Goazen Markinara!

martes, 5 de junio de 2018

Urtean zeharreko 10. domekea B urtea

Domeka honetarako liturgia lagungarriak euskeraz.
Subsidios litúrgicos bilingües para este domingo.
Irakurgaiak euskeraz.
  
                                      URTEAN ZEHARREKO X. DOMEKEA - B


SARRERAKO OHARKIZUNA

            Senideok, egun on eta ondo etorri Eukaristiaren ospakizun honetara.

             Sinistedunok, domekero, alkartzen  gara, Jesukristori begira bizi nahi dogulako, Haren berbea entzun eta Berak eskeintzen deuskun ogiaz geure bizitzak ase nahi ditugulako.

            Geure neba-arrebakin alkartuta, emon deiogun hasierea meza santu honi, "Zein gozo ta eder dan..." abestuz.


DAMU-OTOITZA

            Senideok, Jaungoikoaren berbeak gugan lur ona aurkitu eta bere frutua emon dagian, prestau dagiguzan geure barruak, damutasunez pekatuen parkamena eskatuz:

            - Jesus Jauna, pekatua eta heriotzea menperatu dituzuna. ERRUKI, JAUNA.

            - Jesus Jauna, gure makaltasunean indarra zaituguna. KRISTO, ERRUKI.

            - Jesus Jauna, pekatarien itxaropena zareana. ERRUKI, JAUNA.


HITZAREN LITURGIA


Gn 3, 9-15:

            Israel herriak sarritan itanduten eutson bere buruari zelan sortuak ete ziran gatxa eta ezbeharrak munduan. Orain entzungo dogun irakurgaiak itaun horri erantzun bat emongo deutso.

Erantzun-Salmoa: 129. Salmoa

            Gizakiaren pekatua eta Jainkoaren errukia ditu kanta-gai gaurko salmo honek

 "Jaunagan dago errukia..."


2 Kor 4, 13 - 5, 1:

            Jesusegan daukan fedeak eraginda, idazten deutse San Paulok Korintoko kristinauei. Eta eurekan bizitza barri baten itxaropena sortzen ahaleginduko da.
Mk 3, 20-35:

            Prestau gaitezan Jesusen berbak entzuteko,  "Aleluia" abestuz.

JAINKO HERRIAREN OTOITZA

            Senideok, guztiok batera otoitz egin dagigun, Jesukristogan eskeintzen jakuzan grazia eta salbamena gizaki guztiakana heldu daitezan:

            - Elizearen alde: bake, bizitza eta zorionbide dan Ebanjelioaren mezua eten barik  iragarri dagiala gaurko gizartean. ESKATU DEIOGUN JAUNARI.

            - Minez eta nahigabe artean bizi diran  guztien alde: aurkitu dagiela Jaungoikoagan eta euren inguruko pertsonengan behar dituen poza eta laguntza. ESKATU DEIOGUN  JAUNARI.

            - Munduko gizon-emakume guztien alde: danok alkartuta jokatu dagigula gizartean  ikusten ditugun gatx, ezbehar eta injustizien aurka. ESKATU DEIOGUN JAUNARI.

            - Eukaristia hau ospatzen dihardugun guztion alde: Jaungoikoaren ahalmena eta  maitasuna gure pekatua baino haundiagoak dirala sinistu dagigula beti, eta uste osoz  bilatu dagigula Haren parkamena. ESKATU DEIOGUN JAUNARI.

            Jainko Jauna, entzun egizu zure herriaren otoitza, eta egizu, zure laguntzaz eta geure ahaleginez, lortu dagigula eskatu deutsuguna. Jesukristo gure Jaunaren bitartez. Amen.
AZKEN AGURRA

            Elizatik urtetean, Jaungoikoaren laguntzaz, ahalegindu gaitezala gure lurrean bakea, zuzentasuna eta maitasuna eregiten.

            "Alkartuta goazen." 


                                      URTEAN ZEHARREKO X. DOMEKEA - B


SARRERAKO OHARKIZUNA

            Senideok, egun on eta ondo etorri Eukaristiaren ospakizun honetara.

             Sinistedunok, domekero, alkartzen  gara, Jesukristori begira bizi nahi dogulako, Haren berbea entzun eta Berak eskeintzen deuskun ogiaz geure bizitzak ase nahi ditugulako.
            Como cada domingo, Jesús nos convoca, nos reune, nos da su Palabra y el alimento de su Cuerpo y de su Sangre. Y nosotros, con nuestras ilusiones y tristezas estamos aquí, formando comunidad, para que El nos dé su fuerza y nos haga seguidores de su evangelio.

            Geure neba-arrebakin alkartuta, emon deiogun hasierea meza santu honi, "Zein gozo ta eder dan..." abestuz.


DAMU-OTOITZA

            Senideok, Jaungoikoaren berbeak gugan lur ona aurkitu eta bere frutua emon dagian, prestau dagiguzan geure barruak, damutasunez pekatuen parkamena eskatuz:

            - Jesus Jauna, pekatua eta heriotzea menperatu dituzuna. ERRUKI, JAUNA.

            - Jesus Jauna, gure makaltasunean indarra zaituguna. KRISTO, ERRUKI.

            - Jesus Jauna, pekatarien itxaropena zareana. ERRUKI, JAUNA.


HITZAREN LITURGIA


Gn 3, 9-15:

            Israel herriak sarritan itanduten eutson bere buruari zelan sortuak ete ziran gatxa eta ezbeharrak munduan. Orain entzungo dogun irakurgaiak itaun horri erantzun bat emongo deutso.
            El que se deja seducir y arrastrar por mil promesas que le ofrecen felicidad, triunfo, gozar de la vida; muchas veces cae en la tentación y en el vacío.

Erantzun-Salmoa: 129. Salmoa

            Gizakiaren pekatua eta Jainkoaren errukia ditu kanta-gai gaurko salmo honek
            Unámonos a la plegaria del salmo aceptando el amor y el perdón que nos ofrece.

 "Jaunagan dago errukia..."
2 Kor 4, 13 - 5, 1:

            Jesusegan daukan fedeak eraginda, idazten deutse San Paulok Korintoko kristinauei. Eta eurekan bizitza barri baten itxaropena sortzen ahaleginduko da.
Tenemos con nosotros el Espíritu del Resucitado, que nos ayuda en todos los momentos de la vida
Mk 3, 20-35:
            Nuestras vidas deben confesar delante de la gente, quién es Jesús de Nazaret. En Él hemos puesto nuestra confianza.
            Prestau gaitezan Jesusen berbak entzuteko, zutunik, "Aleluia" abestuz.

JAINKO HERRIAREN OTOITZA

            Senideok, guztiok batera otoitz egin dagigun, Jesukristogan eskeintzen jakuzan grazia eta salbamena gizaki guztiakana heldu daitezan:

            - Elizearen alde: bake, bizitza eta zorionbide dan Ebanjelioaren mezua eten barik  iragarri dagiala gaurko gizartean. ESKATU DEIOGUN JAUNARI.

            - Minez eta nahigabe artean bizi diran  guztien alde: aurkitu dagiela Jaungoikoagan eta euren inguruko pertsonakan behar dituen poza eta laguntza. ESKATU DEIOGUN  JAUNARI.

            - Para que las personas que viven en los márgenes de la sociedad vean que con nuestra solidaridad se pueden eliminar las barreras que nos separan y así pronto no haya más excluidos. ESKATU DEIOGUN JAUNARI.

            - Por todos los que participamos en la Eucaristía, para que el evangelio sea nuestro guía en el vivir de cada día, siguiendo los pasos de Jesús.  ESKATU DEIOGUN JAUNARI.

            Jainko Jauna, entzun egizu zure herriaren otoitza, eta egizu, zure laguntzaz eta geure ahaleginez, lortu dagigula eskatu deutsuguna. Jesukristo gure Jaunaren bitartez. Amen.AZKEN AGURRA

            Elizatik urtetean, Jaungoikoaren laguntzaz, ahalegindu gaitezala gure lurrean bakea, zuzentasuna eta maitasuna eregiten.
            Nos despedimos con el deseo de que todos sigamos al Espíritu de Jesús para hacer el bien y rechazar el mal.

            "Alkartuta goazen."

URTEAN ZEHARREKO X. DOMEKEA


Hasarrea sortuko dot
zure jatorriaren eta emakumearenaren artean.

Hasiera liburutik
(Has 3, 9-15)

Jainko Jaunak gizonari dei egin eta esan eutsan: “Non zara?” Harek erantzun: “Zure oinotsa baratzean entzun dodanean, bildurtu eta gorde egin naz, narrugorri nengoalako”. Jainkoak esan eutsan: “Eta nork jakinarazo deutsu narrugorri zengozala? Galerazo neutsun zuhaitzeko frutua jan al dozu?” Gizonak erantzun: “Laguntzat emon deustazun emakumeak eskeini deust frutua, eta jan egin dot”. Orduan, Jainko Jaunak esan eutsan emakumeari: “Zer egin dozu?” Emakumeak erantzun: “Sugeak engainatu nau eta jan egin dot”.
Orduan, Jainko Jaunak esan eutsan sugeari:
“Hori egin dozulako,
madarikatua izango zara
abere guztien eta basapiztia guztien artean;
sabel gainean ibiliko zara arrastaka
eta hautsa jango dozu zeure bizitzako egun guztietan.
Alkarren arerio egingo zaituet
zu eta emakumea,
zure eta haren ondorengoa;
honek burua zapalduko deutsueta zuk orpotik helduko deutsazu”.

Erantzun-salmoa
(Sal 129,1-2.3-4.5-6.7-8)

Jaunagan dago errukia,
Haregan askatasun ugaria.

Barrenetik Zuri dagizut oihu, Jauna,

entzun, Jauna, nire berbea.

Begoz erne zure belarriak,

nire oihu eskarira.Gure erruak gogoan badozuz, Jauna,

nor dagoke zutunik, Jauna.

Baina, parkamena Zugan dozu,

Zu begirunez zerbidu zagiguzan.Jaunagan itxaroten nago,

nire barrena Haren berbearen zain dago.

Gau-mutila goiz-argiaren zain dago:

Nire gogoa Jaunaren zain dago.Gau-mutila goiz-argiaren zain dago:

Israel Jaunaren zain halan bego.


Jaunagan dago-eta errukia,

Haregan askatasun ugaria;

Berak itziko dau Israel askaturik,

egin dituan hoben guztietatik.

Sinesten dogu, eta horregaitik berba egiten dogu.

San Paulo Apostoluak Korintoarrei egindako bigarren epistolatik
(2 Ko 4, 13C5, 1)

Senideok: Hau dino Liburu Santuak: “Sinestu neban, eta horregaitik berba egin neban”. Guk ere, sinesmen-espiritu bera dogula, sinesten dogu eta horregaitik berba egiten dogu, jakinik, Jesus Jauna biztu dauanak biztuko gaituala gu ere Jesusegaz, eta beronen ondoan ipiniko gaituala zuekin batera. Hau guztiau zuen onerako da, Jainkoaren dohaia askogana zabaltzean, esker ona ere ugaritu daiten, Jainkoaren aintzarako.

Horregaitik, ez dogu adorea galtzen. Gure gorputzak hondatzen badihardu ere, barrutik indarbarritzen dihardugu egunetik egunera. Izan ere, oraingo gure nekeek, une batekoak eta arinak izanik, betikoa dan aintza parebakoa prestatzen deuskue. Geure begiak ez doguz ipinten ikusten diran gauzetan, ikusten ez diranetan baino; ikusten diranak behin-behinekoak dira-eta; ikusten ez diranak, barriz, behin betikoak.

Jakin badakigu, mundu honetan bizilekua dogun oihal-etxola hau hondatzen bajaku ere, Jainkoak prestaturiko bizilekua dogula zeruan betiko, giza eskuz egin bakoa.

Satanasenak egin dau.

Jesu Kristoren Ebanjelioa San Markosen liburutik
(Mk 3, 20-35)

Aldi haretan, Jesus etxera bihurtu zan. Barriro ere jentetza handia batu zan, eta ezin eben jatordurik ere egin Jesusek eta ikasleek. Jesusen senideak, hori jakitean, Ha hartu eta eroateko asmotan etorri ziran, burutik eginda egoala esaten eben-eta.

Jerusalemetik jatsitako lege-maisuek hau inoen Jesusi buruz: “Beltzebu dauko honek barruan”, eta “Deabruen buruzagiaren indarrez botaten ditu deabruak”.

Jesusek Beragana deitu eta parabola honeen bidez berba egin eutsen: “Zelan daike Satanasek Satanas bota? Bere barruan zatiturik dagoan erreinuak ezin dau iraun. Bere barruan zatiturik dagoan familiak ezin dau iraun. Era berean Satanasek ere, bere buruaren aurka jagi eta zatiturik badago, ezin dau iraun; harenak egin dau. Ez daiteke inor indartsu baten etxean lapurretan sartu, aldez aurretik ha lotzen ez badau; orduan, bai, harrapatu daikez haren etxeko ondasunak.
Benetan dinotsuet: Dana parkatuko deutse Jainkoak gizakiei, pekatuak eta esan leitekezan birao guztiak; baina Espiritu Santuaren aurka birao egiten dauanak ez dau sekula parkamenik izango: errudun izango da betiko”. Espiritu gaiztoa eukala inoenei erantzun eutsen hau.
Jesusen ama eta anai-arrebak etorri ziran eta, kanpoan gelditurik, deituarazo egin eben. Jente asko egoan Jesusen inguruan jesarrita, eta esan eutsoen: “Entzun, ama eta anai-arrebak dozuz kanpoan, zeure bila”.
Jesusek erantzun eban: “Nortzuk dira nire ama eta anai-arrebak?” Eta, inguruan jesarrita eukazanei begiratuz, esan eban: “Honeek ditut nik ama eta anai-arreba. Jainkoaren nahia egiten dauana, horixe dot Nik anaia, arreba eta ama”.

 

No hay comentarios: