Welcome to Gernikaldea 2023/24

domingo, 14 de marzo de 2021

Garizuma 2021 Cuaresma

 

Arratiako Elizak prestatu dituan ekintzak Garizuma aldirako eta Caritas Arratiak 25 urte betetzean ospatuko dituanak. Otoitza 2021 eta ekintzen detaileak

Actividades preparadas por la Iglesia de Arratia para el periodo de Cuaresma y las que Cáritas Arratia prepara para celebrar sus 25 años. Oración 2021 y detalles.
Si utilizas el móvil y no puedes ver o escuchar los videos, clic aquí: Zaindu egizu

Garizuman sartzean…

 

Bedeinkatua izan zaitez, Aita.

hain sasoi egokiagaitik

bihotz barritzerako eta bat egiteko,

zure seme-alaba guztiei

zuk doan emona,

bizitzaren bideetatik

noraezean edo galduta gabiltzanontzat.

Bedeinkatua izan zaitez, Aita.

zure espiritua emoten deuskuzulako,

bihotz barritu ahal gaituan bakarra,

gure pentsamenduak ezagutu ahal dauzan bakarra,

ume bihotz bat emon ahal deuskun bakarra,

Ebanjelioaren bidetik eroan ahal gaituan bakarra,

Zure etxeratzea posible egiten deuskun bakarra.

 

Bendito seas, Padre,

por este tiempo tan oportuno

para la conversión y el encuentro,

que tú concedes gratis

a todos tus hijos e hijas

que andamos desorientados o perdidos

por los caminos de la vida.

Bendito seas, Padre,

porque nos das tu Espíritu,

el único que puede convertirnos,

el único que puede atravesar nuestros pensamientos,

el único que puede darnos un corazón de hijos,

el único que puede guiarnos por la senda del Evangelio,

el único que hace posible nuestra vuelta a tu seno.

 

Garizuma 2021 Cuaresma: Joseba Segura en Lemoa: Vivir la Fratelli tutti


  
Joan dan barikuan, Otsailaren 26an, Joseba Segura Exezarraga gotzainak, "Fratelli tutti" Frantzisko Aita Santuaren entziklikari buruzko hitzaldia emon eban Lemoako parrokian aurtengo garizuma barruko egitarauan programatuta egon lez. 45 bat lagun  alkartu ziran gotzainaren hitzaldia entzuteko.
   Interesgarria beneta Josebak azaldutakoa. Interesgarria bezain konprometigarria bai elizarentzat baita gizartearentzat ere.
   Gauza asko aldatu dira gure munduan, eta era brerean  gure euskal herrian ere."Gora gu ta gutarrak"...baina nortzuk ete "guretarrak"?.
    X.E.

 

 

Joseba Segura Etxezarraga (Bilbao, 1958-05-10), 1985.eko urtarrilaren 4an egin zan abade. 2019ko otsailaren 12an gotzain laguntzaile izendatu eben. Bilboko Gotzain laguntzaile izendatu 2019ko apirilaren 6an. 2020.eko abenduaren 6an Eleizbarrutiko Administratzaile izendatua.

Joseba Segura lizentziatua da Psikologian Deustuko Unibersidadetik (1983), Teologian Doktore Deustuko Unibersidadetik (1989) eta Ekonomian masterra AEBetako Bostoneko Unibersidadetik (1996).

Denak? Fratelli tutti entziklikara hurbilketa bat

Facundo Fernández - Ciudad del Vaticano

Frantzisko aita santuaren gutun entzikliko barria iragarri zanetik, Fratelli tutti, kazetarien artean eta sare sozialetan izenburua itzultzeko moduari buruzko eztabaida luzeak biztu ziran. Eztabaida horreek, jakina, emakumearen rolari buruzko gogoetak ekarri ebezen, bai eta hizkuntzak gizon eta emakumeen arteko eskubideen bardintasuna bilatzeko dauen garrantziari buruzkoak ere. Hala ere, deigarria da eztabaida eta iritzietarako bizkortasuna, Frantziskoren hirugarren entziklikako paragrafo bat bakarrik argitaratu barik.

Hala ere, harritu egiten nau izenburuaren lehen hitzari arreta semantiko izugarria eskeintzeak, bigarrenaren esanahi sakon eta profetikoa gerizpetan itziz: tutti. Sasoi honetan, eredu funtzionalista eta pribatista bat nagusitzen da, ezinbestean "bazterkeriaren kulturara" eramaten dauena (FT 188), non askotan ikusten dan giza eskubideak ez direla berdinak guztientzat (FT 22), liskarraren kultura nagusitzen dan (FT 30), harresien kultura egiteko tentazinoa berragertzen dan (FT 27), "Guztiak" hitza "neba-arrebak" izenaren ondoan itaun sakona da gaur egungo sasoian.

Fratelli tuttiren bitartez, Frantzisko aita santuak legearen maisuaren itaunari erantzun nahi deutso Samaritano Onaren parabolan, entziklikaren oinarri dan testu biblikoa (FT 56): nor da nire hurkoa? Orrialdeetan zehar, Aita Santuak "gu" ren mistika eta kultura bat eraikitzearen alde lan egiteko gonbita egiten dau, guztiak barru hartuko dituena, "Besteak" deitzen ditugunekin polarizazioak alde batera itziz, izan ere, "Danok dogu zaurituren bat, salteatzaileren bat, luzarora pasatzen diranen zeozer eta samariar onaren zeozer" (FT 69).

 Joseba Segura

Joseba Segura Etxezarraga (Bilbao, 10-05-1958), fue ordenado presbítero el 4 de enero de 1985. Nombrado Obispo Auxiliar el 12 de febrero de 2019. Ordenado Obispo Auxiliar de Bilbao el 6 de abril del 2019. Nombrado Administrador Diocesano el 6 de diciembre de 2020.

Joseba Segura es licenciado en Psicología, por la Universidad de Deusto (1983), Doctor en Teología por la Universidad de Deusto (1989) y máster en Economía por Boston College (1996).

 

¿Todos? Una aproximación a la encíclica Fratelli tutti


Facundo Fernández - Ciudad del Vaticano

Desde el momento que se anunció la nueva carta encíclica de Papa Francisco, Fratelli tutti, se desataron entre los periodistas y en las redes sociales largas discusiones sobre el modo de traducir el título. Naturalmente, estos debates trajeron consigo necesarias reflexiones sobre el rol de la mujer en la Iglesia, y sobre la importancia del lenguaje en la búsqueda de la igualdad de los derechos entre hombre y mujeres. Sin embargo, llama la atención la rapidez para los debates y opiniones, sin haberse publicado tan solo un párrafo de la tercera encíclica de Francisco.

Sin embargo, me sorprende cómo se le ha dedicado una inmensa atención semántica a la primera palabra del título, dejando en las sombras el profundo y profético significado de la segunda: tutti. En un tiempo donde prevalece un modelo funcionalista y privatista que conduce inexorablemente a la “cultura del descarte” (FT 188), donde muchas veces se percibe que los derechos humanos no son iguales para todos (FT 22), donde prevalece una cultura del enfrentamiento (FT 30), donde reaparece la tentación de hacer una cultura de muros (FT 27), la palabra “todos” junto al sustantivo “hermanos y hermanas” debería interpelarnos profundamente en los tiempos en que vivimos.

A través de Fratelli tutti, Papa Francisco busca responder la pregunta del maestro de la ley en la parábola del Buen Samaritano, texto bíblico que es fundamento de la encíclica (FT 56): ¿quién es mi prójimo? A lo largo de las páginas, el Santo Padre invita a trabajar por construir una mística y una cultura del “nosotros” que incluya a todos, dejando de lado las polarizaciones con aquellos que llamamos “los otros”, ya que “todos tenemos algo de herido, algo de salteador, algo de los que pasan de largo y algo del buen samaritano” (FT 69). 

 

Garizuma 2021 Cuaresma: Txemi Santamaría: Landu zure barruko jardina

Ez badozu bideoa ikusten, adibidez mugikorrean zagozelako, klikatu hemen 

Beragan ohizkoak diren hurbiltasun eta dinamismoaz jardun dau Txemi Santamariak Igorreko parrokian, Garizuma giroko gogoetan. Danok daukagu gure barruan jardin edo lorategi bat: barrukotasuna. Batzutan ez dogu landu baina ona da hari begira jartzea ere, haxe lantzea ere. Gaur egungo giroan zer dan kaltegarri gure barruan azaldu ostean, pista zehatz eta praktikoak eskeini deuskuz barrukotasuna lantzeko eta, garizuma aldian egonik, Jainkoarengana hurreratzeko bide edo zubi lez.


Ariketa praktikoak ere jarri dauz, bertaratuak ekinean jarriz. Gaia zabalago landu gura dabenentzat bere azken argitalpenak eskeini deuskuz: Interioridad eta Cuerpo y espiritualidad, azken hau atara barria.


 

Bigarren atala


Ez badozu bideoa ikusten, adibidez mugikorrean zagozelako, klikatu hemen


 

Hirugarren eta azken atala

Ez badozu bideoa ikusten, adibidez mugikorrean zagozelako, klikatu hemen

Txemi Santamaría

 

 Muskiztarra, ezkondua eta aita

Teologian doktorea, psikologoa eta bikote eta familia psikoterapeuta. 

Elizbarrutiko sendi  onerako zentroan, LAGUNGOn, egiten dau lan

Argitaratutako liburu batzuk:

Interioridad, San Pablo, Madrid, 2020

Cuerpo y espiritualidad, Mensajero, Bilbao, 2021 (martxoan argitaratuko da).

 

Landu barruko jardina

 

Hitzaldiaren ildo nagusiak:

Garizuma erne egoteko garaia

Erne egoteko arreta arazo batzuk, gaur egun

Geure barnekotasuna landu 1: pentsamenduez, sentsazioez, emozioez eta bizipenez ohartu.

Gure barnekotasuna landu 2: bizitzaren zentzua argitu

Gure barnekotasuna landu 3: Jainkoarekin topaketa.

 


 

Txemi Santamaría

 

Natural de Muskiz, padre de familia

Doctor en Teología, psicólogo y psicoterapeuta de pareja y familia.

Trabaja en LAGUNGO, centro Diocesano de orientación familiar

Algunos libros publicados:

Interioridad, San Pablo, Madrid, 2020

Cuerpo y espiritualidad, Mensajero, Bilbao, 2021 (se publicará en marzo)

 

Líneas generales de la charla:

 

Tiempo de alerta de la Cuaresma

Algunos problemas de atención, para estar alerta, en la actualidad

Trabajar nuestra interioridad 1: darse cuenta de pensamientos, sensaciones, emociones y vivencias.

Trabajar nuestra interioridad 2: aclarar el sentido de la vida

Trabajar nuestra interioridad 3: encuentro con Dios.

 


 Ebanjelioaren Poza bide bazterretan: Egoitz Zabala

 

Egoitz Zabala Sagarna

Farmazian lizentziatua, Zaintza paliatibo eta doluan masterra

Gaur egun Arrasateko Aita Menni Ospitalean Pastoral koordinatzailea.

Pandemia sasoian lehen lerroan gaixo eta familien ondoan.

Fe y Justicia alkarteko kidea

 

Ebanjelioaren poza bizitza bazterretan

Zelan eroan Ebanjelioaren poza bazterrean bizi diranengana? Garizuman, Pazko bidean, ez daiguzan bide bazterrean eta bizitza bazterrean dagozanak ahaztu.

Otoitzaldia: berbaldia, bakarka otoitza eta ospakizun bateratua amaitzeko. 

 

Egoitz Zabala Sagarna

Licenciatura en Farmacia, Máster en Cuidados paliativos y duelo

Actualmente coordinador Pastoral en el Hospital Aita Menni de Arrasate.

Durante la pandemia trabajó en primera línea junto a enfermos y familiares.

Miembro de la Asociación Fe y JusticiaLa alegría del evangelio en los márgenes de la vida

¿Cómo llevar la alegría del Evangelio a los que viven en el margen? En Cuaresma, camino de Pascua, no nos olvidamos de los que están al borde del camino y de la vida.

Oración: charla, oración individual y celebración conjunta.


 Caritas Arratiak 25 urte: eskerrak emoteko mezea

 
Dimako San Pedro parrokian ospatu dau gaur eguerdian eskerrak emoteko mezea, holan amaiturik Caritas Arratiak bere 25 urteokaitik antolatu dituan ekitaldi sortea. Argazkian Xabier Eskauriatza badeagz batera, Arratiako bolunatrio batzuk: Isabel, Dulce, Imanol, Maribel, Rosa Mari, Meltxora, Itziar L., Itziar E., Consuelo...

 
 
Bide ertzean kilometroak
Harri batek dauz markatzen
Bide zuzena dala dinosku
Bertan galdu ez gaitezen
Caritas ere ospatzen dabil
Aurten hogetabost urte
Gorbeian hasi, arrati_osora
Solidaritza edurte.
 
Bide zuzena, zuzenbidea
Alkarte honen bizitza,
Harrera eta formazinoa
Bidezko merkataritza,
Pobre egunak gogoratzeko
Ekintza oso sakonak:
Hartu, lagunok, gaur hogetabost
Esker eta zorionak
 

 

 

 

  Si utilizas el móvil y no puedes ver o escuchar los videos, clic aquí: Caritas Arratiak 25 urte

No hay comentarios: