Welcome to Gernikaldea 2023/24

lunes, 26 de diciembre de 2022

Maria, Jesusen ama María, la madre de Jesús Jose Antonio Pagola

 

Mariaganako debozioak nolabaiteko jaitsiera jasan du, hein batean abusu eta desbideratze nabarmenek eragina; baina gaur egun Mariaz interesatzera itzuli gara kristauak, kristau-esperientziaren baitan beri benetako lekua eman nahiz.

Arazoa ez da Mariagana jotzea «mezu apokaliptikoak entzuteko, erlijiogabetasunak eta fedegabetasunak leporaino hartua den munduari zigor izugarriz mehatxu eginez, eta aldi berean esanez, Mariak bere amatasun-babesa eskaintzen diela penitentzia edota otoitz jakin batzuk egiten dituztenei.

Arazoa ez da otoitz-zaletasun bat sustatzea ere, sekretuki ama idealizatu batekiko haur-menpetasuna eta fusioa eraginez. Duela asko jarri gintuen psikologiak arrisku honen jakinaren gainean: Maria «Birjina eta Ama» bezala faltsuki goratzen duen debozio baten arriskua, alegia, hondo-hondoan «benetako emakumea» mespretxatzea dakarrena gizonezkoaren betiko tentatzailetzat emanez.

Badugu irizpide bat Mariarekiko debozioa «kristau-egia» den ala ez jakiteko: ikustea da, ea fededunari bere baitan bil-biltzera eragiten dion ala Jainkoaren egitasmoari begira jartzen duen; ea fededuna atzera begira jartzen duen «irudimenezko ama» batekiko haur-erlazioa eraginez ala bere fedea era helduan eta erantzukizunezkoan bizitzera eragiten dion, Jesu Kristori leial jarraitzeko.

Gaur egungo mariologia ahalegin handia egiten ari da kristauei Mariaz ikuspegi hau eskaintzeko: Maria Jesu Kristoren Amatzat hartzea, beraren Semearen lehen ikasletzat eta benetako kristau-bizitzaren eredutzat hartzea.

Zehazkiago esateko, Maria gaur egun Jainkoa leial onartzearen eredua dugu, esanekoa den fedearen jarreraz; beraren Semearekiko zerbitzari-jarreraren eta sufritzen ari diren guztiekiko ardura solidarioaren etsenplua dugu; beraren Semeak predikatu eta sustatu duen «Jainkoaren Erreinuaz» konprometitua den emakumea dugu.

Bizi ditugun nekearen eta fedegabeko pesimismoaren egun hauetan, Mariak, Jainkoarekiko errotiko bere obedientzia eta esperantza fidatua direla medio, ondo gida gaitzake kristau-bizitza sakonago eta Jainkoarekiko leialago den batera.

Mariarekiko debozioa ez da, beraz, bigarren mailako osagai bat jende «xumearen», jarduera eta erritu ia folklorikoei emana den jendearen, erlijioa elikatzeko, Aitzitik, Mariagana hurbiltzea, Kristoren misterioa aurkitu eta onartzeko bizi-punturik hobenean jartzea dugu. Mateo ebanjelariak «Emmanuelen» amatzat aurkeztu digu Maria, hau da, Jesusengana, «Jainkoa gurekin» den horrengana, hurbiltzen ahal gaituena.

José Antonio Pagola
Itzultzailea: Dionisio Amundarain

Andre Maria Jainkoaren Ama – A (Lukas 2,16-21)

MARÍA, LA MADRE DE JESÚS

Después de un cierto eclipse de la devoción mariana, provocado en parte por abusos y desviaciones notables, los cristianos vuelven a interesarse por María para descubrir su verdadero lugar dentro de la experiencia cristiana.

No se trata de acudir a María para escuchar «mensajes apocalípticos» que amenazan con castigos terribles a un mundo hundido en la impiedad y la increencia, mientras ella ofrece su protección maternal a quienes hagan penitencia o recen determinadas oraciones.

No se trata tampoco de fomentar una piedad que alimente secretamente una relación infantil de dependencia y fusión con una madre idealizada. Hace ya tiempo que la psicología nos puso en guardia frente a los riesgos de una devoción que exalta falsamente a María como «Virgen y Madre», favoreciendo, en el fondo, un desprecio hacia la «mujer real» como eterna tentadora del varón.

El primer criterio para comprobar la «verdad cristiana» de toda devoción a María es ver si repliega al creyente sobre sí mismo o si lo abre al proyecto de Dios; si lo hace retroceder hacia una relación infantil con una «madre imaginaria» o si lo impulsa a vivir su fe de forma adulta y responsable en seguimiento fiel a Jesucristo.

Los mejores esfuerzos de la mariología actual tratan de conducir a los cristianos a una visión de María como Madre de Jesucristo, primera discípula de su Hijo y modelo de vida auténticamente cristiana.

Más en concreto, María es hoy para nosotros modelo de acogida fiel de Dios desde una postura de fe obediente; ejemplo de actitud servicial a su Hijo y de preocupación solidaria por todos los que sufren; mujer comprometida por el «reino de Dios» predicado e impulsado por su Hijo.

En estos tiempos de cansancio y pesimismo increyente, María, con su obediencia radical a Dios y su esperanza confiada, puede conducirnos hacia una vida cristiana más honda y más fiel a Dios.

La devoción a María no es, pues, un elemento secundario para alimentar la religión de gentes «sencillas», inclinadas a prácticas y ritos casi «folclóricos». Acercarnos a María es, más bien, colocarnos en el mejor punto para descubrir el misterio de Cristo y acogerlo. El evangelista Mateo nos recuerda a María como la madre del «Emmanuel», es decir, la mujer que nos puede acercar a Jesús, «el Dios con nosotros».

José Antonio Pagola

Santa María, Madre de Dios – A (Lucas 2,16-21)

No hay comentarios: