Samariar Onaren” parabolak (Lk 10,25-37) esaten digu zein jarrera eduki behar dugun hurkoarekiko; batez ere okerrago daudenekiko. Zirkulua “Nazioen Auziarekin” ixten da (Mt 25,31-46): “Benetan diotsuet: Nire seniderik txikien hauetako edozeini egin zeniotena, neuri egin zenidaten.”

Era berean, orain dela gutxi Francisco Aita Santuak emandako “Evangelii Gaudium” aholkuaren hainbat paragrafok (53, 54, 192, 202…) horrek inguruko gakoak ematen dizkigute.

JARDUTEA:

“Zer egin dezaket nik … ?”:
 • Adierazi elkartasuna ahulenei, gehien sufritzen ari direnei.
“Nola … ?”:
 • Hautsi pertsona pobretu eta desberdineko estereotipo eta aurreiritziak … gogoratu hurkoak direla  “ARGI IBILI! – NO TE enCALLES” ekintza. Cáritas Bizkaia.
 • Parte hartu aktiboki boluntario gisa, salaketaren bidez, besteekin elkartuz …
 • Defendatu eskubide sozialak (enplegua, etxebizitza, hezkuntza, osasuna …); aldarrikatu giza eskubideak direla, bereziki horiek gauzatzeko zailtasunak dituztenen alde.
 •  Etab.

   DUINTASUNerako bidea, ESKUBIDEAK!

  VER:

  El aumento de los índices de pobreza, exclusión social, desigualdad, paro… estos últimos años ha dado lugar a una crisis económica, pero sobre todo a una crisis de valores y a un replanteamiento de los derechos humanos como inherentes a la dignidad de la persona.

  JUZGAR:

  Las “Bienaventuranzas” (Mt 5,3-12), uno de los ejes del mensaje de Jesús, empiezan diciendo “Bienaventurados los pobres, porque de ellos es el Reino de Dios”, mientras que la parábola del “Buen Samaritano” (Lc 10,25-37) nos indica el camino que tenemos que seguir respecto al prójimo, especialmente a quien está peor. El círculo se cierra con el ‘juicio de las Naciones’ (Mt 25,31-46): “Os aseguro que todo lo que hicisteis por uno de estos hermanos míos más humildes, por mí mismo lo hicisteis.”

  ACTUAR:

  “Y yo, ¿qué puedo hacer…?”:

  •    Solidarízate con las personas más débiles, con quienes peor lo están pasando.

  “¿Cómo…?”:

 •  Rompiendo con los estereotipos y prejuicios hacia las personas empobrecidas, diferentes… míralas como a tu ‘prójimo’  acción “ARGI IBILI! – NO TE enCALLES” de Cáritas Bizkaia.
 • Participando activamente a través del voluntariado, en acciones de denuncia, desde el asociacionismo…
 • Defendiendo los derechos sociales (empleo, vivienda, educación, sanidad…) como derechos humanos, especialmente para quienes tienen más difícil su acceso a ellos.
 •  Etc.

No hay comentarios: