Welcome to Gernikaldea 2023/24

lunes, 20 de enero de 2020

Zertan dugu aldatu beharra? ¿En qué hemos de cambiar? Jose Antonio Pagola

Ez da gauza zaila Jesusen mezua laburtzea: Jainkoa ez da izaki ez-axola eta urruneko, bere munduan bizi den bat, ardura guztia bere ohorea eta eskubideak zaintzea duen bat. Aitzitik, guztientzat zoririk ona du gogoko. Beraren indar salbatzailea jardunean ari da bizi denaren hondorik hondoenean. Bere sorkarien lankidetza bakarrik nahi du, mundua bere betera gidatzeko: «Hurbil da Jainkoaren erreinua. Bihotz-berri zaitezte».


Baina zertan datza Jainkoaren egitasmoan lankide izatea?, zertan dugu aldatu beharra? Jesusen deia ez doakie «bekatariei» bakarrik, beren jokabidea utz dezaten eta Jainkoaren legea jada betetzen ari direnen antzekoago izan daitezen. Ez da hori Jainkoa kezkatzen duena. Jesus guztiei ari zaie, guztiek ikasi behar baitute beste era batean jokatzen. Bere xedea ez du Israelek Jainkoari leialago izango zaion erlijio bat bizitzea, baizik eta beraren jarraitzaileek munduan dinamika berri bat txertatzea: Jainkoaren egitasmoari dagokiona. Seinala ditzadan puntu giltzarriak.

Errukiak izan behar du jarduteko burubidea
Munduan errukia txertatu behar da sufritzen ari direnekiko: «Izan errukitsu zuen Aita den bezala». Sobera daude hitz handiak, zuzentasunaz, parekotasunaz edo demokraziaz mintzo direnak. Azkenak direnekiko errukirik gabe, ezdeus dira. Lurreko jende zoritxarrekoari benetako laguntzarik eskaini gabe, ez da giza aurrerapenik.

Azkenak direnen duintasunak izan behar du lehen helmuga
«Azkenak izango dira lehenengo». Norabide berria itsatsi behar zaio historiari. Kulturak, ekonomiak, demokraziak eta Eliza guztiek era duinean ezin bizi direnei begira ipini behar dute.

Sendatze-prozesu bat sustatu behar da, gizadia libera dezan suntsitzaile eta hondatzaile duen orotatik: «Zoazte eta sendatu»

Jesusek ez zuen topatu hizkuntza hoberik. Funtsezkoa sendatzea da, sufrimena arintzea, bizitza saneatzea, bizikidetasuna eraikitzea, guztientzat bizitza osasuntsuago, duinago eta zoriontsuago bihurtzeko.

Hauxe da Jesusen ondarea. Inoiz inon ez da eraikiko Jainkoak nahi duen bezalako bizitzarik, azkenak direnak beren umilaziotik eta sufrimendutik askatuz ez bada. Inoiz ez du Jainkoak erlijio bat bedeinkatuko, guztientzat zuzenaren bila ez badabil.
Jose Antonio Pagola
Itzultzailea: Dionisio Amundarain

Urteko 3. igandea ─ A (Mateo 4,12-23)


¿EN QUÉ HEMOS
DE CAMBIAR?

No es difícil resumir el mensaje de Jesús: Dios no es un ser indiferente y lejano, que se mueve en su mundo, interesado solo por su honor y sus derechos. Es alguien que busca para todos lo mejor. Su fuerza salvadora está actuando en lo más hondo de la vida. Solo quiere la colaboración de sus criaturas para conducir al mundo a su plenitud: «El reino de Dios está cerca. Cambiad».

Pero ¿qué es colaborar en el proyecto de Dios?, ¿en qué hay que cambiar? La llamada de Jesús no se dirige solo a los «pecadores» para que abandonen su conducta y se parezcan un poco más a los que ya observan la ley de Dios. No es eso lo que le preocupa. Jesús se dirige a todos, pues todos tienen que aprender a actuar de manera diferente. Su objetivo no es que en Israel se viva una religión más fiel a Dios, sino que sus seguidores introduzcan en el mundo una nueva dinámica: la que responde al proyecto de Dios. Señalaré los puntos clave.

La compasión ha de ser siempre el principio de actuación
Hay que introducir en el mundo compasión hacia los que sufren: «Sed compasivos como es vuestro Padre». Sobran las grandes palabras que hablan de justicia, igualdad o democracia. Sin compasión hacia los últimos no son nada. Sin ayuda práctica a los desgraciados de la tierra no hay progreso humano.

La dignidad de los últimos ha de ser la primera meta
«Los últimos serán los primeros». Hay que imprimir a la historia una nueva dirección. Hay que poner la cultura, la economía, las democracias y las Iglesias mirando hacia los que no pueden vivir de manera digna.

Hay que impulsar un proceso de curación que libere a la humanidad de lo que la destruye y degrada: «Id y curad»
Jesús no encontró un lenguaje mejor. Lo decisivo es curar, aliviar el sufrimiento, sanear la vida, construir una convivencia orientada hacia una vida más sana, digna y dichosa para todos.

Esta es la herencia de Jesús. Nunca en ninguna parte se construirá la vida tal como la quiere Dios, si no es liberando a los últimos de su humillación y sufrimiento. Nunca será bendecida por Dios ninguna religión, si no busca justicia para ellos.
José Antonio Pagola

 


No hay comentarios: