Jesusen hitza

miércoles, 3 de enero de 2024

Jaunaren Bateoa B urtea

Domeka honetarako liturgia lagungarriak euskeraz.

Subsidios litúrgicos bilingües para este domingo.

Irakurgaiak euskeraz.


JAUNAREN BATEOA - B

 

 

SARRERAKO OHARKIZUNA

 

            Jaunaren izenean, egun on guztioi!

 

          Domeka honegaz amaitzen ditugu Gabon-aldiko liturgi ospakizunak.

          Liturgiak, gaur, Jesusen Bateoa ospatzera dei egiten deusku, eta baita, Jesusen Berba hareek gugan gaurkotzera ere: “Zu neure Seme maitea zara: zeugan dot nire atsegina”.

          Kristau lez, Jesusi entzutea eta begiratzea da gure eginkizuna. Bera da Jaungoikoaren irudia eta ahotsa, behin ere ametsetan egingo ez genduzan mugak edegiten deuskuzana. Ospakizun honek lagun egin deigula egun baten hartu genduan Bateoagaz zintzo izaten.

 

            "Kristorekin guk fede bera, bateo bera, bera Jainkoa, Jaunen Jauna, guztien Aita

 

DAMU-OTOITZA

Egun egokia da gaurkoa Damu Otoitz lez uraren

Bedeinkapena eta zipriztintzea egiteko

Abadeak:

Dei egin deiogun, anai-arrebok, Jaungoiko Aitari,  ur hau bedeinkatu dagian.

Gure bateoaren gomutaz isuriko da gure gainera.

Eskatu deiogun Jaunari barriztau gagizala barrutik,  hartu dogun Espirituari zintzoak izan gakiozan.

Otoitz egiteko isilunea

Ontasunaren eta errukiaren Jaungoikoa.

Bizi-iturri eta garbitzeko tresna dan uraren bitartez

gu pekatutik garbitzea

eta betiko bizitzaren dohaina guri emotea

gura izan zenduan.

 

Bedeinkatu (+) egizu ur hau,

zure babesaren ezaugarri izan daiten

Zuri, Jauna, eskeinitako egun honetan.

 

Ur honen bitartez, barriztau egizu gugan

zure graziaren iturri bizia,

eta askatu gagizuz gaitz guztietatik,

beti bihotz garbiz bizi gaitezan

eta zure salbamena duintasunez hartu dagigun.

Jesu Kristo gure Jaunaren bitartez. Amen.

 

Abadeak hisopoa hartuko dau eta bere burua zipriztindu ondoren, Batzar guztia zipriztinduko dau.

 Bien bitartean  HARTUKO DOGU UNA POZIK. Abestu.

 

Abadeak:

 

Jaungoiko ahalguztidunak garbitu gagizala pekatutik

eta, Eukaristia honen ospakizunaren bidez,

egin gagizala bere Erreinuaren janarian esku hartzeko duin.                    Amen.

 

HITZAREN LITURGIA

 

Is 42, 1-4. 6-7:

            Isaias profeteak aitatzen dauan Iaberen Zerbitzaria guretzat Nazareteko Jesus da; Bera da nahigabetuen bihotzetan bizi-poza sortzen dauana.

 

 

Erantzun-Salmoa:  28. salmoa

            Izadi guztiarekin goratzen dogu Jauna.  Gora Jainkoa!  Salmo honekin goratu daigun Israelgo herriak egiten eban bezela

 

"Jauna da gure Salbatzailea gure indarra eta bakea."

 

Ap Eg 10, 34-38:

            Orain entzungo ditugun San Pedroren berbak gogoratuko deuskue Jaungoikoak era guztietako personei eta herri guztiei agertu deutseela Jesusegan bere errukia eta maitasuna.

 

Mk 1, 6b-11

 

            Jesus, Jaungoikoaren Semea izan arren, gizon ere bada, eta pekatarien artean agertzen jaku Joanen bihotz-barritzerako bateoa hartzeko.

 

            Goratu daigun gure makaltasuna eta pekatua leporatu dituan Salbatzailea, "Aleluia" abestuz.

 

JAINKO HERRIAREN OTOITZA

 

            Senideok: Jesus Jaungoikoaren eta gizakien arteko zubia dogu. Zuzendu deioguzan geure eskariak Jaungoiko Aitari, Kristo bitarteko dogula:

 

·            Eliza osotzen dogunon alde: Bateatu guztiak Espirituaz gantzutuak garala oharturik, fede bizitzan sakonduz, Jesusen Barri Onaren mezulari izan gaitezan. Egin dagigun otoitz.

 

·        Kristauon alde: Elizan sartu ginduzan Bateo sakramentuaren garrantziaz ohartu  gaitezan, eta horren arabera, Jesusen bidetik jarraitzeko Ebanjelioa irakurri, hausnartu eta iragarri dagigun eguneroko bizitzan. Egin dagigun otoitz.

 

·        Gure familien alde: Bateatuak izateak eskatzen dauan erantzukizuna, ez dagiala bertan bera itzi heziketa, eta  betebehar hori aurrera eroateko ebanjelioan oinarritu  daitezala. Egin dagigun otoitz.

 

·        Gure kristau-alkartearen alde: Eleizako kide egin ginduzan Bateoa eguneroko bizitzan gogoratu eta bizibarritu dagigula. Egin dagigun otoitz.

 

Otoitza:     Onartu, Jauna, gure otoitza, eta emon egiguzu zure Espiritua, beti eta danean zure borondatea beteten bizi gaitezan. Jesu Kristo gure Jaunaren bitartez.

 

 

 

AZKEN-AGURRA

            Jesusegan lez, Jaunaren Espiritua geugan ere badago. Espiritu horrek gidatu eta indartu gagizala, toki guztietan Jesusen testigu izateko.

 

            "Jesus, munduko Argia..."                                                                                              JAUNAREN BATEOA - B

 

SARRERAKO OHARKIZUNA

 

            Jaunaren izenean, egun on guztioi!

            Domeka honegaz amaitzen ditugu Gabon-aldiko liturgi ospakizunak. Gaur, Elizeak, Jesusen Bateoa gogora ekarten deusku. Belenen ume jaiobarri gurtu genduan Jesus bera da, gaur, gizon gazte eginda, Jordango erreka bazterrean, Joanen bateoa hartzera hurreratzen dana.

          La liturgia nos invita hoy a celebrar el Bautismo de Jesús y actualizar en nosotros aquellas palabras de Dios referidas a Jesús: “Tú eres mi Hijo amado, mi predilecto”.

          Como cristianos, nuestra tarea es oír y mirar a Jesús, porque es la imagen y la voz de Dios, que nos abre horizontes que nunca podíamos soñar. Que esta celebración nos ayude a ser fieles al Bautismo que un día recibimos.

            Hemen alkartuta gagozan fededunok, Jesusen  izenean bateatuak izan gara. Aukera ederra eskeintzen deusku egun honek, Jesusen Bateoa gogoratuaz batera, geure Bateoa gogoratu eta bertatik sortzen diran konpromisoak barriztatzeko.

 

            "Kristorekin guk fede bera, bateo bera, bera Jainkoa, Jaunen Jauna, guztien Aita"

 

DAMU-OTOITZA

Egun egokia da gaurkoa Damu Otoitz lez uraren

Bedeinkapena eta zipriztintzea egiteko

Abadeak:

Dei egin deiogun, anai-arrebok, Jaungoiko Aitari,  ur hau bedeinkatu dagian.

Gure bateoaren gomutaz isuriko da gure gainera.

Eskatu deiogun Jaunari barriztau gagizala barrutik,  hartu dogun Espirituari zintzoak izan gakiozan.

Otoitz egiteko isilunea

Ontasunaren eta errukiaren Jaungoikoa.

Bizi-iturri eta garbitzeko tresna dan uraren bitartez

gu pekatutik garbitzea

eta betiko bizitzaren dohaina guri emotea

gura izan zenduan.

 

Bedeinkatu (+) egizu ur hau,

zure babesaren ezaugarri izan daiten

Zuri, Jauna, eskeinitako egun honetan.

 

Ur honen bitartez, barriztau egizu gugan

zure graziaren iturri bizia,

eta askatu gagizuz gaitz guztietatik,

beti bihotz garbiz bizi gaitezan

eta zure salbamena duintasunez hartu dagigun.

Jesu Kristo gure Jaunaren bitartez. Amen.

 

Abadeak hisopoa hartuko dau eta bere burua zipriztindu ondoren, Batzar guztia zipriztinduko dau.

 Bien bitartean abesti egoki bat abestuko da.

Abadeak:

Jaungoiko ahalguztidunak garbitu gagizala pekatutik

eta, Eukaristia honen ospakizunaren bidez,

egin gagizala bere Erreinuaren janarian esku hartzeko duin.                    Amen.

HITZAREN LITURGIA

 

Is 42, 1-4. 6-7:

 

            Isaias profeteak aitatzen dauan Iaberen Zerbitzaria guretzat Nazareteko Jesus da; Bera da nahigabetuen bihotzetan bizi-poza sortzen dauana.

            El Siervo de Dios que nos presenta el profeta Isaias, es Jesús, el Hijo de Dios hecho hombre y siervo, servidor de todos y para todos.

 

Erantzun-Salmoa:  28. Salmoa

            Izadi guztiarekin goratzen dogu Jauna.  Gora Jainkoa!  Salmo honekin goratu daigun Israelgo herriak egiten eban bezela

            Este salmo es un himno a la gloria de Dios, apropiado en esta fiesta del bautismo de Jesús. La voz de Dios en la tormenta nos invita a escuchar con mayor intensidad la voz del Padre que reconoce a su Hijo en el Jordán como Mesías.

 

"Jauna da gure Salbatzailea gure indarra eta bakea."

 

Ap Eg 10, 34-38:

            Orain entzungo ditugun San Pedroren berbak gogoratuko deuskue Jaungoikoak era guztietako personei eta herri guztiei agertu deutseela Jesusegan bere errukia eta maitasuna.

            El cristiano tiene el don del Espíritu que continúa la obra salvadora de Jesús.

Mk. 1, 6b-11

 

            Jesus, Jaungoikoaren Semea izan arren, gizon ere bada, eta pekatarien artean agertzen jaku Joanen bihotz-barritzerako bateoa hartzeko.

            Jesús es bautizado en el río Jordán y se compromete a anunciar el Reino de Dios

            Goratu daigun gure makaltasuna eta pekatua leporatu dituan Salbatzailea, "Aleluia" abestuz.

 

JAINKO HERRIAREN OTOITZA

 

            Senideok: Jesus Jaungoikoaren eta gizakien arteko zubia dogu. Zuzendu deioguzan geure eskariak Jaungoiko Aitari, Kristo bitarteko dogula:

 

·            Eliza osotzen dogunon alde: Bateatu guztiak Espirituaz gantzutuak garala oharturik, fede bizitzan sakonduz, Jesusen Barri Onaren mezulari izan gaitezan. Egin dagigun otoitz.

 

·        Para que quienes trabajan en la Pastoral Bautismal y Familiar transmitan que la familia cristiana está llamada a tomar parte viva y responsable en la misión de la Iglesia. Egin dagigun otoitz.

 

·        Por todas las familias cristianas:  para que los padres y madres, asuman el compromiso de educarlos en la fe a sus hijos e hijas.  Eskatu deiogun Jaunari.

 

·        Gure kristau-alkartearen alde: Eleizako kide egin ginduzan Bateoa eguneroko bizitzan gogoratu eta bizibarritu dagigula. Egin dagigun otoitz.

 

Otoitza:     Onartu, Jauna, gure otoitza, eta emon egiguzu zure Espiritua, beti eta danean zure borondatea beteten bizi gaitezan. Jesu Kristo gure Jaunaren bitartez.

 

 

 

AZKEN-AGURRA

 

            Jesusegan lez, Jaunaren Espiritua geugan ere badago. Espiritu horrek gidatu eta indartu gagizala, toki guztietan Jesusen testigu izateko.

            Celebremos con fe y alegría este domingo. Que cada mañana oigamos la voz del Señor y  hagamos lo que Él nos diga.

 

            "Jesus, munduko Argia..."
JAUNAREN BATEOA

Jaunaren Agerkunde edota Epifani eguna domekaz ospatzen danean, domeka hori hilaren 7an edota 8an badator, Jaunaren Bateoa ez da ospatzen eta, hurrengo egunetik, Urtean Zehar deritzon liturgialdia hasten da.


Hona, nire zerbitzaria,
atsegin jatan nire aukeratua.

Isaias Profetearen liburutik
(Is 42, 1-4. 6-7)

    Hauxe dino Jaunak:
«Hona nire zerbitzaria, Nik eusten deutsodana,
nire aukeratua, atsegin dodana.
Honegan ipini dot neure espiritua:
zuzenbidea ekarriko deutse herriei.
Ez dau oihu egingo, ez ahotsa goratuko,
ez dau kaleetan entzunarazoko bere berbea.
Kanabera arrakaldua ez dau hausiko,
Ozta-oztaz biztuta dagoan argi-metxea ez dau amatauko.
Zuzenbidea ekarriko dau leialki;
ez dau etsiko, ez da hausiko,
zuzenbidea lurrean ezarri arte;
uharteak haren irakaspenen zain dagoz.
Nik, Jaun honek, salbamen-ekintzarako dei egin deutsut,
eta eskutik heldu;
Neuk eratu zaitut eta izendatu
herriarentzat itun
eta nazinoentzat argi izateko,
itsuen begiak zabaldu dagizuzan,
giltzapetuak espetxetik
eta ilunpetan bizi diranak kartzelatik atara dagizuzan».

Erantzun-salmoa
(Sal 28, 1-2. 3ac-4. 3b eta 9c-10)


 Bere herria bedeinkatuko dau
 bakea emonez Jaunak.

Emon, Jainko seme-alabok, Jaunari,
emon ospe eta indar Jaunari.
Emon ospe Jaunari bere izenaren ederrez,
gurtu Jauna apainduria deunez.

Horra Jaunaren berbea ur gainean,
Jauna ur ugarien gainean.
Jaunaren berbea indartsu,
Jaunaren berbea ospetsu.

Jainko itzalgarriaren abarrotsa durundan,
haren jauretxean danek dinoe: Gora!
Jesarri da Jauna uholde gainean,
Jauna errege jesarriko betierean.

Jainkoak Espiritu Santuaren indarraz
igurtzi eban Jesus.

Apostoluen Eginak liburutik
(Eg 10, 34-38)


    Egun hareetan honan berba egin eban Pedrok: «Orain jabetzen naz benetan Jainkoak ez dauala bereizkeriarik egiten, begirunea deutsana eta Beraren guraria egiten dauana onartzen dauala baino, edozein herritakoa dala ere. Harek bere berbea bialdu eutsen israeldarrei, guztien Jauna dan Jesu Kristoren bidez bakearen Barriona iragarriz. Badakizue zer jazo zan, Galileatik hasi eta Judea osoan, Joanek iragarri eban bateoaren ondoren: Nazareteko Jesusena, hain zuzen ere: Jainkoak Espiritu Santuaren indarraz igurtzi eban, eta Harek on egiten eta deabruak hartutako guztiak osatzen igaro eban bere bizitza, Jainkoa beragaz eban-eta».

Zu zara nire Semea, nire Maitea;
Zeugan dot neure atsegina.

Jesu Kristoren Ebanjelioa San Markosen liburutik
(Mk 1,7-11)


    Aldi haretan, honan iragarten eban Joan Bateatzaileak: «Nire ondoren dator ni baino ahaltsuagoa dana, eta ni ez naz inor makurtu eta haren oinetakoen lokarriak askatzeko ere. Nik urez bateatu zaituet; Harek, ostera, Espiritu Santuaz bateatuko zaitue».
    Egun hareetan, Galileako Nazaretetik etorri zan Jesus, eta Joanek Jordanen bateatu eban. Eta berehala, uretatik urteterakoan, zerua urratzen ikusi eban Jesusek, eta Espiritu Santua uso-irudian bere gainera jaisten. Eta berba hau etorri zan zerutik: «Zeu zara nire Semea, nire maitea; Zeu zaitut atsegin».