Día mundial de los pobres, Cena solidaria, 16 noviembre, 19:30

Día mundial de los pobres, Cena solidaria, 16 noviembre, 19:30
Klikatu irudian informazino gehiago jasoteko

lunes, 25 de diciembre de 2017

Zorionak! !Feliz Navidad!Justizia, berradiskidetzea eta shalom, Jon Sobrino 
Justicia, reconciliación y shalom, Jon Sobrino
Gabon, haurtxo bat: bideo barritua: Gandiaga, Mendibil & Astigintza 4.0 
Eguberrien inguruan: Rufino Iraola
Anunciaciones: Dolores Aleixandre
Cinq idées pour garder l’esprit de Noël: La Croix 
A Belén: Joxe Arregi 

Justizia, berradiskidetzea eta shalom, Jon Sobrino

        
Gure gizartean, mendebaldartuta eta bere bizitza-idealean gero eta globalizatuago eta aburgesatuago dagoen gizarte honetan, gabon-tradizinoak elementu oso ezagun batzuk daukaz: Olentzero, argiak, arbolak eta, batez be, kontsumoa. Ezin da esan hori guztia txarto dagoanik, baina tradizino horreek ez daukie zerikusirik Nazarateko Jesusen jaiotzaren gainean Biblian dagozan tradizinoakaz.

         Beste alde batetik, Bibliako tradizinoek, hau da, Isaiasen erlatu politetako justizia eta berradiskidetze esperantzak, eta San Lukasen kontakizunetako shalom-esperantzak, horreek be ez daukie zerikusirik gaur egun nagusi diran gabon-tradizinoakaz.

         Labur esanda, Gabonetako komertzioak eta kontsumoak, negozioen munduak, ez daukie zerikusirik Bibliagaz, zeina Jaungoikoaren berbea dan, ez eta liturgiagaz be, zeina kristinauen ospakizuna dan.

         Uste dogu ia ezinezkoa dala honeek gauzok aldatzea eta, horregaitik, ez dogu horretaz ezer gehiago esango. Baina beti gelditzen da esperantza bat: Jaungoikoaren berbeak eta kristinauen ospakizunak argitu eta animatu gaituen esperantza.

         Justizia. Beharrezkoa da baina alboratuta dago, argia da baina makilatuta dago. Batzuetan, itxuraz onak diran arrazoiakaz: "Gaur nahikoa da solidaridadearen ganean berba egitea", eta beste batzuetan, benetan txarrak diran arrazoiakaz: "Injustiziaren ganean berba egitea iraganeko kontua da". Eta halandaguzti be, ez dago kristau-gabonik Jaungoikoaren berbearen ganean berba egion barik, eta ez dago Jaungoikoaren berbarik justiziaren ganean berba egin barik.

         Tradizino mundutarrek ez dakie ezer honeetaz gauzetaz. Komertzioa eta merkatua jaungoikoak dira, eta ez dakiola Jaungoikoari nahi biktimak sortzen dabezan idoloak izan daitezan, pobreen diruaz jabetuz eta danak lozorroan itziz.

         Berradiskidetzea. Guztiz beharrezkoa da gehiengo pobreentzat, eta gure herriarentzat be bai. Su-etenagaz, bai, baina su-etenetik harago be bai.

         Shalom. Bakea da, baina bakea baino gehiago be bai. Eta ez dauka zerikusirik bake erromatarragaz, inperioek sortzen daben etsidurazko gelditasun horregaz.

         Shalom honetaz ezer ez dinoe eta ezer ez dakie supermerkatuek eta antzekoek. Zeozer -edo asko- gelditu daiteke aldi guztietan gabon-tradizino batzuetan: familian alkartuteko poztasuna. Horreetan egunetan egon daitekez baita berradiskidetze-zeinuak be. Eta oxala mantenduko balitz mendeetako tradizino hori, gabon-arbola, Olentzero eta supermerkatuak baino askoz lehenago jaiotako tradizino hori.

         Nazareteko Jesus. Zoritxarrez, ez da bape alperrekoa egunotan Nazareteko Jesus gogora ekartzea. Supermerkatuek ez dakie zer egin beragaz, eleizak eurak be sarritan "Ume Jesus"en irudian gelditzen dira, kontuan izan barik ba ume hori, Egipton errefuxiatu politiko edo ekonomiko izan zana, Jesus bihurtu zala gero,  etxetik urten, Jordan errekara Juan entzutera joan eta herriagaz batera bateatzeko agertu zan Jesus, pobreei erreinuaren etorrera iragarri eutsena, pobreakaitik errukia barren-barreneraino sentitu ebana, pobreak osatu eta euren zapaltzaileengandik defendidu ebazana, zapaltzaileoi aurre egin eta horregaitik gurutzean hil zana. Eta Aitak ez eutson itzi betiko hiltzen.

         Sinisdunentzat hau gure fedearen oinarri-oinarria da, baina, harrigarriro, gure gogoetatik kanpo gelditu daiteke gabon-egunotan. Ez, ostera, Ebanjelioetako gabon-tradizinoetan. Nazareteko Jesus presente dago hareetan. Magnificat-ean, Mariak Jesusen lehen iragarpen bat egiten dau eta hak lez errezetan deutso Jaungoikoari: "Ahaltsuak tronutik eratsi ebazan eta apalak goretsi. Gosetuak ondasunez asetu ebazan eta aberatsak bape barik bialdu". Simeon zaharrak pozez iragarten dau bakean hil daitekela, ze "bere begiek ikusi dabe herri guztiak argituko dauzan salbatzailea", eta gehitzen dau "kontraesan-seinale" izango dala, "gure bihotzetako asmoak agerian gelditu daitezan". Urrunetik heltzen dira lagun on batzuk haren zerbitzuan jartzeko, eta bien bitartean Herodesek "agintzen dau bi urtetik beherako ume guztiak hiltzeko Belenen eta eskualde osoan".

         Jaungoikoak Jaungoiko bakarrik izan gura ez dauanean. Jai daukagu gabon-egunetan, aukera dogu deskantsatzeko eta familia barruan alkarrengana hurreratzeko. Aukera egon beharko leuke gogoeta hau egiteko be: azken baten zer gara gu, esaten bajaku "ume hori Jesus dala". Erantzuna ez da erreza, ze itaunak Jaungoikoaren misterioan sartzen ditu sinisdunak. Eta mundu guztiari, ez bakarrik sinisdunei, pentsarazo beharko leuskio zertan datzan giza misterioa.

         Ezagutzen doguz gizon eta emakume asko, eta ezagutzen dogu geure burua be. Badakigu gizakien barrenean ona eta txarra dagoala. Ezagutzen doguz gizakien ahalmenak eta mugak. Baina gure sakon-sakonean dagoanak ihes egiten deusku. Izan be Gabonak esan gura dabe gizaki baten presente egin dela Jaunogikoaren misterioa. Titoren eskutitzak dino: "Jesusengan Jaiungoikoaren onberatasuna agertu da". Gizakiok Jaungoikoak kutsatuta gagoz, geure haragian daroagu, modu txiki eta mugatuan, Jaungoikoaren misterioa.

         Bi mila urtean mila eratara esan da hau. Karl Rahner-ek inoan "gizakia sortzen dala Jaungoikoak Jaungoiko bakarrik izan gura ez dauanean". Leonardo Boff-ek dino, Nazareteko Jesusez ari dala: "Hain gizatiarra Jaungoikoa bakarrik izan daiteke". Gaur ikusten da zelan berbizten dan beti bizitza-misterio hori, Jaungoikoaren misterioa, maitasun handi bat dagoen kasu guztietan.

         Bakotxak jakingo dau zer uste dauan gizakiaren misterioaz, zu eta ni mundu honetako gizon edo emakume izateaz. Gabon-jaiak gonbidatzen gaitu Jaungoikoaren misteriotik begiratzera geure buruari. Eta sinisdunen ausardia honetarako ausardia handiago batek emoten deusku bide, Gabonetako mezuak: Jaungoikoa gizakitik abiatuta pentsatu daiteke -eta pentsatu behar da-, lehenago berak erabagi ebalako "txiki bihurtzea" eta gu danon moduko gizaki baten agertzea, Nazareteko Jesusengan agertzea.

Euskeratzailea: Jesus Mari Agirre
Justicia, reconciliación y shalom, Jon Sobrino *

        
En nuestra sociedad, occidentalizada, cada vez más globalizada y aburguesada en su ideal de vida, las tradiciones navideñas tienen varios elementos muy conocidos: Olentzaro, luces, árboles, y sobre todo, consumo. No es que todo esté mal, pero esas tradiciones no tienen nada que ver con las tradiciones bíblicas sobre el nacimiento de Jesús de Nazaret.
         Por otra parte las tradiciones bíblicas, la esperanza de justicia y reconciliación de los bellos relatos de Isaías, y la esperanza del shalom de las narraciones de san Lucas, tampoco tienen nada que ver con las tradiciones navideñas que hoy imperan.
         Por decirlo en breves palabras, el comercio y el consumo navideño, el mundo de los negocios, no tienen nada que ver con la Biblia, que es palabra de Dios, y con la liturgia, que es la celebración de los cristianos.
         Que estas cosas puedan cambiar, lo damos prácticamente por imposible y por eso no vamos a hablar más de ello. Pero siempre queda la esperanza de que la palabra de Dios y la celebración de los cristianos nos ilumine y anime.


   

    

  Justicia. Es necesaria y está enterrada, es nítida y está maquillada. A veces con razones aparentemente buenas: "Hoy basta con hablar de solidaridad", y a veces con razones claramente malas: "Hablar de injusticia es cosa del pasado". Y sin embargo, no hay navidad cristiana sin hablar de la palabra de Dios, y no hay palabra de Dios sin hablar de justicia.
         Las tradiciones mundanas no saben de estas cosas. Comercio y mercado son dioses, y quiera Dios que no sean ídolos que producen víctimas, apoderándose del dinero de los pobres y adormeciendo a todos.
         Reconciliación. Es sumamente necesaria para las mayorías pobres, y para nuestro pueblo. Con tregua, sí, pero más allá de la tregua, también.

         Shalom. Es paz y es más que paz. Y no tiene nada que ver con la pax romana, la quietud resignada que producen los imperios.
         De este shalom nada dicen y nada saben los supermercados y similares. Algo -o mucho- puede quedar en algunas tradiciones navideñas de todos los tiempos: el gozo de reunirse en familia. En esos días puede haber incluso signos de reconciliación. Y ojalá se mantenga esa tradición secular que nació mucho antes del árbol de navidad, de Olentzaro y de los supermercados.


         Jesús de Nazaret. Desafortunadamente es todo menos obvio mencionar a Jesús de Nazaret en estos días de navidad. Los supermercados no saben que hacer con él, incluso las iglesias -con frecuencia- se quedan en el "niño Dios", sin añadir que ese niño, refugiado político o económico en Egipto, llegó a ser el Jesús que salió de su casa, se fue al Jordán a escuchar a Juan y apareció junto con el pueblo para ser bautizado, el que anunció a los pobres la venida del reino, sintió compasión por ellos hasta revolvérsele las entrañas, los sanó y los defendió de sus opresores, se enfrentó con éstos y por ello murió crucificado. Y el Padre no le dejó morir para siempre.
         Para los creyentes esto es el abece de nuestra fe, pero puede estar inexplicablemente ausente los días de navidad. No así en las tradiciones navideñas de los Evangelios. Jesús de Nazaret no está ausente. En el Magnificat, María preanuncia a Jesús y reza a Dios como él: "Derribó a los potentados de sus tronos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y despidió a los ricos sin nada". El anciano Simeón proclama con gozo que ya puede morir en paz, pues "sus ojos han visto al salvador que iluminará a todos los pueblos", y añade que será "señal de contradicción" a fin de que "queden al descubierto las intenciones de muchos corazones". Unas buenas gentes llegan de lejos para ponerse a su servicio, mientras Herodes "manda matar a todos los niños de Belén y de toda su comarca de dos años para abajo".         Cuando Dios quiere no ser sólo Dios. Los días de navidad son festivos, y ello posibilita el descanso y el acercamiento dentro de la familia. Debiera posibilitar también la reflexión: en definitiva qué somos nosotros si se nos dice que "ese niño es Dios". La respuesta no es fácil, pues la pregunta introduce a los creyentes en el misterio de Dios. Y a todo el mundo, también a los no creyentes, los relatos de navidad debieran hacerles pensar en qué consiste el misterio de lo humano.
         Conocemos a muchos hombres y mujeres concretas, y nos conocemos a nosotros mismos. Sabemos de lo bueno y de lo malo de los seres humanos. Sabemos de sus posibilidades y sus limitaciones. Pero lo más hondo nuestro se nos escapa. Y es que navidad dice que en un ser humano se ha hecho presente el misterio de Dios. "En Jesús ha aparecido la benignidad de Dios", dice la carta a Tito. Los seres humanos estamos transidos de Dios, somos portadores, en carne, pequeña y limitada, del misterio de Dios.
         En dos mil años esto se ha dicho de mil maneras. Decía Karl Rahner que "el hombre surge cuando Dios quiere ser no sólo Dios". Leonardo Boff dice hablando de Jesús de Nazaret: "así de humano sólo puede ser Dios". Hoy se ve cómo renace siempre ese misterio de la vida, el misterio de Dios, allí donde hay un gran amor.
         Cada quien sabrá qué piensa del misterio del ser humano, de ser él y ella hombre y mujer sobre esta tierra. Navidad nos invita a pensarnos desde el misterio de Dios. Y esta audacia de los creyentes está posibilitada por una audacia mayor, que es el mensaje de navidad: Dios puede -y tiene que- ser pensado desde lo humano, porque, antes, decidió "empequeñecerse" y mostrarse en un ser humano como todos nosotros, Jesús de Nazaret.
 
                                                          Bideo kanta: Erregeak datoz

Eguberrien inguruan: Rufino Iraola

Niri ongi iruditzen zait Eguberriak denek ospatzea, bakoitzak bere esanahiarekin

Behin San Tomasak ezkero –etzi osasunaren eguna, bihar ez zaigu tokatuko-eta loteriarik–, Eguberritan gara. Urteroko legez, zorionak denoi: ondo denak disfruta dezala osasunaz eta oker dabilenak izan ditzala indarra eta duintasuna, egoerari aurre egiteko.

Gure kulturan, ‘Jesusen jaiotza’ ospatzen da; kontsumo-bizitzari gero eta lotuago ospatu ere. Horretan, fededunak eta gabeak, denak berdintsu. Badabil debate bat, Gabonak jai erlijiosoak ote diren ala hein handian soilik kulturalak: tradizio, usadio eta ohitura bilakatu ote diren. Bietatik izango du, baina erlijiosotik gero eta gutxiago.

Niri ongi iruditzen zait Eguberriak denek ospatzea, batzuek esanahi erlijiosoarekin eta besteek adiera kultural-mitikoarekin. Denek kabitu behar dute hemen eta ez da problema kristau tradiziotik datorren ospakizun bat ‘profano’ edo sekular bihurtzea, haria nondik datorren ahanzten ez bada.

Haria ez galtzeaz gain, minimo batzuk guztiok gogoratu eta errespetatu beharko genituzke, hau da, elkartasuna, enpatia, askatasuna, karitatea, adiskidetasuna eta alor semantiko horretako guztiarekin erlazionatua. Horrek sinestunak bezainbat behartzen eta obligatzen ditu fedegabeak. Belengo haurtxoak denentzat izar izaten jarraitzen du.

Eguberriei begira beste maila batean jartzen bagara, debate berria erraz sortzen da: ebanjelioek kontatzen dutena ez dela historikoa, eta abar. Egia esan, hainbat aldiz entzun dugunez, hein handian, dizipuluen eta lehen komunitateen ‘premien’ arabera moldatuak daude. Ez dakigu, noski, Jesus noiz jaio zen.

Baina axola al dio ebanjelioek diotena guztiz historikoa ez izateak? Joxe Arregik esango lukeenez: “Jesusen gauzarik errealenak ez dira historikotzat froga litezkeenak, bere Biziaren sakontasuna baizik. Ez zen izan Aingeru Gabrielen anuntziaziorik, ezta Belengo artzainen bisitarik ere, edo Errege Magoenik, ez birjinagandiko jaiotzarik, ez ogi eta arrainen miraririk edo piztuera fisikorik. Baina ba al dago, zinez, kontatu nahi diguten ‘esan ezinezko hori’ baino errealagorik?”.

Bukatzeko –beste debate bat hau ere–, Mertxe Renobales-en artikulu batetik zatitxo bat: “Jainkoa ez da [kreazioz] kanpoko izate bat. Nik Jainkoa deitzen diot Unibertsoaren eta Biziaren oinarri eta iturri den Energiari; zelula batetik, denbora geologikoan zehar, milioika izaki bizidun sortzen dituen Ahalmenari; arazoak gainditzeko, erori naizenean, berriro zutik jartzeko nire baitan dagoen Indarrari eta nire Maitasunerako jarreran agertzen denari”.

                                                                    Zatoze kristauak!

Anunciaciones: Dolores Aleixandre

Como de niña aprendí la geografía con la ayuda de mapas de cartón, lo de Google Maps me parece un invento mágico y le he cogido gusto a lo de irme acercando a los lugares a golpe de click. Se lo aplico también a la escena de la Anunciación a María y me asombro de lo bien que encaja con la manera de contarlo del evangelio porque el texto va avanzado también por impulsos/ golpes de click.
Empieza por un plano general y lejanísimo en el tiempo: « Al sexto mes…»... (Vaya manera rara de datar un acontecimiento, piensas,   a quién le importa cuándo salía de cuentas Isabel, por muy Priest's wife que  fuera). 

Otro click: «fue enviado por Dios el ángel Gabriel…» (Qué error recurrir a intermediarios - sigues pensando- con lo que lían tantas veces los recados las personas interpuestas...); «a una virgen...» (“será porque usted quiere, señorita”, decían antes en plan cortesía   si te presentabas como soltera...); «desposada con un hombre llamado José, de la estirpe de David» (otro error: lo que le va a costar después a Jesús deshacer el malentendido de la realeza…). 

“Y le dijo el ángel: ¡Alégrate llena de gracia!” (¿Realmente era eso lo más importante que tenía Dios que decir en el momento trascendental de la Encarnación? ¿No se esperaría algo más enérgico, más tipo 155 en plan “Convertíos”, “Obedecedme” o  “Cumplid mis constituciones y leyes”?  ¿A santo de qué darle tanta importancia a la autoestima de aquella chica, si ella ya tenía el master de doble titulación bilingüe “Fullofgrace  & Buenapersona” concedido por  el vecindario de Nazaret?). 

“No temas, María, has encontrado gracia ante Dios…” Más de lo mismo: ni un imperativo, ni una orden, ni una amenaza tipo secretodefátima…, en fin, lo que se esperaría de un Dios más homologado con nuestro imaginario. Y en vez de eso: “concebirás y darás a luz un hijo…” 

Más de veinte siglos de cristianismo y aún extrañados de que el globito rojo y parpadeante del “Aquí, aquí está Dios”, coincida con la alegría, la gracia, la noticia de que “le caemos bien”, la invitación a que acojamos a su Hijo en el seno de nuestra vida, porque es así como nos ensanchamos y nos desplegamos y nos volvemos fecundos.

Más de veinte siglos de predicación y catequesis contando la parábola del tesoro escondido y poniendo el acento en que aquel hombre renunció a todo y lo vendió todo para comprar el campo, y pasando por alto lo más importante: si vendió todo lo demás, fue precisamente por la ALEGRÍA que le daba lo que había encontrado.
 
Menos mal que ha llegado un Papa que usa Gaudium y Laetitia en los títulos de sus primeros documentos. Menos mal que alguien nos invita a recordar que en la otra anunciación, la de los pastores de Belén en aquella bendita noche, el anuncio fue: ¡ALEGRAOS!

                                                   Gabon hitzak: Xabier Lete & Oskarbi taldea

Cinq idées pour garder l’esprit de Noël

Recueilli par Claire Lesegretain, Mélinée Le Priol, Marie Malzac et Malo Tresca, , le 21/12/2017 à 18h17

Solidarité, sobriété, attention à ses proches, silence, respect de l’environnement: « La Croix » met en valeur des initiatives destinées à vivre un Noël loin de l’hyperconsommation.

« Noël 2016 fut pour moi l’occasion d’une prise de conscience. À quoi bon me démener pour trouver des cadeaux coûteux et courir après des objets en rupture de stock pour, au final, voir ces paquets déballés en deux secondes? J’ai alors décidé de vivre la préparation de l’Avent comme un temps différent. Je ne renonce pas à faire des cadeaux à ceux que j’aime, mais pour leur anniversaire.
Cette année, j’ai donc privilégié des cadeaux solidaires pour aider à ne pas se recroqueviller sur son besoin de consommer. À l’intention de mes proches, j’offre des dons d’environ 20 € à diverses ONG: campagne de vaccination en Afrique avec l’Unicef; achat d’une poule ou d’une chèvre pour des familles pauvrespar le biais de l’ONG World Vision; parrainage de scolarisation avec Enfants du Mékong…

Mes proches reçoivent alors une carte de remerciement les informant de la famille qui, grâce à eux, pourra être aidée. J’ai fabriqué également des produits cosmétiques avec des huiles essentielles. Pour mes voisins et collègues, j’ai confectionné une trentaine de sachets avec des friandises faites maison et une jolie carte de Noël. Lorsque je raconte cela, je passe un peu pour la hippie de service, mais je sais que mes cadeaux ont du sens. »

« Au pied du sapin, des mots doux »
Alice Erard, 42 ans, journaliste, Paris

« L’idée m’a été soufflée l’année dernière par la directrice du collège de ma fille. Avec mon mari, mes trois enfants, mes parents et mes frères et sœurs, nous l’avons appliquée à Noël dernier et cela nous a beaucoup plu. Le principe est le suivant: en plus des cadeaux que l’on trouve au pied du sapin, chaque membre de la famille y dépose un « petit mot d’amour » pour chacun des autres membres. Sur cette carte, on n’a le droit d’écrire que du positif: « je t’aime parce que » ou bien « j’ai adoré faire telle chose avec toi », par exemple. Chaque mot est personnalisé et ma plus jeune fille nous a fait des dessins.

Écrire un message qui soit « pur », uniquement positif, ce n’est pas si simple. Et je parle en connaissance de cause: mon humour repose en grande partie sur la taquinerie! Mais je crois qu’un état d’esprit positif ne peut être que bénéfique. Il s’agit de trouver, presque coûte que coûte, des raisons d’être heureux.

Enfin, pour moi, ces messages de tendresse sont de véritables cadeaux de Noël: on en garde une trace écrite, quand les paroles s’envolent… D’ailleurs, alors que j’ai déjà oublié ce que contenaient mes paquets reçus à Noël dernier, je me souviens de tous mes mots doux. »

« Accueillir une personne seule à la table familiale »
Solange Pelan, 61 ans, infirmière, La Celle Saint-Cloud (Yvelines)

« Enfant, j’habitais dans la campagne limousine: avec mes frères et sœurs, nous partions, un peu avant Noël, distribuer des petits cadeaux dans les fermes des alentours. Aujourd’hui, j’essaye, à rebours de la société de consommation, de recentrer cette fête sur le partage et sur l’accueil. Depuis quelques années, nous essayons de nous rapprocher, quand l’occasion se présente, d’une personne seule à Noël: une cousine un peu isolée, une personne de la paroisse, séparée de sa femme, qui nous demande en toute humilité si elle peut s’inviter chez nous…

L’an dernier, mes enfants ont naturellement proposé à une jeune femme d’origine africaine – et dont toute la famille, y compris son fils, était restée là-bas –, de se joindre à nous pour le repas du 25 décembre. Fraîchement arrivée dans notre ville, elle ne connaissait pas grand monde, et cela a été une joie, très simple, de partager ce que nous avions avec elle.

Nous avons pu rester un peu en relation les mois suivants, et la mettre en lien avec une famille pour l’aider ensuite à trouver un travail de garde d’enfants. Particulièrement pour Noël, nous ne devons pas rester des chrétiens de l’entre-soi! Accueillir pour cette fête une personne seule à sa table, c’est en quelque sorte remettre à l’honneur la vieille tradition de garder « une place pour le pauvre ou l’étranger », en recevant avec simplicité. »

« Pas de courses au dernier moment »
Hervé de Portzamparc, 39 ans, employé de la Sécurité sociale, Asnières (Hauts-de-Seine)

« La Nativité a eu lieu dans une grande simplicité, il me semble important de faire mémoire de cela. Je trouve que notre société la dénature totalement en poussant à la surconsommation, dans un bruit permanent. Ce n’est pas forcément facile de se recueillir dans ces conditions, cela demande un véritable effort. À l’approche de Noël, j’essaie donc de faire silence autour de moi. Je ne fais aucune course le 24 décembre, mais je refuse aussi de me rendre dans de grands centres commerciaux pendant le temps de l’Avent.

J’ai fait une grande partie des courses pour mes cadeaux fin novembre, afin de pouvoir me concentrer pendant les semaines précédent Noël à la préparation spirituelle à la Nativité. Pour cela, j’essaie de me rendre à l’adoration et à la messe une fois par semaine, et j’ai pris l’initiative dans ma paroisse de prier l’office des laudes avec quelques autres.

Dans les jours juste avant Noël, je réduis ma consommation d’Internet et de radio, afin d’être plus disponible à la prière et à la lecture, mais aussi aux autres, et en particulier à mes proches ».

« Un repas plus sobre, mais non moins festif »
Marie Jacquet, 48 ans, mère au foyer, Bordeaux (Gironde)

« Il y a deux ans, nous avons décidé, avec mon mari, de bousculer doucement les habitudes familiales pour revenir à une alimentation plus éthique. Cette prise de conscience s’est faite progressivement, par différents chemins, après avoir lu pour ma part Graines de possibles: regards croisés sur l’écologie, un livre d’entretien entre Pierre Rabhi et Nicolas Hulot, et discuté avec des voisins qui privilégiaient les « circuits courts » de production, mais aussi en nous intéressant à la conversion écologique appelée par le pape François.

Achat de produits bios, cuisine de légumes de saison, culture d’un premier petit potager dans notre jardin… Peu à peu, nous avons modifié notre mode de consommation. Même si c’est plus difficile pendant la période des fêtes, nous essayons de maintenir, autant que possible, ces gestes simples.

Alors qu’il nous arrivait parfois de frôler à Noël l’indigestion de foie gras et de petits fours, nous préparons désormais le 24 décembre un repas un peu plus sobre – avec les carottes du jardin par exemple, en achetant de la viande locale, ou des chocolats « équitables ». Mais pour garder l’esprit de Noël, cela ne doit pas donner le sentiment d’une privation: Noël reste avant tout une grande fête, spirituelle, familiale… mais aussi culinaire! »
––––––––––––


A Belén: Joxe Arregi
 
“Vamos a Belén”, se dijeron los pastores, entre animosos y turbados, según el relato del evangelio de Lucas. Es de noche y están a la intemperie, las ovejas que cuidan a turnos no son de su propiedad, el pan de mañana para sus hijos es incierto. De pronto la noche se ilumina, irrumpe la voz de un ángel, del Fondo mejor del corazón de la vida. “No temáis. En Belén os ha nacido el mesías liberador”. Y allí se encaminan. Bellísimo relato, cuya verdad no hemos de buscar en el hecho histórico, sino en la metáfora. Una metáfora poética, profética, política. Inspirada y vigorosa metáfora teológica de Dios o de la Vida que ha de nacer, que hemos de gestar y cuidar. “Vamos a Belén”, quiero decirte también yo, amiga, amigo, desde el fondo de mi alma en este día de Nochebuena, a pesar de que la aurora del sol naciente, la Natividad del único Dios verdadero, la Paz y la Liberación de todos los vivientes, parece aún tan lejano, tan incierto. Vamos a Belén. ¿Pero a qué Belén? ¿Al antiguo Belén de Judea? ¿O al Belén de las ficciones y de las creencias? Vamos más bien a los Belenes -son tantos- de tierra y de carne que pueblan la Tierra. Son más de ciento treinta ciudades, pueblos, aldeas o lugares que se llaman Belén: de Chile a México, de Argentina a Estados Unidos, de Colombia a Costa Rica, de Venezuela al Salvador, de Uruguay a Guatemala, de Paraguay a Cuba, de Honduras a Perú, de Panamá a Ecuador, Bolivia y Brasil, de Filipinas a Indonesia, de Chequia a Guinea Ecuatorial y de Turquía a Polonia, Grecia, Portugal, España… Lugares sin fin de todos los continentes. Y el Belén de los profetas y de los evangelios, el que ha dado nombre a todos los lugares que se llaman así. Pero ese Belén es hoy una ciudad de la Cisjordania palestina ocupada por Israel. Está a 9 kilómetros de Jerusalén, que significa “ciudad de paz” pero es en realidad ciudad de violencia, de la que no hay un único responsable, pero sí un responsable mayor: el estado de Israel con su poderoso aliado, los Estados Unidos de América. Belén de Palestina con sus 25.000 habitantes, todos extranjeros en su tierra, la mitad cristianos y la otra mitad musulmanes, muchos de ellos refugiados palestinos, doblemente extranjeros. Belén rodeado, aislado más bien, por un muro inhumano erigido por el estado israelí, muro de cemento y de soldados que restringen a capricho la libertad de entrada y de salida de sus habitantes.

Belén es toda la geografía del planeta en su diversidad y paradojas, con sus dramas más terribles y con sus sueños más bellos. Es figura de todos los Belenes. Imagen de todas las injusticias y grietas del mundo. E imagen de otro mundo que hemos de engendrar, imagen del poder de lo pequeño y lo sencillo, de la bondad más fuerte, de la fe en la vida y en la humanidad a pesar de todo.

No en balde Belén significa “ciudad del pan”, del pan que falta a tantos, de tanto pan que despilfarramos, de la tristeza de la codicia, de la alegría de la comensalía, de la felicidad de la bondad y del compartir, la única felicidad verdadera. Belén es el nombre de esa ciudad futura de todos los hombres y mujeres, de todos los vivientes.

Ése es el Belén del que nos hablan los Evangelios. Los evangelios no son crónicas de lo que alguna vez sucedió en el campo de los pastores a las afueras de Belén de Judea. Son más bien profecía de lo que hemos de hacer que suceda: que haya pan, libertad, igualdad para todos. Aunque Jesús no hubiera nacido en Belén, sino en Nazaret, como seguramente nació, y aunque María no fuera físicamente virgen y José fuera, como sin duda fue, el padre de Jesús, eso no restaría nada al mensaje evangélico ni habría de afectar en nada a la fe de los cristianos de hoy. Pues, al igual que los poemas y las profecías, los evangelios se escribieron para mover el corazón y liberar la esperanza, siempre tan amenazada. No se escribieron para contar el pasado, sino para imaginar y suscitar el futuro.
Vayamos, pues. Delante del Belén de nuestra casa, quiero inclinarme ante el niño Jesús - profecía de la Humanidad- como María y José. Y volver a soñar, y que el sueño me impulse a construir el Belén de un futuro mucho mejor para todos.
Publicar un comentario